Method Overiding etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Method Overiding etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

27 Eylül 2015 Pazar

C Sharp Form Uygulamalar Türkiye İller İlçeler Semtler Mahalleleri ve Posta Kodunu Listeleme ProgramıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) türkiyenin illerini listeleme. Listbox kullanarak c sharp da türkiyenin ilçelerinin seçilen ile göre listeleme. Listbox kullanarak c sharp da türkiyenin semtlerini seçilen il ve ilçeye göre listeleme. Listbox kullanarak c sharp da türkiyenin mahallelerini seçilen il, ilçe ve semte göre listeleme. Access veri tabanında verileri okuma. OleDbDataReader kullanarak access veritabanındaki tabloları okuma.
ETİKETLER: c sharp access - c sharp form - c sharp listbox - c sharp iller - c sharp ilçeler - c sharp semtler - c sharp mahalleler - c sharp OleDbDataReader
UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace C_Sharp_Form_il_ilce_semt_mahalle
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=turkiye.accdb");

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      illerCombosunuDoldur();
    }

    /// Access veri tabanına bağlantı açma metodu
    public void BaglantiAc()
    {
      try
      {
        if (baglanti.State == ConnectionState.Open)
          MessageBox.Show("Bağlantı zaten açık", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        else
          baglanti.Open();
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Bağlantı yapılamadı", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }

    }

    private void illerCombosunuDoldur()
    {
      listBoxIller.Items.Clear();

      try
      {
        BaglantiAc();

        string sorgu = "Select il_id,il_ad from tbl_il";

        OleDbCommand komut = new OleDbCommand(sorgu, baglanti);

        OleDbDataReader okuyucu = komut.ExecuteReader();

        Il il;

        while (okuyucu.Read())
        {
          il = new Il();
          il.Id = int.Parse(okuyucu["il_id"].ToString());
          il.Ad = okuyucu["il_ad"].ToString();
          listBoxIller.Items.Add(il);
        }

        okuyucu.Close();
        baglanti.Close();

      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Access veri tabanına bağlanılamadı.", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }

      listBoxIller.SelectedIndex = 0;
    }

    private void listBoxIller_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (listBoxIller.SelectedIndex < 0) return;

      listBoxIlceler.Items.Clear();

      int secilenilid = (listBoxIller.SelectedItem as Il).Id;

      try
      {
        BaglantiAc();

        string sorgu = "Select ilce_id, ilce_ad from tbl_ilce where il_id = " + secilenilid + "";

        OleDbCommand komut = new OleDbCommand(sorgu, baglanti);

        OleDbDataReader okuyucu = komut.ExecuteReader();

        Ilce ilce;

        while (okuyucu.Read())
        {
          ilce = new Ilce();
          ilce.Id = int.Parse(okuyucu["ilce_id"].ToString());
          ilce.Ad = okuyucu["ilce_ad"].ToString();
          listBoxIlceler.Items.Add(ilce);
        }

        okuyucu.Close();
        baglanti.Close();

      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Access veri tabanına bağlanılamadı.", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }

      listBoxIlceler.SelectedIndex = 0;
    }

    private void listBoxIlceler_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (listBoxIlceler.SelectedIndex < 0) return;

      listBoxSemtler.Items.Clear();

      int secilenilid = (listBoxIlceler.SelectedItem as Ilce).Id;

      try
      {
        BaglantiAc();

        string sorgu = "Select semt_id, semt_ad from tbl_semt where ilce_id = " + secilenilid + "";

        OleDbCommand komut = new OleDbCommand(sorgu, baglanti);

        OleDbDataReader okuyucu = komut.ExecuteReader();

        Semt semt;

        while (okuyucu.Read())
        {
          semt = new Semt();
          semt.Id = int.Parse(okuyucu["semt_id"].ToString());
          semt.Ad = okuyucu["semt_ad"].ToString();
          listBoxSemtler.Items.Add(semt);
        }

        okuyucu.Close();
        baglanti.Close();

      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Access veri tabanına bağlanılamadı.", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }

      listBoxSemtler.SelectedIndex = 0;
    }

    private void listBoxSemtler_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (listBoxSemtler.SelectedIndex < 0) return;

      listBoxMahalleler.Items.Clear();

      int secilenilid = (listBoxSemtler.SelectedItem as Semt).Id;

      try
      {
        BaglantiAc();

        string sorgu = "Select mahalle_id, mahalle_ad, pk_id from tbl_mahalle where semt_id = " + secilenilid + "";

        OleDbCommand komut = new OleDbCommand(sorgu, baglanti);

        OleDbDataReader okuyucu = komut.ExecuteReader();

        Mahalle mahalle;

        while (okuyucu.Read())
        {
          mahalle = new Mahalle();
          mahalle.Id = int.Parse(okuyucu["mahalle_id"].ToString());
          mahalle.Ad = okuyucu["mahalle_ad"].ToString();
          mahalle.PKId = int.Parse(okuyucu["pk_id"].ToString());

          listBoxMahalleler.Items.Add(mahalle);
        }

        okuyucu.Close();
        baglanti.Close();

      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Access veri tabanına bağlanılamadı.", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }

      listBoxMahalleler.SelectedIndex = 0;
    }

    private void listBoxMahalleler_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (listBoxMahalleler.SelectedIndex < 0) return;

      listBoxPostaKodu.Items.Clear();

      int secilenilid = (listBoxMahalleler.SelectedItem as Mahalle).PKId;

      try
      {
        BaglantiAc();

        string sorgu = "Select pk_id, kod from tbl_pk where pk_id = " + secilenilid + "";

        OleDbCommand komut = new OleDbCommand(sorgu, baglanti);

        OleDbDataReader okuyucu = komut.ExecuteReader();

        PostaKodu postaKodu;

        while (okuyucu.Read())
        {
          postaKodu = new PostaKodu();
          postaKodu.Id = int.Parse(okuyucu["pk_id"].ToString());
          postaKodu.Kod = okuyucu["kod"].ToString();

          listBoxPostaKodu.Items.Add(postaKodu);
        }

        okuyucu.Close();
        baglanti.Close();

      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Access veri tabanına bağlanılamadı.", "HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }

      listBoxPostaKodu.SelectedIndex = 0;
    }

  }

  class Il
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Ad { get; set; }

    public override string ToString()
    {
      return Ad;
    }
  }

  class Ilce
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Ad { get; set; }

    public override string ToString()
    {
      return Ad;
    }
  }

  class Semt
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Ad { get; set; }

    public override string ToString()
    {
      return Ad;
    }
  }

  class Mahalle
  {
    public int Id { get; set; }
    public int PKId { get; set; }
    public string Ad { get; set; }

    public override string ToString()
    {
      return Ad;
    }
  }

  class PostaKodu
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Kod { get; set; }

    public override string ToString()
    {
      return Kod;
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

26 Mart 2014 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Listbox Kutusunda ListelemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form uygulamaları sql veri tabanına bağlantı kurma. Kategoriler ve ürünler combobox larını doldurma.Seçilen Kategoriye göre ürünleri listbox kutusuna listeleme.
ETİKETLER: csharp sql - csharp sql server bağlantısı - c sharp sql reader - csharp sql executereader - csharp sql veritabanı işlemleri - csharp sql veri çekme - csharp sql veri listeleme - csharp sql command - csharp sql connection string - csharp sql connection - csharp sqldatareader - c# sqldatareader - csharp ado.net - csharp ado.net example - csharp adodb - csharp adodb - c sharp sql listbox data listeleme - c sharp sql combobox data listeleme

UYGULAMAYI İNDİR

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace Ado_SelectTekrar
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Form açılırken birinci combobox ımız olan kategorileri dolduruyoruz.

      KategorileriDoldur();
    }

    private void KategorileriDoldur()
    {
      //Connection to Northwind database

      SqlConnection conn = new SqlConnection("server=.;database=Northwind;integrated security=true");

      //Kategoriler tablosunda kategori id ve kategori ismini çekiyoruz.

      SqlCommand cmd = new SqlCommand("select CategoryID,CategoryName from Categories",conn);

      SqlDataReader dr;

      if (cmd.Connection.State == ConnectionState.Closed)
      {
        cmd.Connection.Open();
      }

      dr = cmd.ExecuteReader();

      //Çektiğimiz veriler ile ilk önce birinci combobox kutusunu dolduruyoruz.

      //bu combobox kutusu kategorileri gösterecek. Bu combobox herhangi bir 

      //kategori seçildiğinde cmbKategoriler_SelectionChangeCommitted olayı tetiklenecek

      //burada seçilen kategoriye ait ürünleri ürünler combobox ında listeleyeceğiz. 

      while (dr.Read())
      {
        //Seçme ve yazma işlemlerini kolaylaştırmak için Kategoriler sınıfı oluşturuyoruz.

        //burada bu sınıfın örneklerini oluşturarak kategoriler combobox a item olarak

        //ekliyoruz.


        Kategoriler kategori = new Kategoriler();

        kategori.KategoriID = dr.GetInt32(0);

        kategori.KategoriAdi = dr.GetString(1);

        cmbKategoriler.Items.Add(kategori);
      }

      dr.Close();

      cmd.Connection.Close();
    }

    private void cmbKategoriler_SelectionChangeCommitted(object sender, EventArgs e)
    {

      //Seçilen kategoriye göre ürünler combobox ını dolduracağız.

      //seçilen item il önce kategoriler sınıfına çevrilir.

      Kategoriler seciliItem = cmbKategoriler.SelectedItem as Kategoriler;

      //Eğer seçilen item boş bir eleman ise bu metodu sonlandırıyoruz.

      if (seciliItem == null) return;

      //Eğer daha önce başka bir kategori seçilmiş ise onun ürünlerini

      // ürünler comboboxından siliyoruz.

      lstUrunler.Items.Clear();

      //Connection to Northwind database

      SqlConnection conn = new SqlConnection("server=.;database=Northwind;integrated security=True");

      //Burada seçilen kategoriye ait ürünleri ürünler tablosunda çekiyoruz

      SqlCommand cmd = new SqlCommand("select ProductID,ProductName from Products where CategoryID=@CategoryID",conn);

      //Seçilecek olan ürünlerin kategori id sini parametre olarak veriyoruz.

      cmd.Parameters.AddWithValue("@CategoryID",seciliItem.KategoriID);

      SqlDataReader dr;

      if (cmd.Connection.State == ConnectionState.Closed)
        cmd.Connection.Open();

      dr = cmd.ExecuteReader();

      //Ürünler tablosunda seçilen kategoriye uygun olan ürünleri 2. combobox da 

      //ürünler olarak listeliyoruz.

      while (dr.Read())
      {
        //Burada da ürünler combobox kontrolüne itemları ürünler sınıfının örneklerini

        //oluşturarak atıyoruz.

        Urunler urun = new Urunler();

        urun.UrunID = dr.GetInt32(0);

        urun.UrunAdi = dr.GetString(1);

        lstUrunler.Items.Add(urun);
      } 
      
      dr.Close(); cmd.Connection.Close();
    }

  }
}

  
///Urunler.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Ado_SelectTekrar
{
  class Urunler
  {
 
    /// Ürün Id si 
    public int UrunID
    {
      get;
      set;
    }

    /// Ürün Adı
    public string UrunAdi
    {
      get;
      set;
    }

    /// Override Tostring : Ürünler sınıfının bir örneği item olarak eklendiğinde
    /// Sadece ürün adını göstersin
    public override string ToString()
    {
      return this.UrunAdi;
    }
  }
}///Kategoriler.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Ado_SelectTekrar
{
  class Kategoriler
  {
    /// Kategori id si
    public int KategoriID
    {
      get;
      set;
    }

    /// Kategorinin Adı
    public string KategoriAdi
    {
      get;
      set;
    }

    /// Override ToString : bu sınıfın elemanı bir item olarak eklendiğinde
    /// Sadece kategori ismini göstersin
    public override string ToString()
    {
      return this.KategoriAdi;
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR


C Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Giriş Formu Oluşturma


C Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Şifre Güncelleme Formu Oluşturma


C Sharp Uygulamalar Kitaplık Programı


C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Listbox Kutusunda Listeleme


C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Combobox Kutusunda Listeleme
27 Haziran 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar Personelleri Sınıfı Oluşturma Sınıf Özellikleri ve AlanlarıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Personeller sınıfın oluşturma ve fields & properties ekleme. ArrayList sınıfı kullanarak sınıf nesnelerini listeleme ve saklama. Listbox ile eklenen kişileri listeleme. C sharp Overide kullanımı. Formlar arasında bağlantı kurma. ETİKETLER: c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - c sharp listbox - c sharp listbox ile listeleme.

UYGULAMAYI İNDİR


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///Form1.cs
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;

namespace oop_personel_listeleme
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }


    //context menü item kullanarak listeye sağ tıklayarak seçili personeli 
    //güncelleme

    private void guncelleMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (lstPersoneller.SelectedItem == null) return;

      Personeller personel = (Personeller)lstPersoneller.SelectedItem;

      Form2 güncellemeFormu = new Form2();
      güncellemeFormu.personel = personel;
      this.Hide();
      güncellemeFormu.ShowDialog();//f yi aç ve f kapanmadan burada bekle
      this.Show();

      ListeyiGoster();
      
    }

    //listeye eklenen personelleri bir arraylist içinde saklayalım

    ArrayList personelListesi = new ArrayList();

    //Kaydet butonuna tıklanınca girilen kişiyi personel listesine ve listbox ekleyalim
  
    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Personeller personel = new Personeller(txtAd.Text, txtSoyad.Text, byte.Parse(txtYas.Text));
      personelListesi.Add(personel);

      ListeyiGoster();
      KutulariTemizle();
    }

    // listeye eklenen personelleri listbox da gösterelim.

    private void ListeyiGoster()
    {
      lstPersoneller.Items.Clear();
      lstPersoneller.Items.AddRange(personelListesi.ToArray());
    }

    //Kaydet butonuna basıldıktan sonra textbox kutucuklarını temizleyelim

    private void KutulariTemizle()
    {
      foreach (Control item in groupBox1.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
        {
          TextBox t = (TextBox)item;
          t.Clear();
        }
      }
    }

 
  }
}


  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///Form2.cs
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace oop_personel_listeleme
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public Personeller personel= null;

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      txtAd.Text = personel.Ad;
      txtSoyad.Text = personel.Soyad;
      txtYas.Text = personel.Yas.ToString();
    }

    private void btnVazgec_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (personel != null)
      {
        personel.Ad = txtAd.Text;
        personel.Soyad = txtSoyad.Text;
        personel.Yas = byte.Parse(txtYas.Text);
        this.Close();
      }
    }

 
  }
}/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///Personeller.cs
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace oop_personel_listeleme
{
  //internal ya da public
  //internal içinde bulunduğun namesace de erişilebilir anlamındadır
  public class Personeller
  {
    //public private internal
    //private içinde bulunduğun class içinde erişilebilir
    //fields - alanlar :

    private string ad;
    private string soyad;
    private byte yas;

    //Properties - özellikler : 
    public string Ad
    {
      get { return ad; }
      set { ad = value; }
    }

    public string Soyad
    {
      get { return this.soyad; }
      set { this.soyad = value; }
    }

    public byte Yas
    {
      get { return this.yas; }
      set { this.yas = value; }
    }

    public Personeller(string isim,string soyisim,byte yasi)
    {
      //constructor 1
      this.Ad = isim;
      this.Soyad = soyisim;
      this.Yas = yasi;
    }

    public Personeller()
    {
      //constructor 2
    }

    public Personeller(Personeller personel)
    {
      //constructor 3
      this.Ad = personel.Ad;
      this.Soyad = personel.Soyad;
      this.Yas = personel.Yas;
    }

    public override string ToString()
    {
      return this.Ad + " " + this.Soyad;
    }
  }
}
2 Haziran 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Abstract Class Oluşturma - Miras Alma - Override Abstract MethodsKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) soyut (abstract class) Sınıf oluşturma ve fields & properties ekleme. C sharp soyut sınıftan miras alma. C sharp soyut metot - abstract method oluşturma. Soyut metoda miras alınan sınıfta gövde ekleme - Override abstract method. Generic Liste nesne ekleme ve eklenen nesneleri listeleme. C sharp Override ToString.C sharp override a abstract method.
ETİKETLER: c sharp abstract class - c sharp class inheritance - c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - Generic List - c sharp generic list - generic list kullanımı - c sharp abstract method - c sharp soyut metot tanımlama.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace oop_abstractmethod
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      // hayvanlar sınıfından bir jenerik liste oluşturma

      List hayvanlar = new List();

      //EtcilHayvanlar sınıfından bir örnek oluşturma

      Hayvanlar hayvan = new EtcilHayvanlar();
      hayvan.Ad = "Kartal";
      hayvan.NeKadarBesinTuketiyor = 547;

      //jenerik liste oluşturulan hayvan nesnesini ekle

      hayvanlar.Add(hayvan);

      //OtculHayvanlar sınıfından bir örnek oluşturma

      hayvan = new OtculHayvanlar();
      hayvan.Ad = "Sincap";
      hayvan.NeKadarBesinTuketiyor = 23.45;

      //jenerik liste oluşturulan hayvan nesnesini ekle

      hayvanlar.Add(hayvan);

      //HemEtçilHemOtçulHayvanlar sınıfından bir örnek oluşturma

      hayvan = new HemEtçilHemOtçulHayvanlar();
      hayvan.Ad = "İnsan";

      //jenerik liste oluşturulan hayvan nesnesini ekle

      hayvanlar.Add(hayvan);

      //hayvanlar jenerik listesindeki canlıları konsola yaz

      foreach (Hayvanlar item in hayvanlar)
      {
        Console.WriteLine(item + " : " +item.BeslenmeSekli());
      }

      Console.ReadKey();
    } 
  }

  //soyut sınıf (abstract class ) oluşturma

  abstract class Hayvanlar
  {
    public string Ad
    {
      get;
      set;
    }

    public double NeKadarBesinTuketiyor
    {
      get;
      set;
    }

    //Override ToString metot 
    public override string ToString()
    {
      return this.Ad;
    }

    //Gövdesi olmayan metot
    //soyut metot oluşturma (abstract method)

    public abstract string BeslenmeSekli();

    //Soyut olarak oluşturulan metodun gövdesi boş bırakılır
    //miras alındığı sınıfta doldurulur (override yaparak) 
  }

  //abstract hayvanlar sınıfını miras alma

  class OtculHayvanlar : Hayvanlar
  {
    //abstract metodun gövdesini doldurma, override ile gövdesi olmayan
    // soyut metoda gövde ekleyelim

    public override string BeslenmeSekli()
    {
      return "Otçul besleniyoruz...";
    }
  }

  //abstract hayvanlar sınıfını miras alma

  class EtcilHayvanlar : Hayvanlar
  {

    //abstract metodun gövdesini doldurma, override ile gövdesi olmayan
    // soyut metoda gövde ekleyelim

    public override string BeslenmeSekli()
    {
      return "Etçil besleniyoruz...";
    }
  }

  //abstract hayvanlar sınıfını miras alma

  class HemEtçilHemOtçulHayvanlar : Hayvanlar
  {
    //abstract metodun gövdesini doldurma, override ile gövdesi olmayan
    // soyut metoda gövde ekleyelim

    public override string BeslenmeSekli()
    {
      return "Hem etçil hem de otçul besleniriz...";
    }
  }


  /*
   * Program çıktısı
   * 
    Kartal : Etçil besleniyoruz...
    Sincap : Otçul besleniyoruz...
    İnsan : Hem etçil hem de otçul besleniriz...
   * 
   */
}


1 Haziran 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Abstract Class Oluşturma - Miras Alma - Override Virtual MethodsKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) soyut (abstract class) Sınıf oluşturma ve fields & properties ekleme. C sharp miras alma. Generic Liste nesne ekleme ve eklenen nesneleri listeleme. C sharp Override ToString.C sharp override a virtual method.
ETİKETLER: c sharp abstract class - c sharp class inheritance - c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - Generic List - c sharp generic list - generic list kullanımı

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace oop_abstract
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Canlilar nesnesini listeleyen bir generic list oluşturalım

      List canlilar = new List();

      Canlilar canli = new Hayvanlar("yılan");

      //oluşturulan yılan nesnesini listeye ekleyelim
      
      canlilar.Add(canli);

      canli = new Bitkiler("begonya");
      
      //oluşturulan begonya bitikisini listeye ekleyelim

      canlilar.Add(canli);

      // burada da listeye eklediğimiz canlıları ve beslenme türlerini console
      //ekranına yazdıralım.

      Array.ForEach(canlilar.ToArray(), canliItem => Console.WriteLine(canliItem.ToString() + " : " + canliItem.Beslen()));
     
      Console.ReadKey();

    }
  }


  //Soyut olarak Canlılar sınıfını tanımlayalım

  abstract class Canlilar
  {
    public string Alem 
    { 
      get; 
      set; 
    }
    public string Ad
    {
      get;
      set;
    }

    protected string beslenmetürü = "standart";

    public string BeslenmeBicimi()
    {
      return beslenmetürü;
    }

    public Canlilar()
    {
      //nesne yapıcı (constructor)
    }

    public Canlilar(string Ad)
    {
      //nesne yapıcı - constructor - parametre : Ad

      this.Ad = Ad;
    }

    //override ToString Method
    public override string ToString()
    {
      return this.Alem +" aleminden " + this.Ad;
    }

    public virtual string Beslen()
    {
      return "standart";
    }
  }

  class Hayvanlar:Canlilar
  {
    public Hayvanlar(string ad):base(ad)
    {
      this.Alem = this.GetType().Name;
    }
  }

  class Bitkiler : Canlilar
  {
    public Bitkiler(string ad):base(ad)
    {
      this.beslenmetürü = "fotosentez";
      this.Alem = this.GetType().Name;
    }

    //Virtual olarak tanımlanan metotlar override ile ezilebilir.
    //Miras alınan sınıfta bu değer aşağıdaki gibi değiştirilebilir
    public override string Beslen()
    {
      return "fotosentez";
    }
  }
}

  

C Sharp Uygulamalar Class Tanımlama - Override Equals Method - Override ToString MethodKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Sınıf oluşturma ve fields & properties ekleme. Generic List sınıfını kullanarak sınıf nesnelerini listeleme ve saklama. Generic Liste nesne ekleme ve eklenen nesneleri listeleme. C sharp Override Equals ve Override ToString Method larını tekrar yazma.
ETİKETLER: c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - Generic List - c sharp generic list - generic list kullanımı

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace OOP_Equals_Override
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Siniflar sinif1 = new Siniflar();

      sinif1.SinifAd = "Sınıf - 1";

      Siniflar sinif2 = sinif1;

      Siniflar sinif3 = sinif2;

      Console.WriteLine("\n\n" + sinif1 + " " + sinif3 + " e eşit mi ?");

      if (sinif3.Equals(sinif1))
      {
        Console.WriteLine("bu iki referans noktası aynı örneği(instance) gösteriyor.\n\n");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("bu iki referans noktası aynı örneği(instance) göstermiyor.\n\n");
      }
      
      //sinif2 ve sinif3 nesnelerinin yeni örnekleri oluşturma

      //simdi bu 3 sınıfında id si bibirinden farklı oldu
      
      sinif2 = new Siniflar();
      sinif2.SinifAd = "Sınıf - 2";

      sinif3 = new Siniflar();
      sinif3.SinifAd = "Sınıf - 3";

      //Yeniden sinif1, sinif2 ve sinif3 nesnelerini eşit mi diye kontrol edelim

      Console.WriteLine("\n\n" + sinif1 + " "+ sinif2 + " e eşit mi ?");

      if (sinif2.Equals(sinif1))
      {
        Console.WriteLine("\n\nbu iki referans noktası aynı örneği(instance) gösteriyor.\n\n");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("\n\nbu iki referans noktası aynı örneği(instance) göstermiyor.\n\n");
      }

      Console.WriteLine("\n\n" + sinif1 + " " + sinif3 + " e eşit mi ?");

      if (sinif3.Equals(sinif1))
      {
        Console.WriteLine("\n\nbu iki referans noktası aynı örneği(instance) gösteriyor.\n\n");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("\n\nbu iki referans noktası aynı örneği(instance) göstermiyor.\n\n");
      }
      
      //Jenerik bir sınıflar listesi oluşturma

      List Siniflar = new List();

      //oluşturulmuş sinid nesnelerini jenerik liste ekleme

      Siniflar.Add(sinif1);
      Siniflar.Add(sinif2);
      Siniflar.Add(sinif3);

      //jenerik listeyi konsol ekranına yaz (id değerleri ile birlikte)
      for (int i = 0; i < Siniflar.Count; i++)
      {
        Console.WriteLine(Siniflar[i].Id + " : " + Siniflar[i].SinifAd);
      }


      Console.ReadKey();
    }
  }

  class Siniflar
  {
    // id ve sinifAd isminde iki adet alan (field) tanımlayalım
    private string id;
    private string sinifAd;

    // Id özelliğini (property) tanımlayalım.
    public string Id 
    {
      get
      {
        return id;
      }
      set
      {
        id = value;
      }
    }

    //SinifAd özellliğini (property) tanımlayalım
    public string SinifAd 
    {
      get
      {
        return sinifAd;
      }
      set
      {
        sinifAd = value;
      }
    }
    
    //Contructor Tanımlayalım. Bir örnek alındığında tek bir id atayalım
    public Siniflar()
    {
      //Constructor - Global unique identifier 

      this.Id = Guid.NewGuid().ToString();
      this.sinifAd = "Sınıf - ?";
    }

    //Equals metodunu yeniden yazma, bu sınıf için

    public override bool Equals(object obj)
    {
      //Bu instance ile karşılaştırılacak nesne
      
      Siniflar sinif = obj as Siniflar;

      //karşılaştırılan nesnebin id değeri bu sınıftan üremiş
      //olan nesnenin id si ile aynı ise "True" değerini dön

      if (sinif == null || sinif.Id != this.Id)
      {
        return false;
      }

      return true;
    }

    //ToString metodunu yeniden oluşturacağım. Bunun için override terimini kullanacağım
    public override string ToString()
    {
      return this.sinifAd;
    }
  }
}


C Sharp Uygulamlar Sınıf Oluşturma - Fields ve Properties Tanımlama - Listbox Listeleme - Override KullanımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Kişiler sınıfın oluşturma ve fields & properties ekleme. ArrayList sınıfı kullanarak sınıf nesnelerini listeleme ve saklama. ArrayList elemanlarını ait oldukları sınıfa dönüştürme (Cast). Listbox ile eklenen kişileri listeleme. C sharp Overide kullanımı.
ETİKETLER: c sharp field - c sharp field declaration - c sharp properties - c sharp field property - c sharp access modifier - c sharp field access modifier - c# access modifier - c# field - c# field nedir - c# fields - c# field and property - csharp class - csharp class örnekleri - csharp class tanımlama - csharp class oluşturma - csharp class kullanımı - csharp class constructor - c sharp sınıf tanımlama - c sharp sınıf oluşturma - c sharp alan tanımlama - c sharp listbox - c sharp listbox ile listeleme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace c_sharp_sinif_uygulama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //nesneleri depolamak için arraylist tipide bir liste oluştur

    System.Collections.ArrayList kisiListes;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //kisiListesinin bir örneğini oluştur.

      kisiListesi = new System.Collections.ArrayList();
    }

    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Eğer ad veya soyad dan biri girilmemiş ise uyarı ver ve 
      //işlem yapmadan geri dön

      if (txtIsim.Text.Trim() == "" || txtSoyisim.Text.Trim() == "")
      {
        MessageBox.Show("ad veya soyad boş bırakılmış. ");
        return;
      }

      //eğer ad ve soyada bir değer girilmiş ise devam et
      //kişiler sınıfından bir örnek oluştur(instance)

      Kisiler kisi = new Kisiler();

      kisi.Ad = txtIsim.Text;
      kisi.Soyad = txtSoyisim.Text;

      //oluşturulan kişi nesnesini listeye ekle

      kisiListesi.Add(kisi);

      ListeyiDoldur();
    }

    private void ListeyiDoldur()
    {
      //listbox da varolanların hepsini sil

      lstKisiler.Items.Clear();

      //kişiler listesinde olanları listBox a yeniden ekle

      for (int i = 0; i < kisiListesi.Count; i++)
      {
        lstKisiler.Items.Add(kisiListesi[i]);
      }
    }

    private void lstKisiler_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
    {
      //listBox da bir isim çift tıklanırsa onu messageBox ile göster

      int seciliIndeks = lstKisiler.SelectedIndex;

      if (seciliIndeks < 0) return;

      Kisiler kisi = (Kisiler)lstKisiler.Items[seciliIndeks];

      MessageBox.Show("Ad : "+kisi.Ad+"\nSoyad : "+kisi.Soyad);
    }

    private void btnTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
        {
          item.Text = "";
        }
      }
    }
  }

  class Kisiler
  {
    #region Fields

    string ad;//Field

    string soyad;//Field 

    #endregion

    #region Propeties

    public string Ad
    {
      get
      {
        return ad.ToUpper();
      }
      set
      {
        ad = value;
      }
    }

    public string Soyad
    {
      get
      {
        return soyad.ToUpper();
      }
      set
      {
        soyad = value;
      }
    }

    #endregion

    public override string ToString()
    {
      return ad.ToUpper() + " " +soyad.ToUpper();
    }
  }
}


15 Mayıs 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Elips Şeklinde Buton OluşturmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form elips şekline buton oluşturma. C sharp forma elips şeklinde dinamik butonlar ekleme ve olay atama. GraphicPath sınıfını kullanarak elips şeklinde buton oluşturma.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Drawing2D;

namespace C_Sharp_Form_Elips_Buton_Olusturma
{
  public partial class Elips_Buton : Form
  {
    public Elips_Buton()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeMyComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // beyaz renkli bir elips buton oluşturalım 
      
      ShapedButton elips_buton_beyaz = new ShapedButton();
      
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli elips olacaktır
      
      elips_buton_beyaz.Size = new Size(120, 80);
      
      // elips butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      
      elips_buton_beyaz.Location = new System.Drawing.Point(60, 60);
      elips_buton_beyaz.BackColor = Color.White;
      elips_buton_beyaz.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      elips_buton_beyaz.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      elips_buton_beyaz.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      elips_buton_beyaz.TabStop = false;    
      elips_buton_beyaz.TabIndex = 1;
      
      // oluşan elips butonu ana forma ekleme
      
      this.Controls.Add(elips_buton_beyaz);

      // Siyah renkli bir elips buton oluşturalım 
      
      ShapedButton elips_buton_siyah = new ShapedButton();
      
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli elips olacak
      
      elips_buton_siyah.Size = new Size(120, 80);
      
      // elips butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
     
      elips_buton_siyah.Location = new System.Drawing.Point(160, 160);
      elips_buton_siyah.BackColor = Color.Black;
      elips_buton_siyah.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      elips_buton_siyah.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      elips_buton_siyah.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      elips_buton_siyah.TabStop = false;
      elips_buton_siyah.TabIndex = 2;
      // oluşan elips butonu ana forma ekleme
      this.Controls.Add(elips_buton_siyah);

      // Ayrıca butonlara bir click event i de ekleyelim butonlara tıklandığında
      // renkleri değişsin
     
      elips_buton_beyaz.Click += new EventHandler(elips_buton_Click);
      elips_buton_siyah.Click += new EventHandler(elips_buton_Click);

    }

    private void elips_buton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // hangi elips butona yıklanmışsa onun rengini değiştir
      //Eğer elips buton un rengi kırmızı ise eski rengine döndür
   
      
      Button tiklananButon = sender as Button;
     
      if (tiklananButon.TabIndex == 1)
      {
        if (tiklananButon.BackColor == Color.Red)
          tiklananButon.BackColor = Color.White;
        else
          tiklananButon.BackColor = Color.Red;
      }
      else
      {
        if (tiklananButon.BackColor == Color.Red)
          tiklananButon.BackColor = Color.Black;
        else
          tiklananButon.BackColor = Color.Red;
      }
    }

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.SuspendLayout();
      // 
      // Form1 oluştur, elips buton ana form
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 328);
      this.Name = "Elips";
      this.Text = "Elips Buton";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);

    }
  }

  // Elips butonu oluşturmak için kullanılacak olan Class
 
  public class ShapedButton : Button //Buton sınıfından miras alacak
  {
    // Elips buton a yeni bir boyut ( size ) verildiğinde şeklini elips yapacak
    
    protected override void OnResize(EventArgs e)
    {
      base.OnResize(e);
      GraphicsPath gp = new GraphicsPath();
      
      // this.Size ın en boyu aynı oldugundan elips bir şekil oluşacak
      gp.AddEllipse(new Rectangle(Point.Empty, this.Size));
     
      // oluşan yeni elips şekli oluşturulan butona atama
      this.Region = new Region(gp);
      
      // Butonun yeni şekli elips oldu
    }
  }
}
 


UYGULAMAYI İNDİR

5 Mayıs 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Direnç Değeri Hesaplama Programı - Console Resistor Value CalculatorKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsolda girilen direnç renklerine göre direcin değerini hesaplayan program. Bu program ile 4 ve 5 renk kodlaması olan dirençlerin değeri hesapnabilir. 4 renkli olanları hesaplamak için 3. renk değerini renksiz olarak giriniz.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Direnc_Deger_Hesaplama
{
  class Direnc_Deger_Hesaplama
  {

    

    static void Main(string[] args)
    {
    
      // konsolda okunan değeri saklamak için string tipinde bir değiken tanımlayalım
      
      string deger;

      do
      {
        //işlemimizi kullanıcı çıkmak isteyene kadar devam ettirelim
        //bunu için do while kullanıyorum

        //konsol ekranının biçimlendirelim, yazı rangini ayarlayalım


        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;

        Console.WriteLine("---------------------------");

        Console.WriteLine("Çıkmak için çıkış yazınız");

        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue;

        Console.WriteLine("Direnç değerini öğrenmek istediğiniz direncin renklerini sıra ile alt alta giriniz \n<=");
       
        Console.WriteLine("Kat sayı 1, Kat sayı 2, Kat sayı 3, Çarpan, Tolerans \n<=");
        
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGray;

        int girilecekRenkSayisi = 5; //5 renk için 

        //girilen rankleri liste şeklinde tutmak için rankler değişkenini tanımlıyorum
       
        
        List< string > renkler = new List< string >();

        //konsol ekranına girilen rankleri teker teker okuyup renkler değişkenine atıyorum

        Direnc direnc = new Direnc();

        //Konsol ekranından kullanıcı 5 renk girmesini bekliyeceğiz

        //Gireceği ill üç renk katsayıları belirleyecek 4. değer çarpan olacak

        // 5 renk ile de tolerans değerini girmesini bekliyeceğiz

        for (int i = 0; i < girilecekRenkSayisi; i++)
        {
          switch (i)
          {
            case 0:
              direnc.KatSayi1 = Direnc.getKatsayi(Console.ReadLine());
              break;
            case 1:
              direnc.KatSayi2 = Direnc.getKatsayi(Console.ReadLine());
              break;
            case 2:
              direnc.KatSayi3 = Direnc.getKatsayi(Console.ReadLine());
              break;
            case 3:
              direnc.Carpan = Direnc.getCarpan(Console.ReadLine());
              break;
            case 4:
              direnc.Tolerans = Direnc.getTolerans(Console.ReadLine());
              break;
            default:
              break;
          }
        }

        //konsol ekranında yazı rengini beyaz yapıyorum

        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

        Console.WriteLine("\n\nDirenç Değeri = " + direnc + "\n\n");


        //Bundan sonra kullanıcıya hangi işlemi yapmak istediğini soruyorum 

        Console.WriteLine("Çıkmak için ->1, devam için ->0 ...\n=");

        deger = Console.ReadLine();


      } while (deger == "0"); Console.Clear();

      //kullanıcı programdan çıktığında konsol ekranına bunları yazdırıyorum


      Console.WriteLine("PROGRAMDAN ÇIKTINIZ....!!!");

      Console.WriteLine("");

      Console.WriteLine("");

      Console.ReadKey();
    }

  }

  public class Direnc
  {
    public enum enumKatSayı:int
    {
      Siyah=0, Kahverengi, Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi, Mor, Gri, Beyaz, Altın=0, Gümüş=0, Renksiz=0
    }

    public enum enumCarpan:int
    {
      Siyah = 0, Kahverengi, Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi, Mor, Gri = 0, Beyaz = 0, Altın = 0, Gümüş = 0, Renksiz = 0
    }

    public int KatSayi1 
    {
      get; 
      set;
    }

    public int KatSayi2
    {
      get;
      set;
    }

    public int KatSayi3
    {
      get;
      set;
    }

    public double Carpan
    {
      get;
      set;
    }

    public string Tolerans
    {
      get;
      set;
    }

    public int Deger
    {
      get
      {
        try
        {
          return Convert.ToInt32((KatSayi1 * 100 + KatSayi2*10 + KatSayi3) * Math.Pow(10.0, Carpan));
        }
        catch (Exception)
        {
          return -1;
        }
        
      }
    }

    public override string ToString()
    {
      return Deger.ToString() + " Ohm  " + Tolerans ;
    }

    public static int getKatsayi(string renk)
    {
      enumKatSayı value = 0;

      switch (renk.ToLower())
      {
        case "siyah":
          value = enumKatSayı.Siyah;
          break;
        case "kahverengi":
           value = enumKatSayı.Kahverengi;
          break;
        case "kırmızı":
           value = enumKatSayı.Kırmızı;
          break;
        case "turuncu":
           value = enumKatSayı.Turuncu;
          break;
        case "sarı":
           value = enumKatSayı.Sarı;
          break;
        case "yeşil":
           value = enumKatSayı.Yeşil;
          break;
        case "mavi":
           value = enumKatSayı.Mavi;
          break;
        case "mor":
           value = enumKatSayı.Mor;
          break;
        case "gri":
           value = enumKatSayı.Gri;
          break;
        case "beyaz":
           value = enumKatSayı.Beyaz;
          break;
        default:
          value = 0;
          break;
      }

      return Convert.ToInt32(value);
    }

    public static double getCarpan(string renk)
    {
      enumCarpan value = 0;

      switch (renk)
      {
        case "siyah":
          value = enumCarpan.Siyah;
          break;
        case "kahverengi":
          value = enumCarpan.Kahverengi;
          break;
        case "kırmızı":
          value = enumCarpan.Kırmızı;
          break;
        case "turuncu":
          value = enumCarpan.Turuncu;
          break;
        case "sarı":
          value = enumCarpan.Sarı;
          break;
        case "yeşil":
          value = enumCarpan.Yeşil;
          break;
        case "mavi":
          value = enumCarpan.Mavi;
          break;
        case "mor":
          value = enumCarpan.Mor;
          break;
        default:
          value = 0;
          break;
      }

      return Convert.ToDouble(value);
    }

    public static string getTolerans(string renk)
    {
      string value = "";

      switch (renk)
      {
        case "kahverengi":
          value = "± %1";
          break;
        case "kırmızı":
          value = "± %2";
          break;
        case "yeşil":
          value = "± %0.5";
          break;
        case "mavi":
          value = "± %0.25";
          break;
        case "mor":
          value = "± %0.10";
          break;
        case "gri":
          value = "± %0.05";
          break;
        case "altın":
          value = "± %5";
          break;
        case "gümüş":
          value = "± %10";
          break;
        case "renksiz":
          value = "± %20";
          break;
        default:
          value = "";
          break;
      }

      return value;
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

29 Nisan 2013 Pazartesi

C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Combobox Kutusunda ListelemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form uygulamaları sql veri tabanına bağlantı kurma. Kategoriler ve ürünler combobox larını doldurma.Seçilen Kategoriye göre ürünler combobox ını doldurma.
ETİKETLER: csharp sql - csharp sql server bağlantısı - c sharp sql reader - csharp sql executereader - csharp sql veritabanı işlemleri - csharp sql veri çekme - csharp sql veri listeleme - csharp sql command - csharp sql connection string - csharp sql connection - csharp sqldatareader - c# sqldatareader - csharp ado.net - csharp ado.net example - csharp adodb - csharp adodb - c sharp sql listbox data listeleme - c sharp sql combobox data listeleme
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace Ado_SelectTekrar
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //Form açılırken birinci combobox ımız olan kategorileri dolduruyoruz.

      KategorileriDoldur();
    }

    private void KategorileriDoldur()
    {
      //Connection to Northwind database

      SqlConnection conn = new SqlConnection("server=.;database=Northwind;integrated security=true");

      //Kategoriler tablosunda kategori id ve kategori ismini çekiyoruz.

      SqlCommand cmd = new SqlCommand("select CategoryID,CategoryName from Categories",conn);

      SqlDataReader dr;

      if (cmd.Connection.State == ConnectionState.Closed)
      {
        cmd.Connection.Open();
      }

      dr = cmd.ExecuteReader();

      //Çektiğimiz veriler ile ilk önce birinci combobox kutusunu dolduruyoruz.

      //bu combobox kutusu kategorileri gösterecek. Bu combobox herhangi bir 

      //kategori seçildiğinde cmbKategoriler_SelectionChangeCommitted olayı tetiklenecek

      //burada seçilen kategoriye ait ürünleri ürünler combobox ında listeleyeceğiz. 

      while (dr.Read())
      {
        //Seçme ve yazma işlemlerini kolaylaştırmak için Kategoriler sınıfı oluşturuyoruz.

        //burada bu sınıfın örneklerini oluşturarak kategoriler combobox a item olarak

        //ekliyoruz.


        Kategoriler kategori = new Kategoriler();

        kategori.KategoriID = dr.GetInt32(0);

        kategori.KategoriAdi = dr.GetString(1);

        cmbKategoriler.Items.Add(kategori);
      }

      dr.Close();

      cmd.Connection.Close();
    }

    private void cmbKategoriler_SelectionChangeCommitted(object sender, EventArgs e)
    {

      //Seçilen kategoriye göre ürünler combobox ını dolduracağız.

      //seçilen item il önce kategoriler sınıfına çevrilir.

      Kategoriler seciliItem = cmbKategoriler.SelectedItem as Kategoriler;

      //Eğer seçilen item boş bir eleman ise bu metodu sonlandırıyoruz.

      if (seciliItem == null) return;

      //Eğer daha önce başka bir kategori seçilmiş ise onun ürünlerini

      // ürünler comboboxından siliyoruz.

      cmbUrunler.Items.Clear();

      //Connection to Northwind database

      SqlConnection conn = new SqlConnection("server=.;database=Northwind;integrated security=True");

      //Burada seçilen kategoriye ait ürünleri ürünler tablosunda çekiyoruz

      SqlCommand cmd = new SqlCommand("select ProductID,ProductName from Products where CategoryID=@CategoryID",conn);

      //Seçilecek olan ürünlerin kategori id sini parametre olarak veriyoruz.

      cmd.Parameters.AddWithValue("@CategoryID",seciliItem.KategoriID);

      SqlDataReader dr;

      if (cmd.Connection.State == ConnectionState.Closed)
        cmd.Connection.Open();

      dr = cmd.ExecuteReader();

      //Ürünler tablosunda seçilen kategoriye uygun olan ürünleri 2. combobox da 

      //ürünler olarak listeliyoruz.

      while (dr.Read())
      {
        //Burada da ürünler combobox kontrolüne itemları ürünler sınıfının örneklerini

        //oluşturarak atıyoruz.

        Urunler urun = new Urunler();

        urun.UrunID = dr.GetInt32(0);

        urun.UrunAdi = dr.GetString(1);

        cmbUrunler.Items.Add(urun);
      } 
      
      dr.Close(); cmd.Connection.Close();
    }
  }
}

///Urunler.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Ado_SelectTekrar
{
  class Urunler
  {
 
    /// Ürün Id si 
    public int UrunID
    {
      get;
      set;
    }

    /// Ürün Adı
    public string UrunAdi
    {
      get;
      set;
    }

    /// Override Tostring : Ürünler sınıfının bir örneği item olarak eklendiğinde
    /// Sadece ürün adını göstersin
    public override string ToString()
    {
      return this.UrunAdi;
    }
  }
}///Kategoriler.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Ado_SelectTekrar
{
  class Kategoriler
  {
    /// Kategori id si
    public int KategoriID
    {
      get;
      set;
    }

    /// Kategorinin Adı
    public string KategoriAdi
    {
      get;
      set;
    }

    /// Override ToString : bu sınıfın elemanı bir item olarak eklendiğinde
    /// Sadece kategori ismini göstersin
    public override string ToString()
    {
      return this.KategoriAdi;
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR


C Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Giriş Formu Oluşturma


C Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Şifre Güncelleme Formu Oluşturma


C Sharp Uygulamalar Kitaplık Programı


C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Listbox Kutusunda Listeleme


C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Combobox Kutusunda Listeleme
24 Nisan 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Abstract Class Instance - Soyut Sınıf Oluşturma - Sınıflar Miras Alma - Method OveridingKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol sınıf oluşturma, Soyut sınıf oluşturma, soyut sınıftan yeni sınıflar türetme, sınıflarda miras alma, c sharp method overiding, c sharp soyut metodu ezme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Soyut_Sinif
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //SoyutSinif soyutsinif = new SoyutSinif();  

      // Böyle bir tanımlama yapılamaz Abstract sınıfın bir örneği(instance) alınamaz

      // Sadece kalıtım için kullanılabilir

      TuretilenSinif tureyensinif = new TuretilenSinif();


      // yazdir metodu SoyutSinif ına ait bir metot 
      
      tureyensinif.yazdir("Merhaba\n");

      
      // yaz() metodu SoyutSiniftan miras alınmış ve TuretileSinif içinde

      // değiştirilerek (override) artık TüretilenSinif ın bir metodudur.

      tureyensinif.yaz();

      tureyensinif.Ad = "Ahmet";

      tureyensinif.Soyad = "Kara";

      tureyensinif.Telefon = "1 111 111 11 11 ";


      Console.WriteLine(tureyensinif.Ad + " " + tureyensinif.Soyad + 
        ": "+tureyensinif.Telefon);
      
      Console.ReadKey();
      /*
       *
       * Program Çıktısı:
       * 
       * Merhaba

        Türetilen sinifta değiştirildim

        Ahmet Kara: 1 111 111 11 11
       *
       */
    }
  }


  // Abstract sınıf(soyut sınıf) oluşturma

  // Abstract sınıfların nesnesi üretilemez

  // Abstract sınıflardan türemiş olan sınıfların nesneleri üretilebilir.

  // Bu duruma çok biçimlik (polymorphism) denir.

  // Abstract sınıf kalıtım amacıyla kullanılır.

  abstract class SoyutSinif
  {
    //Abstrac sinif içinde normal bir metot 


    public void yazdir(string yazi) 
    {
      Console.WriteLine(yazi);
    }


    // Abstrac sinif içinde abstract bir metod oluşturma

    public abstract void yaz();


    //abstact bir metot sonradan yani miras alındığı sınıf içinde değiştirilmesine

    // olanak verir (override).

    // Abstract metot static olamaz.

    // Abstract metot virtual olamaz.

    // Abstract metot private olarak tanımlanamaz.

    // Abstract sınıf içinde metodun tanımlaması veya açıklaması yapılmaz.

    // Ad isminde soyut bir property oluşturma 

    // Soyut metod için geçerli olan özelikler soyut property içinde geçerlidir


    public abstract string Ad
    { 
      get; 
      set; 
    }

    // Soyad isminde soyut bir property oluşturma 

    // Soyut metod için geçerli olan özelikler soyut property içinde geçerlidir


    public abstract string Soyad
    { 
      get; 
      set; 
    }


    public abstract string Telefon 
    { 
      get; 
      set; 
    }
  }

 
  class TuretilenSinif:SoyutSinif
  {
    // Abstract metodu (override) değiştir 

    public override void yaz()
    {
      Console.WriteLine("Türetilen sinifta değiştirildim\n");
    }

    private string ad;

    private string soyad;

    private string telefon;


    // Abstract 

    public override string Ad
    {
      get
      {
        return ad;
      }
      set
      {
        ad = value;
      }
    }


    public override string Soyad
    {
      get
      {
        return soyad;
      }
      set
      {
        soyad = value;
      }
    }


    public override string Telefon
    {
      get
      {
        return telefon;
      }
      set
      {
        telefon = value;
      }
    }
  }
}

}


UYGULAMAYI İNDİR

6 Nisan 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Dinamik Yuvarlak ve Kare Buton Oluşturma - Miras AlmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form da yuvarlak ve kare buton oluşturma , form da dinamik buton oluşturma, form çalışırken (runtime) dinamik yuvarlak ve kare buton oluştuma, oluşturulan butunon özelliklerini ayarlama.
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Drawing2D;

namespace C_Sharp_Form_Yuvarlak_Kare_Buton_Olusturma
{
  public partial class Form_Yuvarlak_Kare_Buton_Olusturma : Form
  {
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
      Application.Run(new Form_Yuvarlak_Kare_Buton_Olusturma());
    }

    public Form_Yuvarlak_Kare_Buton_Olusturma()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeMyComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // Mavi renkli bir yuvarlak kare buton oluşturalım 
      YuvarlakKareButon yuvarlak_kare_buton = new YuvarlakKareButon();
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli yuvarlak kare olacak
      yuvarlak_kare_buton.Size = new Size(50, 75);
      // yuvarlak kare butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      yuvarlak_kare_buton.Location = new System.Drawing.Point(60, 60);
      yuvarlak_kare_buton.BackColor = Color.Blue;
      yuvarlak_kare_buton.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      yuvarlak_kare_buton.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      yuvarlak_kare_buton.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      yuvarlak_kare_buton.TabStop = false;
      yuvarlak_kare_buton.Text = "Aç";
      yuvarlak_kare_buton.TabIndex = 1;


      // oluşan yuvarlak kare butonu ana forma ekleme


      this.Controls.Add(yuvarlak_kare_buton);
      // Kırmızı renkli bir yuvarlak kare buton oluşturalım 
      YuvarlakKareButon yuvarlak_kare_button = new YuvarlakKareButon();
      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli yuvarlak kare olacak
      yuvarlak_kare_button.Size = new Size(50, 75);
      // yuvarlak kare butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz
      yuvarlak_kare_button.Location = new System.Drawing.Point(120, 60);
      yuvarlak_kare_button.BackColor = Color.Red;
      yuvarlak_kare_button.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      yuvarlak_kare_button.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      yuvarlak_kare_button.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      yuvarlak_kare_button.TabStop = false;
      yuvarlak_kare_button.Text = "Kapat";
      yuvarlak_kare_button.TabIndex = 1;


      // oluşan yuvarlak kare butonu ana forma ekleme


      this.Controls.Add(yuvarlak_kare_button);


      // Ayrıca butonlara bir click event i de ekleyelim butonlara tıklandığında
      // renkleri değişsin


      yuvarlak_kare_button.Click += new EventHandler(yuvarlak_kare_button_Click);


      // beyaz renkli bir yuvarlak buton oluşturalım 

      YuvarlakButon yuvarlak_buton_beyaz = new YuvarlakButon();

      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli yuvarlak olacak

      yuvarlak_buton_beyaz.Size = new Size(50, 50);

      // yuvarlak butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz

      yuvarlak_buton_beyaz.Location = new System.Drawing.Point(60, 120);

      yuvarlak_buton_beyaz.BackColor = Color.White;
      yuvarlak_buton_beyaz.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      yuvarlak_buton_beyaz.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      yuvarlak_buton_beyaz.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      yuvarlak_buton_beyaz.TabStop = false;
      yuvarlak_buton_beyaz.TabIndex = 1;
      yuvarlak_buton_beyaz.Text = "Aç";


      // oluşan yuvarlak butonu ana forma ekleme

      this.Controls.Add(yuvarlak_buton_beyaz);

      // Siyah renkli bir yuvarlak buton oluşturalım 

      YuvarlakButon yuvarlak_buton_siyah = new YuvarlakButon();

      // Kare veya dikdörtgen butonun size özelliği değiştiği an 
      //şekli yuvarlak olacak

      yuvarlak_buton_siyah.Size = new Size(50, 50);

      // yuvarlak butona diğer özellikleri dinamik olarak verebiliriz

      yuvarlak_buton_siyah.Location = new System.Drawing.Point(120, 120);

      yuvarlak_buton_siyah.BackColor = Color.Black;
      yuvarlak_buton_siyah.ForeColor = Color.White;
      yuvarlak_buton_siyah.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      yuvarlak_buton_siyah.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      yuvarlak_buton_siyah.FlatAppearance.BorderColor = Color.Blue;
      yuvarlak_buton_siyah.TabStop = false;
      yuvarlak_buton_siyah.TabIndex = 2;
      yuvarlak_buton_siyah.Text = "Kapat";


      // oluşan yuvarlak butonu ana forma ekleme

      this.Controls.Add(yuvarlak_buton_siyah);

      // Ayrıca butonlara bir click event i de ekleyelim butonlara tıklandığında
      // renkleri değişsin

      yuvarlak_buton_beyaz.Click += new EventHandler(yuvarlak_buton_Click);


      yuvarlak_buton_siyah.Click += new EventHandler(yuvarlak_buton_Click);

    }

    private void yuvarlak_kare_button_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (((YuvarlakKareButon)sender).BackColor == Color.Blue)

        ((YuvarlakKareButon)sender).BackColor = Color.Red;

      else

        ((YuvarlakKareButon)sender).BackColor = Color.Blue;
    }

    private void yuvarlak_buton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // hangi yuvarlak butona yıklanmışsa onun rengini değiştir

      //Eğer yuvarlak buton un rengi kırmızı ise eski rengine döndür

      Button tiklananButon = sender as Button;

      if (tiklananButon.TabIndex == 1)
      {
        if (tiklananButon.BackColor == Color.Red)

          tiklananButon.BackColor = Color.White;

        else

          tiklananButon.BackColor = Color.Red;
      }
      else
      {
        if (tiklananButon.BackColor == Color.Red)

          tiklananButon.BackColor = Color.Black;

        else

          tiklananButon.BackColor = Color.Red;

      }
    }

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.SuspendLayout();

      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(224, 186);
      this.Name = "Buton";
      this.Text = "Yuvarlak Kare Buton Oluşturma ";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);

    }
  }
  public class YuvarlakKareButon : Button
  {
    protected override void OnResize(EventArgs e)
    {

      base.OnResize(e);

      GraphicsPath gp = new GraphicsPath();

      Point[] point = new Point[4];
      point[0] = new Point(0, -25);
      point[1] = new Point(50,-25);
      point[2] = new Point(50, 25);
      point[3] = new Point(0, 25);

      gp.AddPolygon(point);

      gp.AddPie(0, 0, 50, 50,0,180);

      // Grafik nesnesi ile butona yuvarlak ve kare görünümü verildi

      this.Region = new Region(gp);

    }
  }

  // Yuvarlak butonu oluşturmak için kullanılacak olan Class
  public class YuvarlakButon : Button //Buton sınıfından miras alacak
  {
    // Yuvarlak buton a yeni bir boyut ( size ) verildiğinde şeklini yuvarlak yapacak
    protected override void OnResize(EventArgs e)
    {
      base.OnResize(e);

      GraphicsPath gp = new GraphicsPath();

      // this.Size ın en boyu aynı oldugundan yuvarlak bir şekil oluşacak

      gp.AddEllipse(new Rectangle(Point.Empty, this.Size));

      // oluşan yeni yuvarlak şekli oluşturulan butona atama

      this.Region = new Region(gp);

      // Butonun yeni şekli yuvarlak oldu
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR