Metod Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Metod Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Mayıs 2018 Salı

C Sharp Konsol Uygulamalar Telefon Rehberi ve Text Dökümanına Kayıt Ekleme

KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamaları Telefon rehberi uygulaması. C Sharp konsol ekranından personel ismi ve soyadını yazarak programa girme. Personelin telefon numarasını konsoldan girme. C sharp da girilen personel bilgilerini konsol ekranına yazdırma. Personel listesi telefon numarasına göre sıralama. Girilen Personel listesini personel ismine göre sıralama. C sharp while döngüsü kullanımı. C sharp if else örnekleri ve kullanımı.
ETİKETLER: c sharp konsol - c sharp streamreader - c sharp streamwriter - c sharp telefon rehberi

UYGULAMAYI İNDİR
 


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace C_Sharp_Konsol_Telefon_Rehberi
{
  class Program
  {

    static string dosya = "TelefonRehberi.txt";

    static private void menu()
    {
      Console.WriteLine("======= Menu =======\n");
      Console.WriteLine("[1] isim listesi");
      Console.WriteLine("[2] yeni isim gir");
      Console.WriteLine("[3] cikis yap");
      Console.Write("\nSeciminiz: ");
    }

    static Dictionary < int, string > telefonRehberList = new Dictionary < int, string >();

    static private void dosyayiOku()
    {

      if (File.Exists(dosya))
      {
        string[] isimler = File.ReadAllLines(dosya);

        telefonRehberList.Clear();

        for (int i = 0; i < isimler.Length; i++)
        {
          string[] satir = isimler[i].Split('-');

          telefonRehberList.Add( int.Parse(satir[1].Trim()),satir[0].Trim());

        }
        var list = telefonRehberList.Keys.ToList();        Console.WriteLine("\n--- isim listesi------------Tel---\n\n");

        var items = from pair in telefonRehberList
              orderby pair.Key ascending
              select pair;

        foreach (KeyValuePair pair in items)
        {

          WriteAt(pair.Key.ToString(), Console.CursorLeft, Console.CursorTop);
          WriteAt(pair.Value, 28, Console.CursorTop);

          Console.WriteLine();
        }
      }
    }

    protected static void WriteAt(string yazi, int x, int y)
    {
      try
      {
        Console.SetCursorPosition(x, y);

        Console.Write(yazi);
      }
      catch (ArgumentOutOfRangeException e)
      {
        Console.Clear();

        Console.WriteLine(e.Message);
      }
    }


    static private void dosyayaYaz(string yazilacakIsim, string yazilacakTelefon)
    {


      using (StreamWriter sw = new StreamWriter(dosya, true))
      {

        sw.WriteLine(yazilacakIsim + " - " + yazilacakTelefon);

        sw.Close();

      }


    }

    static void Main(string[] args)
    {
      char secim = '0';
      do
      {
        menu();
        try
        {
          secim = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
          switch (secim)
          {
            case '1':
              dosyayiOku();
              break;
            case '2':
              string isim = "";
              string telefon = "";


              Console.WriteLine("İsim giriniz.");

              isim = Console.ReadLine();

              Console.WriteLine("Telefon Giriniz");

              telefon = Console.ReadLine();


              dosyayaYaz(isim, telefon);

              break;
            case '3':
              break;
            default:
              Console.WriteLine("Yanlis secim yaptiniz!!!");
              break;
          }
        }
        catch (Exception)
        {
           
        }
       
      } while (secim != '3');
    }
  }
}


 

UYGULAMAYI İNDİR

29 Ocak 2014 Çarşamba

C Sharp Form Uygulamalar Gray Kod datayı İkilik Tabana Çevirme - Gray to Binary ConvertionKONU : C Sharp ( C# ) Form uygulamalar gray kodu ikilik tabana çevirme programı, gray code to binary code convertion application.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;


namespace gray_code_binary_convertion_10_bit
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    long[] grayTable;
    int nmax = 9, n = 0;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Birinci Yöntem :

      grayTable = new long[1 << (nmax + 1)];

      grayTable[0] = 0;

      grayTable[1] = 1;

      n = 1;

      for (int i = 0; i < nmax; i++)
      {
        for (int j = 0; j < (1 << n); j++)
        {
          grayTable[(1 << n) + j] = grayTable[(1 << n) - j - 1] | 1 << n;
        }
        n++;
      }

      lstBinaryTable.Items.Clear();

      for (int i = 0; i < (1 << (nmax + 1)); i++)
      {
        lstBinaryTable.Items.Add(Convert.ToString(grayTable[i], 2));
      }
    }

    private void btnConvert_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //İkinci Yöntem :

      UInt32 grayData = 0;

      UInt32 cevrilen_sayi = 0;

      UInt32 onluk_taban = 0;

      try
      {
        cevrilen_sayi = Convert.ToUInt32(txtGrayCode.Text);
        for (double i = 0; i < txtGrayCode.Text.Trim().Length; i++)
        {
          onluk_taban += (cevrilen_sayi % 10) * (UInt32)Math.Pow(2, i);//son basamağı al ve onluk tabanda, değere ekle
          cevrilen_sayi /= 10;//bir basamak sola kay
        }
        grayData = onluk_taban;
      }
      catch (Exception)
      {

      }

      UInt32 binaryData = (grayData >> 1) ^ grayData;

      txtBinaryCode.Text = Convert.ToString(Math.Abs(binaryData), 2);
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

19 Ocak 2014 Pazar

C Sharp Form Menü Kontrollerini Kullanarak Yazının Stil, Biçim, Font Özelliklerini AyarlamaKONU : C Sharp ( C# ) form uygulamalar menu kontrolleri yönetmek. Word kontrollerini benzerleri türetmek. C sharp textbox içerisindeki yazıya stil verme, biçim verme, paragraf özelliklerini ayralama, altı çizgili yapma, yazı rengini koyulaştırma, textbox içerindeki yazıyı düz veya italik yazdırma. font özelliklerini değiştirme, c sharp textbox içerisindeki yazıyı sola, ortaya ve sağa yaslama seçenekleri verme, c# textbox içerisindeki yazının font büyüklüğünü değiştirebilme, c sharp textbox içerisinde yazı olan metindeki kelime sayısını hesaplama, c sharp menüyü kullanarak pencere büyüklüklerini ayarlayabilme, c sharp tam ekran yapma, normal gösterme, %50 gösterim yapma, c sharp formu simge durumuna getirme.


UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Menu_Kontrolleri
{
  public partial class Menu_Kontrolleri : Form
  {
    public Menu_Kontrolleri()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Mn_Kalın_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      (sender as MenuItem).Checked = !(sender as MenuItem).Checked;
      if (Mn_Kalın.Checked)
        textBox.Font = new Font(textBox.Font,
         textBox.Font.Style | FontStyle.Bold);
      else
        textBox.Font = new Font(textBox.Font,
         textBox.Font.Style ^ FontStyle.Bold);
    }

    private void Mn_Egik_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      (sender as MenuItem).Checked = !(sender as MenuItem).Checked;
      if (Mn_Egik.Checked)
        textBox.Font = new Font(textBox.Font,
         textBox.Font.Style | FontStyle.Italic);
      else
        textBox.Font = new Font(textBox.Font,
         textBox.Font.Style ^ FontStyle.Italic);
    }

    private void Mn_Altı_Çizili_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      (sender as MenuItem).Checked = !(sender as MenuItem).Checked;
      if (Mn_Altı_Çizili.Checked)
        textBox.Font = new Font(textBox.Font,
         textBox.Font.Style | FontStyle.Underline);
      else
        textBox.Font = new Font(textBox.Font,
         textBox.Font.Style ^ FontStyle.Underline);
    }

    private void Mn_Sola_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      (sender as MenuItem).Checked = !(sender as MenuItem).Checked;
      Mn_Ortaya.Checked = false;
      Mn_Saga.Checked = false;
      textBox.TextAlign = HorizontalAlignment.Left;
    }

    private void Mn_Ortaya_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      (sender as MenuItem).Checked = !(sender as MenuItem).Checked;
      Mn_Sola.Checked = false;
      Mn_Saga.Checked = false;
      textBox.TextAlign = HorizontalAlignment.Center;
    }

    private void Mn_Saga_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      (sender as MenuItem).Checked = !(sender as MenuItem).Checked;
      Mn_Ortaya.Checked = false;
      Mn_Sola.Checked = false;
      textBox.TextAlign = HorizontalAlignment.Right;
    }

 
    private void Menu_Tıklandı(object sender, System.EventArgs e)
    {
      int boyut;
      boyut = int.Parse((sender as MenuItem).Text);
      textBox.Font = new Font(textBox.Font.FontFamily,
                 boyut,
                 textBox.Font.Style);
    }

    private void Mn_Kac_Kelime_Var_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string metin = textBox.Text.Trim();

      string[] tumKelimeler = metin.Split(' ');
      int kelimesayisi = 0;
      for (int i = 0; i < tumKelimeler.Length; i++)
      {
        if (tumKelimeler[i].Trim() != "")
          kelimesayisi++;
      }
      MessageBox.Show("Bu metin " + kelimesayisi + " Adet kelimeden oluşmaktadır. ",
                             "Bilgi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    }

    private void Mn_Tam_Ekran_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;
    }

    private void Mn_Normal_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Normal;
    }

    private void Mn_Simge_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Minimized;
    }

    private void Mn_Yuzde_Elli_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //bu özellik tam ekran aktif iken çalışmaz
      this.Size = new Size(Convert.ToInt32(this.Width * 0.5), Convert.ToInt32(this.Height * 0.5));
    }

    private void Menu_Kontrolleri_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      int i;
      for (i = 8; i <= 20; i += 2)
        Mn_Font_Boyutu.MenuItems.Add(i.ToString(), new EventHandler(Menu_Tıklandı));

      textBox.Text = "C# Programlama Dili (si şarp şeklinde telaffuz edilir), Microsoft'un geliştirmiş olduğu" +
"yeni nesil dilidir. Yine Microsoft tarafından geliştirilmiş " +
".NET Teknolojisi için geliştirilmiş dillerden biridir." +
"Microsoft tarafından geliştirilmiş olsa da ECMA ve ISO standartları altına alınmıştır." +
"C programlama dilinde bir tamsayı değişkeni 1 atrırmak için ++ soneki kullanılır" +
" C++ dili adını, C diliyle Nesneye Yönelimli Programlama yapabilmek " +
" için eklentiler (C With Classes) almıştır. " +
"Benzer şekilde C++ diline yeni eklentiler yapılarak ((C++)++) bir adım" +
" daha ileriye götürülmüş ve tamamen nesneye yönelik tasarlanmış C# dilinin" +
" isimlendirilmesinde, + karakterlerinin birbirlerine yakınlaşmış hali ve" +
" bir melodi anahtarı olan C# Major kullanılmıştır." +
"Bu dilin tasarlanmasına Pascal, Delphi derleyicileri ve J++ programlama " +
"dilinin tasarımlarıyla bilinen Anders Hejlsberg liderlik etmiştir." +
"Birçok alanda Java'yı kendisine örnek alır ve C# ta java gibi c ve c++" +
"kod sintaksına benzer bir kod yapısındadır. .NET kütüphanelerini kullanmak" +
"amacıyla yazılan programların çalıştığı bilgisayarlarda uyumlu bir kütüphanenin " +
"ve yorumlayıcının bulunması gereklidir. Bu, Microsoft'un .Net Framewok'u" +
"olabileceği gibi ECMA standartlarına uygun herhangi bir kütüphane ve yorumlayıcı" +
" de olabilir. Yaygın diğer kütüphanelere örnek olarak Portable.Net ve " +
" Mono verilebilir." +
"Özellikle nesne yönelimli programlama kavramının gelişmesine katkıda bulunan en " +
"aktif programlama dillerinden biridir .NET platformunun anadili olduğu bazı " +
" kesimler tarafından kabul görse de bazıları bunun doğru olmadığını savunur." +
"C#.NET orta seviyeli programlama dillerindendir. Yani hem makine diline hem " +
" de insan algısına eşit seviyededir. Buradaki orta ifadesi dilin gücünü " +
" değil makine dili ile günlük konuşma diline olan mesafesini göstermektedir." +
" Örneğin; Visual Basic.NET(VB.NET) yüksek seviyeli bir dildir. Dersek bu dilin" +
"insanların günlük yaşantılarında konuşma biçimine yakın şekilde yazıldığını " +
" ifade etmektedir. Dolayısı ile buradan yola çıkarak VB.NET, C#.NET'ten daha" +
"güclü bir dildir diyemeyiz. Programın çalışması gereken bilgisayarlarda " +
"framework kurulu olması gerekmektedir(Win7 ve Vista'da framework kuruludur)" +
"" +
"" +
"yazı:http://tr.wikipedia.org/wiki/C_Sharp_(programlama_dili)";
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

18 Ocak 2014 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Girilen Karakterlerin Sayı Olup Olmadığını Kontrol EtmeKONU : C Sharp Uygulamaları : Konsol Uygulamalar Konsol ekranında girilen bir değerin sayı olup olmadığını kontrol eden kontrol metodu.
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Metot_Girilen_Deger_Sayi_Mi
{
  class Metot_Girilen_Deger_Sayi_Mi
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Bir sayi girininiz");
      
      // Girilen karakter veya karakterleri 'girilen' string değişkenine kaydet

      string girilen = Console.ReadLine();

      // bu metod ile 'girilen' değişkenindeki karakterler for döngüsü ile

      // teker teker dönülerek karakterin sayi olup olmadığını kontrol eder

      bool durum = sayiMi_for(girilen);

      if (durum)
        Console.WriteLine("\nGirilen değer bir sayıdır");
      else
        Console.WriteLine("\nGirilen değer bir sayı değildir");


      Console.WriteLine("\nBir sayi girininiz");

      // Girilen karakter veya karakterleri 'girilen' string değişkenine kaydet

      girilen = Console.ReadLine();


      // bu metod ile 'girilen' değişkenindeki karakterler int.parse() metodu ile

      // sayıya çevrilir. Eğer bu değer sayı ise hata vermes sonraki adıma devam eder

      // Eğer sayı değilse hata veri ve try - catch kontrolünün catch kısmına atlar 

      durum = sayiMi_try(girilen);

      if (durum)
        Console.WriteLine("\nGirilen değer bir sayıdır");
      else
        Console.WriteLine("\nGirilen değer bir sayı değildir");


      Console.ReadKey();


      /*
       * Programın çıktısı:
       * 
      Bir sayi girininiz
      342143

      Girilen değer bir sayıdır

      Bir sayi girininiz
      32412r3

      Girilen değer bir sayı değildir
      */

    }
    static bool sayiMi_for(string a)
    { 
      bool sonuc=true;
      for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        if (!char.IsDigit(a[i]))
          sonuc = false;   //Eğer karakter sayı değilse false döner

      return sonuc;
    
    }

    static bool sayiMi_try(string deger)
    {
      try
      {
        int.Parse(deger);// deger değişkeni int tipine dönüştürür.
        // Dönüşüm başarılı ise aşağıdaki kodu tamamlayıp catch kısmına girmeden
        // try - catch bloğundan çıkar
        // Dönüştüremezse try ın catch kısmına atlar
        return true; //Eğer deger sayı ise true döner

      }
      catch (Exception)
      {
        return false; //Eğer deger sayı değilse false döner
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

19 Mayıs 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Tam Ekran Yapma - ToolBar Gizleme - ToolBar Gösterme - Tam EkranKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form ekranını tam ekran yapma. C sharp form ekranını başlıksız tam ekran yapma. C sharp form ekranını toolbar gizli olarak tam ekran yapma. C sharp form ekranını toolbar gizli ve başlıksız olarak tam ekran yapma.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace c_sharp_formu_tam_ekran_yapma
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    private System.Windows.Forms.Button btnTamEkranYap;
    private System.Windows.Forms.Button btnBasliksizTamEkranYap;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int FindWindow(string className, string windowText);
    
    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int ShowWindow(int hwnd, int command);
    
    //window task barı gizler
    private const int HIDE = 0;
    
    //window task barı gösterir
    private const int SHOW = 1;

    private void btnTamEkranYap_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //formu tam ekran yapmak için pencere handle ını bulalım
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");
      
      //window task bar görünür
      ShowWindow(hwnd, SHOW);
      
      //Formun başlığı sabit
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;

      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);
      CenterToScreen();

    }

    private void btnBasliksizTamEkranYap_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //formu tam ekran yapmak için pencereyi bul
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //window task bar görünür
      ShowWindow(hwnd, SHOW);

      //formun başlığı yok
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;

      //pencereyi boyutunu tam ekran olacak şekilde ayarlayalım
      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);

      //form penceresini ekranda ortalayalım
      CenterToScreen();

    }

    private void btnTamEkranYapToolbarGizli_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //form pencresini bulalım (handle)
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //window task bar gizli olacak
      ShowWindow(hwnd, HIDE);

      //Formun başlığı sabit olsun
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;

      //pencereyi boyutunu tam ekran olacak şekilde ayarlayalım
      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);

      //form penceresini ekranda ortalayalım
      CenterToScreen();

    }

    private void btnBasliksizTamEkranYapToolBArGizli_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ////form pencresini bulalım (handle)
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //window task bar gizli olacak
      ShowWindow(hwnd, HIDE);

      //formun başlığı olmasın
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;

      //pencereyi boyutunu tam ekran olacak şekilde ayarlayalım
      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);

      //form penceresini ekranda ortalayalım
      CenterToScreen();

    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      //form pencresini kapatırken toolbar görünmez yapılmışsa
      //masaüstünü kullanmak için tekrar görünür yapalım

      //Bu uygulama kapanırken toolbar gizli ise
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //gizli olan toolbar görünür yapma 
      ShowWindow(hwnd, SHOW);
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

17 Mayıs 2013 Cuma

C Sharp Uygulamalar Var Mısın Yok Musun OyunuKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form var mısın yok musun oyunu. C sharp dinamik olarak forma buton ekleme. Buton tıklama olayı ve tıklanan butonun arka plan rengi text değeri özelliklerini değiştirme. Dizi ve generic list kullanım örnekleri.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Var_Misin_Yok_Musun_Oyunu
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    const int kutuSayisi = 24;
    const int maxOdulTutari = 240000;
    Button oncekiButon = null;
    int rasgeneSayi;
    int[] kutular;
    int[] oduller;
    List< int > kutuNumaralar;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      //var mısın yok musun oyunu için 24 kutum olsun istenirse arttırılabilir

      kutular = new int[kutuSayisi];
      oduller = new int[kutuSayisi];
      kutuNumaralar = new List();

      //Oyunu başlat
      yeniOyunBaslat();
    }

    //Bu metot ile oluşturduğum 24 kutuyu kutular dizisine rasgele ekleyeceğim.
    //Böylece ödülleri rasgele dağıtmış olacağım.

    private void odulleriKutularaRasgeleDagit()
    {
      Random rnd = new Random();

      for (int i = 0; i < kutuSayisi; i++)
      {
        //0 ile kutuSayisi arasinda rasgele kutu seç
        rasgeneSayi = rnd.Next(0, kutuNumaralar.Count);

        kutular[i] = kutuNumaralar[rasgeneSayi];
        kutuNumaralar.Remove(kutuNumaralar[rasgeneSayi]);
      }
    }

    //ödülleri küçükten büyüğe doğru sırası ile oduller dizisine ekliyorum.

    private void odulleriDoldur()
    {
      for (int i = 0; i < kutuSayisi; i++)
      {
        oduller[i] = (maxOdulTutari / kutuSayisi) * i;
      }
    }

    //Kutu nuramaraları sırasıyla oluşturup kutuNumarala listine ekliyorum

    private void kutuNumaralaeiOlustur()
    {
      for (int i = 0; i < kutuSayisi; i++)
      {
        kutuNumaralar.Add(i);
      }
    }

    //Bu metot ile kullanılacak olan kutuları dinamik olarak forma ekliyorum.
    //Kutuları butonlardan oluşturdum. Butona tıklanınca bu butonun daha önce
    //atadığım ödül miktarını gösteceğim. Eğer miktar büyükse arka plan kırmızı
    //eğer ödül miktarı küçük ise arka plan mavi renk olarak göstereceğim. 
    //ilk forma butonlar yüklendiğinde beyaz renk ile yerleştireceğim.

    private void gorselButonlariOlusturYerlestir()
    {
      int a = 50;
      List< Button > gorselKutular = new List< Button >();
      for (int i = 0; i < kutuSayisi; i++)
      {

        Button gorselKutu = new Button();
        gorselKutu.Location = new System.Drawing.Point(75 * (i % 6) + 15, 50 * (i / 6) + 15 + a);
        gorselKutu.Name = i.ToString();
        gorselKutu.BackColor = Color.White;
        gorselKutu.FlatStyle = FlatStyle.Flat;
        gorselKutu.Size = new System.Drawing.Size(75, 50);
        gorselKutu.TabIndex = 0;
        gorselKutu.Text = "";
        gorselKutu.UseVisualStyleBackColor = true;
        gorselKutu.Click += new EventHandler(gorselKutu_Click);
        this.Controls.Add(gorselKutu);
      }
    }

    //Kutuları açmak için butona tıklama olayı tetiklenecek. Burada butona atanan
    //değer butonun text kısmına yazdırağım. Arka plan rengini de bu kutudaki
    //ödül miktarının büyüklüğüne göre kırmızı veya mavi olarak göstereceğim

    void gorselKutu_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Button gorselKutu = sender as Button;
      int deger = oduller[kutular[int.Parse(gorselKutu.Name)]];
      gorselKutu.Text = deger.ToString();

      if (deger <= maxOdulTutari / 2)
        gorselKutu.BackColor = Color.Blue;
      else
        gorselKutu.BackColor = Color.Red;

      if (oncekiButon != null)
      {
        oncekiButon.FlatAppearance.BorderSize = 1;
      }

      gorselKutu.FlatAppearance.BorderSize = 5;
      oncekiButon = gorselKutu;
    }

    //Oyuna yeniden başlamak için bu butonu kullanacağım

    private void btnYenidenBasla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      yeniOyunBaslat();
    }

    private void kutulariTemizle()
    {
      this.Controls.Clear();
      this.Controls.Add(this.btnYenidenBasla);
    }

    private void yeniOyunBaslat()
    {
      kutuNumaralar.Clear();
      kutulariTemizle();
      kutuNumaralaeiOlustur();
      odulleriDoldur();
      odulleriKutularaRasgeleDagit();
      gorselButonlariOlusturYerlestir();
    }

  }

}


UYGULAMAYI İNDİR

5 Mayıs 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Dikdörtgenin Alanı ve Çevresini Hesaplama Sınıf KullanarakKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsolda dikdörtgenin alanını ve çevresine hesaplama. Dörtgen sınıfı oluşturma, alan hesaplama ve çevre hesaplama metotlarını oluşturma. Dörtgen sınıfına özellikler ve metot ekleme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Dikdortgen_Ozelliklerini_Hesaplama
{
  class Dortgen
  {
    //Sadece dortgen sınıfı içinde kullanılan değişkenler ve metodlar private

    private int dortgeninEni;

    private int dortgeninBoyu;

    //dortgen sınıfı dışında kullanılacak olan metodlar public olamalıdır

    public void yaz()
    {
      Console.WriteLine("\n\n*************************\n");

      Console.WriteLine("En  :{0,5}", dortgeninEni);

      Console.WriteLine("Boy  :{0,5}", dortgeninBoyu);

      Console.WriteLine("Alan :{0,5}", dorgetninAlani());

      Console.WriteLine("Çevre :{0,5}", dortgeninCevresi());

      Console.WriteLine("\n*************************");
    }

    // dortgeninAlani metodu private olarak tanımlanmıştır. Bu sadece dortgen

    //sınıfı içinde kullanılabileceği anlamına gelir

    private int dorgetninAlani()
    {
      // dikdörtgenin en ve boyunu çarparak dörtgenin alanının hesaplama

      int Alan = dortgeninEni * dortgeninBoyu;

      return Alan;
    }

    private int dortgeninCevresi()
    {
      //dikdörtgenin çevresini hesaplama metodu:

      int cevre = 2 * (dortgeninEni + dortgeninBoyu);

      return cevre;
    }

    //dortgen sınıfı dışında olan metodlar public olamalıdır

    public void EnBoyBelirle(int en, int boy)
    {
      // Bu metot ile dörtgenin en ve boy değerleri belirleniyor

      dortgeninEni = en;
      dortgeninBoyu = boy;
    }


  }

  //Programın çalıştığı kısım

  class MainClass
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //dortgen nesnesinden bir örnek al

      Dortgen d1 = new Dortgen();

      //a:kısa kenar, b:uzun kenar

      int a = 0, b = 0;

      Console.WriteLine("Dikdörtgenin kenar uzunluklarını giriniz(a,b):");

      Console.Write("a = ");

      a = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      Console.Write("b = ");

      b = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      //bu dortgenin boyutlarını belirle

      d1.EnBoyBelirle(b, a);

      //bu dortgenin butun özellikleri yazdır

      d1.yaz();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Konsolda Text Alanı Oluşturma - Console Cursor LocationsKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsolda belirli bir bölgeyi text alanı olarak sınırlandırma. Cursor yerini ayarlayarak konsol ekranında istediğimiz yere yazı yazdırma. Konsol ekranında cursor yerini ayarlayarak yazı yazdırma.

UYGULAMAYI İNDİR
using System;

namespace C_Sharp_Konsol_Cursor_Location_Ayarlama
{
  class Cursor_Location_Ayarlama
  {
    protected static int satir;

    protected static int kolon;

    protected static void WriteAt(string s, int x, int y)
    {
      try
      {
        Console.SetCursorPosition(satir + x, kolon + y);

        Console.Write(s);
      }
      catch (ArgumentOutOfRangeException e)
      {
        Console.Clear();

        Console.WriteLine(e.Message);
      }
    }

    public static void Main()
    {
      // tüm ekranı temizlemek için kullanılan metot

      Console.Clear();

      //sol ve üst köşeyi kaydet

      satir = Console.CursorTop;

      kolon = Console.CursorLeft;

      //konsolda 5*25 kare çiziminin sol kenarı

      WriteAt("+", 10, 10);

      WriteAt("|", 10, 11);

      WriteAt("|", 10, 12);

      WriteAt("|", 10, 13);

      WriteAt("+", 10, 14);

      // alt kenarı çizelim, soldan sağa doğru '-' işareti ekleyerek çizelim

      WriteAt("-------------------------", 11,14 ); 

      WriteAt("+", 36, 14);

      // sağ kenarı çizelim, aşağıdan yukarı doğru '|' işareti ekliyerek çizelim

      WriteAt("|", 36, 13);

      WriteAt("|", 36, 12);

      WriteAt("|", 36, 11);

      WriteAt("+", 36, 10);

      // üst kenarı çizelim, soldan sağa doğru '-' işareti ekleyerek çizelim

      WriteAt("-------------------------", 11, 10); 

      //
      WriteAt("Kare text alanı oluşturma", 11,11);

      WriteAt("işlemi tamamlandı!", 11, 12);
       
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

/*
 * Örnek kodun çıktısı :

     +-------------------------+
     |Kare text alani olusturma|
     |islemi amamlandi!    |
     +-------------------------+
 * 
 * */


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Konsolda Metot Kullanarak Dört İşlem Yapan Hesap MakinesiKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsolda metot kullanarak dört işlem yapan hesap makinesi programı. Bu hesap makinesi ile toplama, çıkartma, çarpma, bölme işlemleri yapılabilir. Bu uygulamada metot kullanılarak yapılması istenen işlemler bu metotlarda yaptırılıp, sonuç değerini dönmesi bekleniyor.

UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Dort_İslem_Hesap_Makinesi_Metot
{

  class Dort_İslem_Hesap_Makinesi_Metot
  {

    //Ana Metod
    static void Main(string[] args)
    {
      //a birinci sayı

      //b ikinci sayı

      //c sonuç veya hesap makinesi işlem modu

      int a, b, c, devam = 1;

      while (devam == 1)
      {
        Console.WriteLine();

        Console.WriteLine("Yeni islem ==>");

        Console.Write("a = ");

        a = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        Console.Write("b = ");

        b = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        // Hesap Makinesi yaptığı işlemler. İstenirse bunlar arttırılabilir.
       
        Console.WriteLine("bolme->1,carpma->2,cıkarma->3,toplama->4, hepsi->5, yeni sayi gir->6, cıkıs->0 ");
        
        Console.Write("\n<<");

        c = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        if (c == 0)
        {
          devam = 0;
        }

        if (c <= 5)
        {
          if (c == 2 || c == 5)
          {
            // Hesap Makinesi çarpma işlemini yapar
          
            Console.WriteLine("a * b = " + carpma(a, b));
          }

          if (c == 1 || c == 5)
          {
            // Hesap Makinesi bölme işlemini yapar
           
            Console.WriteLine("a / b = " + bolme(a, b));
          }

          if (c == 3 || c == 5)
          {
            // Hesap Makinesi çıkarma işlemini yapar
            
            Console.WriteLine("a - b = " + cikar(a, b));
          }

          //if (c == 4 || c == 5)
          //{
          //  // Hesap Makinesi toplama işlemini yapar
          //  Console.WriteLine("a + b = " + topla(a, b));
          //}

          // Bu if bloğu ile yukardaki if bloğu aynı işlemi yapar
         
          if (c == 4 || c == 5)
          {
            // Hesap Makinesi toplama işlemini yapar
            Console.WriteLine("a + b = {0}", topla(a, b));
          }
        }
      }
    }

    // Hesap Makinesi çarpma metodu
    
    private static int carpma(int a, int b) //method
    {
      // Hesap Makinesi çarpma işlemi sonucu
      
      return a * b;
    }

    // Hesap Makinesi toplama metodu
   
    private static int topla(int a, int b)
    {
      // Hesap Makinesi toplama işlemi sonucu
      
      return a + b;
    }

    // Hesap Makinesi bölme metodu
    
    private static int bolme(int a, int b)
    {
      // Hesap Makinesi bölme işlemi sonucu
     
      return a / b;
    }
   
    // Hesap Makinesi çıkarma metodu
    
    private static int cikar(int a, int b)
    {
      // Hesap Makinesi çıkarma işlemi sonucu
      
      return a - b;
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

1 Mayıs 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Fibonacci Serisinin Katsayılarını Hesaplama ProgramıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsolda fibonacci katsayılarını hesaplama. Fibonacci serisi katsayılarını hesaplayan program.

UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Fibonacci_Serisi_Terimleri
{
  class Fibonacci_Serisi_Terimleri
  {
 
    static void Main(string[] args)
    {
      int x;

      Console.Write("Fibonacci Dizi İndeksi : ");
      
      //terimi öğrenilecek olan dizinin indeksi girilir

      x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      //girilen indekse göre f(x) metoduyla fibonacci dizisinin bu terimi bulunur.
  
      // hesaplanan terimi ekrana yazdır
     
      Console.WriteLine("Fibonacci Dizisinin {0}. Terimi = {1}\n",x,fibonacci(x));
     
      
      //bir karakter girilene kadar konsolu kapama
     
      Console.Read();

      /*
       * Örnek bir çıktı (girdi:4, çıktı:3)
      Fibonacci Dizi İndeksi : 4
      Fibonacci Dizisinin 4. Terimi = 3
       * 
       * Örnek bir çıktı (girdi:11, çıktı:89)
       Fibonacci Dizi İndeksi : 11
       Fibonacci Dizisinin 11. Terimi = 89

       * 
      */


    }

    // özyineli (recursive) fibonacci dizisinin terimlerini oluşturan metod
    static int fibonacci(int a)
    {
      if (a == 0)
      {
        return 0;
      }
      else if (a == 1)
      {
        return 1;
      }
      else
      {
        return fibonacci(a - 1) + fibonacci(a - 2);
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

24 Nisan 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Abstract Class Instance - Soyut Sınıf Oluşturma - Sınıflar Miras Alma - Method OveridingKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol sınıf oluşturma, Soyut sınıf oluşturma, soyut sınıftan yeni sınıflar türetme, sınıflarda miras alma, c sharp method overiding, c sharp soyut metodu ezme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Soyut_Sinif
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //SoyutSinif soyutsinif = new SoyutSinif();  

      // Böyle bir tanımlama yapılamaz Abstract sınıfın bir örneği(instance) alınamaz

      // Sadece kalıtım için kullanılabilir

      TuretilenSinif tureyensinif = new TuretilenSinif();


      // yazdir metodu SoyutSinif ına ait bir metot 
      
      tureyensinif.yazdir("Merhaba\n");

      
      // yaz() metodu SoyutSiniftan miras alınmış ve TuretileSinif içinde

      // değiştirilerek (override) artık TüretilenSinif ın bir metodudur.

      tureyensinif.yaz();

      tureyensinif.Ad = "Ahmet";

      tureyensinif.Soyad = "Kara";

      tureyensinif.Telefon = "1 111 111 11 11 ";


      Console.WriteLine(tureyensinif.Ad + " " + tureyensinif.Soyad + 
        ": "+tureyensinif.Telefon);
      
      Console.ReadKey();
      /*
       *
       * Program Çıktısı:
       * 
       * Merhaba

        Türetilen sinifta değiştirildim

        Ahmet Kara: 1 111 111 11 11
       *
       */
    }
  }


  // Abstract sınıf(soyut sınıf) oluşturma

  // Abstract sınıfların nesnesi üretilemez

  // Abstract sınıflardan türemiş olan sınıfların nesneleri üretilebilir.

  // Bu duruma çok biçimlik (polymorphism) denir.

  // Abstract sınıf kalıtım amacıyla kullanılır.

  abstract class SoyutSinif
  {
    //Abstrac sinif içinde normal bir metot 


    public void yazdir(string yazi) 
    {
      Console.WriteLine(yazi);
    }


    // Abstrac sinif içinde abstract bir metod oluşturma

    public abstract void yaz();


    //abstact bir metot sonradan yani miras alındığı sınıf içinde değiştirilmesine

    // olanak verir (override).

    // Abstract metot static olamaz.

    // Abstract metot virtual olamaz.

    // Abstract metot private olarak tanımlanamaz.

    // Abstract sınıf içinde metodun tanımlaması veya açıklaması yapılmaz.

    // Ad isminde soyut bir property oluşturma 

    // Soyut metod için geçerli olan özelikler soyut property içinde geçerlidir


    public abstract string Ad
    { 
      get; 
      set; 
    }

    // Soyad isminde soyut bir property oluşturma 

    // Soyut metod için geçerli olan özelikler soyut property içinde geçerlidir


    public abstract string Soyad
    { 
      get; 
      set; 
    }


    public abstract string Telefon 
    { 
      get; 
      set; 
    }
  }

 
  class TuretilenSinif:SoyutSinif
  {
    // Abstract metodu (override) değiştir 

    public override void yaz()
    {
      Console.WriteLine("Türetilen sinifta değiştirildim\n");
    }

    private string ad;

    private string soyad;

    private string telefon;


    // Abstract 

    public override string Ad
    {
      get
      {
        return ad;
      }
      set
      {
        ad = value;
      }
    }


    public override string Soyad
    {
      get
      {
        return soyad;
      }
      set
      {
        soyad = value;
      }
    }


    public override string Telefon
    {
      get
      {
        return telefon;
      }
      set
      {
        telefon = value;
      }
    }
  }
}

}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Formlar Arası Kontrol ve Formları Gösterme- GizlemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Formlar arası kontrol ve formlar gizleme ve gösterme.

UYGULAMAYI İNDİRBu uygulamada Form1 de button 1 e tıklayarak Form2 pencere açma uygulaması yapacağız.

Bunun için öncelikle Form1 penceresine bir tan buton ekliyoruz. Bu butonun Click olayına Form2 nesnenin bir örneğini alıyotuz. Bu nesne ile gerekli özellikleri ayarladıktan sonar Show metodunu kullanarak Form2 penceresinin gösterilmesini sağlıyoruz.

Burada amacımız Form1 den Form2 açtırıp Form1 penceresini kapatmak ve Form2 den tekrar Form1 penceresini açtırıp Form2 penceresini kapatmak. Bunu yapabilmek için Form sınıfından Form1 sınıfına erişmemiz gerekiyor. Bu erişimi Form2 sınıfına ParentForm özelliğini ekleyerek yapıyoruz. ParentForm özelliğine Form1 nesnesinin referansını vereceğiz. Böylece Form2 den Form1 nesnesine erişmiş olacağız.

Form2 penceresine de bir buton ekliyoruz. Bu butonın Click olayına Form1 nesnesini ParentForm.Show() metodu ile tekrar görünür yapıyoruz. this.Close metodu ile de Form2 pencerisini kapatıyoruz. Form2 açıldığında Form1 penceresini kapatmak içinde Form2_Load metodunda ParentForm.Hide() metodunu kullanıcağız . Böylece Form2 penceresi açılırken Form1 penceresini kapatmış yani gizlemiş olacağız. /// Form1.csusing System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Collections; 

namespace Formlar_Arasi_Control 
{ 
  public partial class Form1 : Form 
  { 
    public Form1() 
    { 
      InitializeComponent(); 
    } 
    
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      Form2 form = new Form2(); 

      form.ParentForm = this; // form1 nesnesi parentform a atama 

      form.Show(); 
    } 
 
  } 
} 


/// Form2.cs


using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 

namespace Formlar_Arasi_Control 
{ 
  public partial class Form2 : Form 
  { 
    public Form2() 
    { 
      InitializeComponent(); 
    } 

    public Form ParentForm { get; set; } 


    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      ParentForm.Show(); // form2den button1 e tıklandığında form2 i kapat form1 i tekrar göster 
      this.Close(); 
    } 

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
      ParentForm.Hide();// form2 açılırken form1 penceresini gizle 
    } 
  } 
}

UYGULAMAYI İNDİR

23 Nisan 2013 Salı

C Sharp Uygulamalar Karenin-Dikdörtgenin-Üçgenin Alanlarını HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Üçgenin alanını hesaplama, dikdörtgenin alanının hesaplama, karenin alanını hesaplama. C sharp konsol static metot örnekleri.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Alan_Hesaplama
{
  class Alan_Hesaplama
  {
    //Karenin,dikdörtgenin,üçgenin alanını hesaplama

    static void Main(string[] args)
    {
      EkranaYazdir("Hosgeldiniz..");

      EkranaYazdir("\nKarenin alanı icin\t->1 \nDikdortgenin alanı icin\t->2" +

            "\nUçgenin alanı için\t->3"); 

      string secim = Console.ReadLine();


      if (secim == "1")
      {

        // karenin alanını hesaplama

        double k;

        EkranaYazdir("Karenin kenar uzunluğunu giriniz\t:");

        k = double.Parse(Console.ReadLine());

        double alan = AlanHesapla(k);

        EkranaYazdir("Karenin alanı\t =" + alan);
      }
      else
        if (secim == "2")
        {

          //dikdörtgenin alanını hesaplama

          double x, y;


          //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

          EkranaYazdir("Yuksekligi giriniz: ");

          x = double.Parse(Console.ReadLine());


          //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

          EkranaYazdir("Uzunlugu giriniz: ");

          y = double.Parse(Console.ReadLine());


          //Dikdörtgenin alanını hesaplama, iki parametre ile kullanma

          double alan = AlanHesapla(x, y);


          //Ekrana yazdırma metodu, double parametre ile kullanma

          EkranaYazdir("Dikdörtgenin alanı\t =" + alan);
        }
        else
          if (secim == "3")
          {

            //üçgenin alanını hesaplama

            double x, y, z;


            //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

            EkranaYazdir("1. kenar uzunluğunu griniz : ");

            x = double.Parse(Console.ReadLine()); //alınan değerleri double a çevirme

            EkranaYazdir("2. kenar uzunluğunu griniz : ");

            y = double.Parse(Console.ReadLine());

            EkranaYazdir("3. kenar uzunluğunu griniz : ");

            z = double.Parse(Console.ReadLine());


            //üçgenin alanı hesaplama(üç kenar uzunluğu verilen üçgenin)

            //alanhesapla metodunu 3 parametre ile kullanma

            double alan = AlanHesapla(x, y, z);


            //Ekrana yazdırma metodu, double parametre ile kullanma

            EkranaYazdir("Dikdörtgenin alanı\t =" + alan);
          }

      Console.ReadKey();
    }


    //Alan metodu, bir parametre ile kullanma // karenin alanını hesaplama

    static double AlanHesapla(double k)
    {
      double kare_alan = Math.Pow(k, 2);

      return kare_alan;
    }


    //Alan metodu, iki parametre ile kullanma // dikdörtgenin alanını hesaplama

    static double AlanHesapla(double x, double y)
    {
      double dikdortgen_alan = x * y;

      return dikdortgen_alan;
    }


    //Alan metodu, üç parametre ile kullanma // üçgenin alanını hesaplama

    static double AlanHesapla(double x, double y, double z)
    {
      double u = (x + y + z)/2;

      double ucgen_alan = Math.Sqrt( u * (u - x) * (u - y) * (u - z));

      return ucgen_alan;
    }


    //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

    static void EkranaYazdir(string mesaj)
    {
      Console.WriteLine(mesaj);
    }


    //Ekrana yazdırma metodu, double parametre ile kullanma

    static void EkranaYazdir(double mesaj)
    {
      Console.WriteLine(mesaj);
    }
  }
}


/*
 * Örnek program çıktısı 
 * 
Hosgeldiniz..

Karenin alanı icin   ->1
Dikdortgenin alanı icin ->2
Uçgenin alanı için   ->3
 * 
 * 
1
Karenin kenar uzunluğunu giriniz    :
12
Karenin alanı  =144
 * 
 * 
 *
 * 
 *
Hosgeldiniz..

Karenin alanı icin   ->1
Dikdortgenin alanı icin ->2
Uçgenin alanı için   ->3
 * 
 * 
2
Yuksekligi giriniz:
12
Uzunlugu giriniz:
15
Dikdörtgenin alanı    =180
 * 
 * 
 * 
 * 
Hosgeldiniz..

Karenin alanı icin   ->1
Dikdortgenin alanı icin ->2
Uçgenin alanı için   ->3
 * 
 * 
3
1. kenar uzunluğunu griniz :
15
2. kenar uzunluğunu griniz :
20
3. kenar uzunluğunu griniz :
25
Dikdörtgenin alanı    =150 * 
*/UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Uygulamaları Form2 den KapatmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form uygulamalar, C Sharp ( C# ) Form uygulamalar, 2 veya daha fazla formdan oluşan uygulamaları form2 den kapatma.

UYGULAMAYI İNDİRilk formumuz Form1 olsun. Form2 sınıfına aşağıdaki ParentForm diye bir özellik ekliyorum. Bunun amacı program açıldığında ilk Form1 ile başladığından onu kapatabilmek için bu form1 in Close metoduna ulşamam gerekiyor. Form2 içine bir buton koyurum ve Click olayına 

ParentForm.Close(); 

diyerek Form1 nesnesinin Close olayına ulaşarak programı kapatıyorum. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 

namespace KapatmaIslemleri 
{ 
  public partial class Form2 : Form 
  { 
    public Form2() 
    { 
      InitializeComponent(); 
    } 

    public Form ParentForm { get; set; } 

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      ParentForm.Close(); 
    } 
  } 
} 


Form1 penceresinede bir buton ekleyelim . Bu butonun click olayına aşağıdaki gibi form2 açalım ve ParentForm özelliği atayalım. Bu değeri uygulamayı tamamen kapatmak için Kullanacam. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 

namespace KapatmaIslemleri 
{ 
  public partial class Form1 : Form 
  { 
    public Form1() 
    { 
      InitializeComponent(); 
    } 

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      Form2 f = new Form2(); 
      f.ParentForm = this; 
      f.Show(); 
    } 
  } 
} UYGULAMAYI İNDİR

14 Nisan 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Sekiz Vezir Probleminin ÇözümüKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamaları, Sekiz Vezir probleminin çözümü, c sharp ile Sekiz vezir probleminin çözümü, C sharp 8 vezir probleminin çözümünü.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace sekiz_vezir
{
  class sekiz_vezir
  {
    static int cozumSayi = 0;

    static int[] vezirYerleri;

    static int vezirSayisi = 8;

    
    static void Main(string[] args)
    {
      // vezir yerleri tutmak için int tipinde bir dizi olustur

      vezirYerleri = new int[vezirSayisi];


      //birinci vezir yerleştirerek işleme başla

      vezirYerlestir(0);


      //Bütün yerleştirme olasılıkları tamamlandığında ekrana sonucu yaz

      Console.WriteLine("\n\n{0} vezir probleminin {1} adet cozumu vardir.\n", 
        vezirSayisi, cozumSayi);


      Console.ReadKey();
    }

    static void vezirYerlestir(int vezirSira) 
    {
      // vezirlerin birbirini yemediği durum oldugunda cozumu ekrana yaz

      // cozum sayısını bir arttır


      if (vezirSira == vezirSayisi)

        cozumuKonsolEkraninaYaz();

      else

        //burada sırayla vezirleri yerleştirip birbirini yiyip yemediği kontrolu yap

        for (vezirYerleri[vezirSira] = 1; vezirYerleri[vezirSira] < 1 << vezirSayisi; 

          vezirYerleri[vezirSira] <<= 1)

          if (vezirYerleriTamam(vezirSira))

            vezirYerlestir(vezirSira + 1); 

            //bibirini yemediyse bir sonraki veziri yerleştir
    }

    static bool vezirYerleriTamam(int vezirSira)
    {

      //burada yeni yerleştirilen vezir ile daha önceki yerleştirilen vezirlerin

      //yerlerini kontrol et eğer birbirlerini yemiyorlarsa True döner

      //Birbirini yediği ilk durumda False döner


      for (int r = 0; r < vezirSira; r++) 

        if (vezirYerleri[vezirSira] == vezirYerleri[r] || 

          vezirYerleri[vezirSira] == vezirYerleri[r] << vezirSira - r 

          || vezirYerleri[vezirSira] == vezirYerleri[r] >> vezirSira - r)

        {
          return false; 

        }
  
      return true;      
    }
    static void cozumuKonsolEkraninaYaz()  
    {
      int t, r;

      Console.WriteLine("\n\n{0}. COZUM \n\n", ++cozumSayi);


      for (r = 0; r < vezirSayisi; r++)
      {
        for (t = 1 << vezirSayisi - 1; t > 0; t >>= 1)

          Console.Write("{0}", vezirYerleri[r] == t ? 'V' : '-');


        Console.WriteLine();
      }
    }
  }
}
UYGULAMAYI İNDİR

12 Nisan 2013 Cuma

C Sharp Uygulamalar Complex Numbers Class - C Sharp Karmaşık Sayılar Sınıfı Hesaplama Metotları ÖrnekleriKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulaması karmaşık sayılar sınıfını kullanarak çıkarma, toplama, bölme, çarpma, karşılaştırma işlemlerini hesaplama. C# karmaşık sayılar ile dört işlem yapma. C sharp kullanarak 2 karmaşık sayının toplamını hesaplama. 2 karmaşık sayının c sharpta birbirinden çıkarılması. C sharp karmaşık sayıların çarpımı. C sharp karmaşık sayılarda bölme. c# karmaşıkları sayıları karşılaştırma örnekleri.

UYGULAMAYI İNDİR// Form1 sınıfı :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Numerics;

namespace C_Sharp_Kompleks_Sayilar_Aritmatik
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      ComplexNumber a = new ComplexNumber(-4,-2);

      ComplexNumber b = new ComplexNumber(2, 1);

      ComplexNumber c = new ComplexNumber(2, 1);

      listBox1.Items.Add(a.ToString());

      listBox1.Items.Add(b.ToString());

      listBox1.Items.Add((a + b).ToString());

      listBox1.Items.Add((a * b).ToString());

      listBox1.Items.Add((a * 2).ToString());

      listBox1.Items.Add((-1 * b).ToString());

      listBox1.Items.Add((a / b).ToString());

      listBox1.Items.Add((a / 2).ToString());

      listBox1.Items.Add((2 / b).ToString());

      listBox1.Items.Add(b.Equals(c).ToString());

      listBox1.Items.Add((a == b).ToString());

      listBox1.Items.Add((b != c).ToString());

    }
  }
}
// Komleks Sınıfı


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Numerics;

namespace C_Sharp_Kompleks_Sayilar_Aritmatik
{
  class ComplexNumber
  {
    private double realValue;

    private double imaginaryValue;    public double RealValue
    {
      get
      {
        return realValue;
      }
      set
      {
        realValue = value;
      }
    }


    public double ımageValue
    {
      get
      {
        return imaginaryValue;
      }
      set
      {
        imaginaryValue = value;
      }
    }

    public ComplexNumber(double real, double image)
    {
      realValue = real;

      imaginaryValue = image;
    }

    public ComplexNumber()
    {
      realValue = 0;

      imaginaryValue = 0;
    }

    public ComplexNumber(double real)
    {
      realValue = real;

      imaginaryValue = 0;
    }

    public ComplexNumber(ComplexNumber complexNumber)
    {
      realValue = complexNumber.realValue;

      imaginaryValue = complexNumber.imaginaryValue;
    }

    /// 
    /// komplek sayı değerini (a+bi) formatında döner
    /// 
    /// 
    public override string ToString()
    {
      if (this.imaginaryValue < 0)
      {
        return this.realValue + "-" + -1 * this.imaginaryValue + "i";
      }
      else
      {
        return this.realValue + "+" + this.imaginaryValue + "i";
      }
    }

    /// 
    /// Karşılaştırılan sayılar birbirine eşitse true döner, değilse false.
    /// 
    /// 
    /// 
    public override bool Equals(object obj)
    {
      ComplexNumber obrCompare = (ComplexNumber)obj;

      if (this.ımageValue == obrCompare.imaginaryValue && this.realValue == obrCompare.realValue)
      {
        return true;
      }
      else
      {
        return false;
      }
    }

    /// < summary >
    /// İki kompleks sayının toplamını hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static ComplexNumber operator +(ComplexNumber sayi1, ComplexNumber sayi2)
    {
      double gercekToplam = sayi1.realValue + sayi2.realValue;

      double sanalToplam = sayi2.realValue + sayi2.realValue;

      return new ComplexNumber(gercekToplam, sanalToplam);
    }

    /// < summary >
    /// Bir kompleks sayı ile bir kompleks olmayan sayının toplamını hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static ComplexNumber operator +(ComplexNumber sayi1, double sayi2)
    {
      double gercekToplam = sayi1.realValue + sayi2;

      return new ComplexNumber(gercekToplam, sayi1.imaginaryValue);
    }

    /// < summary >
    /// Bir kompleks sayı ile bir kompleks olmayan sayının toplamını hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static ComplexNumber operator +(double sayi1, ComplexNumber sayi2)
    {
      double gercekToplam = sayi2.realValue + sayi1;

      return new ComplexNumber(gercekToplam, sayi2.imaginaryValue);
    }

    /// < summary >
    /// İki kompleks sayının çarpımını hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static ComplexNumber operator*(ComplexNumber sayi1, ComplexNumber sayi2)
    {
      double gercekCarpma = 0;
      double sanalCarpma = 0;

      gercekCarpma = sayi1.realValue * sayi2.realValue - sayi1.imaginaryValue * sayi2.imaginaryValue;
      sanalCarpma = sayi1.realValue * sayi2.imaginaryValue + sayi1.imaginaryValue * sayi2.realValue;

      return new ComplexNumber(gercekCarpma, sanalCarpma);
    }

    /// < summary >
    /// Bir kompleks sayı iel bir kompleks olmayan sayının çarpımını hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static ComplexNumber operator *(ComplexNumber sayi1, double sayi2)
    {
      return sayi1 * (new ComplexNumber(sayi2));
    }

    /// < summary >
    /// Bir kompleks sayı iel bir kompleks olmayan sayının çarpımını hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static ComplexNumber operator *(double sayi1, ComplexNumber sayi2)
    {
      return sayi2 * (new ComplexNumber(sayi1));
    }

    /// < summary >
    /// İki kompleks sayının bölümünü hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static ComplexNumber operator /(ComplexNumber sayi1, ComplexNumber sayi2)
    {
      ComplexNumber eslenik = new ComplexNumber(sayi2.realValue, -sayi2.imaginaryValue);
      ComplexNumber pay = sayi1 * eslenik;
      double payda = sayi2.realValue * sayi2.realValue + sayi2.imaginaryValue * sayi2.imaginaryValue;

      return new ComplexNumber(pay.realValue / payda, pay.imaginaryValue / payda);
    }

    /// < summary >
    /// bir kompleks sayının bir kompleks olmayan sayıya bölümünü hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static ComplexNumber operator /(ComplexNumber sayi1, double sayi2)
    {
      return sayi1 / (new ComplexNumber(sayi2)) ;
    }

    /// < summary >
    /// Bir kompleks olmayan sayının bir kompleks sayıya bölümünü hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static ComplexNumber operator /(double sayi1, ComplexNumber sayi2)
    {
      return (new ComplexNumber(sayi1)) / sayi2;
    }


    /// < summary >
    /// iki kompleks sayının birbirne eşit olup olmadığını hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static bool operator ==(ComplexNumber sayi1, ComplexNumber sayi2)
    {
      if (sayi1.imaginaryValue == sayi2.imaginaryValue && sayi1.realValue == sayi2.realValue)
      {
        return true;
      }
      else
      {
        return false;
      }
    }

    /// < summary >
    /// iki kompleks sayının birbirne eşit olup olmadığını hesaplayan metod
    /// 
    /// < param name="sayi1" >
    /// < param name="sayi2" >
    /// < returns >
    public static bool operator !=(ComplexNumber sayi1, ComplexNumber sayi2)
    {
      if (sayi1.imaginaryValue == sayi2.imaginaryValue && sayi1.realValue == sayi2.realValue)
      {
        return false;
      }
      else
      {
        return true;
      }
    }
 
    /// < summary >
    /// Biliçsiz biçimde yapılan double tipine dönüştürme işlemi
    /// 
    /// < param name="complexnumber" >
    /// < returns >
    public static implicit operator double(ComplexNumber complexnumber)
    {
      return complexnumber.realValue;
    }

    /// < summary >
    /// Biliçsiz biçimde yapılan int tipine dönüştürme işlemi
    /// 
    /// < param name="complexnumber" >
    /// < returns >
    public static implicit operator int(ComplexNumber complexnumber)
    {
      return (int)complexnumber.realValue;
    }  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Değişken Sayıda Object Parametre Alan Metot Tanımlama , int ve double Toplama MetoduKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulaması değişken sayıda parametre alan metot tanımlama, değişken parametreli toplama metodu toplama.

UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace DegiskenSayidaParametreAlanMetotTanımlama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //Değişken sayıda parametre alan metotların tanımlanmasında params sözcüğünü aşağıda

    //gösterildiği gibi kullanırız. Eğer params sözcüğü yazılmazsa derleyici hatası alınır.

    //(yukarıdaki tanımlama için :Topla(0,6, 8, 9) ) 

    //Burada iki farklı tipimiz var : int ve double, birinci parametre 0 ise

    private object Topla(int tip, params object[] sayilar)
    {
      //Eğer topla metodu parametresiz olarak çağrılmışsa sonuç olarak 0 dönülsün

      if (tip != 0 && tip != 1)
      {
        return 0;
      }

      if (sayilar.Length <= 0)
      {
        return 0;
      }

      //bir veya daha fazla parametre girilmiş ise metod buradan devam eder.

      //toplam değişkeni ile parametre olarak girilen tüm sayıları toplayalım

      object toplam = null;

      int toplamInt = 0;

      double toplamDouble = 0;

      //sayilar dizisine kaç tane değer atanmış ise hepsini toplayalım

      // 2 Farklı tipimiz olsun : int ve double metot çağrıldığında hangi tip 

      // ile çağrılmış ise toplamayı o tipi göre yapalım

      if (tip == 0)
      {
        for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
        {
          // try catch bir hata olması durumunda hatayı yok sayarak işleme kaldığı 

          //yerden ddevam eder.

          try
          {
            toplamInt += Convert.ToInt32(sayilar[i]);
          }
          catch (Exception)
          {
          }
        }

        toplam = (object)toplamInt;
      }
      else if (tip == 1)
      {
        for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
        {
          // try catch bir hata olması durumunda hatayı yok sayarak işleme kaldığı 

          //yerden ddevam eder.

          try
          {
            toplamDouble += Convert.ToDouble(sayilar[i]);
          }
          catch (Exception)
          {
          }
        }

        toplam = (object)toplamDouble;
      }

      return toplam;
    }

    private void btnBasla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstSonuclar.Items.Clear();

      // Değişken int tipindeki parametreleri object tipinde parametre olarak yollayarak

      // toplama işlemlerini gerçekleşticeğiz. int tipi için ilk parametre 0 olarak ayarladım.

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : " + Topla(0).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 = " + Topla(0, 6).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 = " + Topla(0, 6, 8).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 + 9 = " + Topla(0, 6, 8, 9).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 + 9 + 20 = " + Topla(0, 6, 8, 9, 20).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 + 9 + 20 + 30 = " + Topla(0, 6, 8, 9, 20, 30).ToString());
      lstSonuclar.Items.Add("");

      lstSonuclar.Items.Add("");
      // Değişken double tipindeki parametreleri object tipinde parametre olarak yollayarak

      // toplama işlemlerini gerçekleşticeğiz. Double tipi için ilk parametre 1 olarak ayarladım.

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem :" + Topla(1).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 = " + Topla(1, 6.6).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 = " + Topla(1, 6.6, 8.1).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 + 9 = " + Topla(1, 6.6, 8.1, 9.7).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 + 9 + 20 = " + Topla(1, 6.6, 8.1, 9.7, 20.6).ToString());

      lstSonuclar.Items.Add("İşlem : 6 + 8 + 9 + 20 + 30 = " + Topla(1, 6.6, 8.1, 9.7, 20.6, 30.4).ToString());
    }
  }
}UYGULAMAYI İNDİR