Event - Delegate Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Event - Delegate Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

6 Haziran 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar Event Delegate Kullanarak Formlar Arasında Olay TetiklemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form event delegate kullanarak olay tetikletme ve olayı bir metoda bağlama.
ETİKETLER: csharp event - csharp event handler - csharp events - csharp event example - csharp event and delegate - csharp event add - csharp delegate - csharp delegate kullanımı - csharp delegate nedir - csharp delegate event - csharp delegate example - csharp delegate örnekleri - csharp event örnekleri - csharp form event - csharp delegate vs event - c# event - c# event kullanımı - c# event example - c# delegate - c# delegate kullanımı - c# delegate example - c# delegate örnekleri.
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Event_Delegate
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    //Delegate oluşturalım, parametre olarak string bir değer alsın

    public delegate void tetikleyici(string tuşabasıldı);

    //Delegate den bir olay oluşturalımç bunu istediğimiz her yerde 
    //çağırmak için statik yapalım

    public static event tetikleyici tetikevent; 

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 f2 = new Form2();

      //form2 penceresini göstertelim

      f2.Show(); 
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //button1 tıklandığında bizim oluşturduğumuz olay tetiklensin
      //bunu da Form2 listbox içinde görelim

      tetikevent(button1.Text);
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //button2 tıklandığında bizim oluşturduğumuz olay tetiklensin
      //bunu da Form2 listbox içinde görelim

      tetikevent(button2.Text);
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //button3 tıklandığında bizim oluşturduğumuz olay tetiklensin
      //bunu da Form2 listbox içinde görelim

      tetikevent(button3.Text);
    }
  }
}//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Form2.cs
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Event_Delegate
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Form1.tetikevent +=new Form1.tetikleyici(Form1_tetikevent);
       
    }

    void Form1_tetikevent(string tuşabasıldı)
    {
      listBox1.Items.Add(tuşabasıldı);
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

11 Mayıs 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Buton Tıklanma Sayısını Hesaplama
KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) forma eklenen butonun kaç kere tıklandığını gösteren uygulama. Dinamik olarak form buton ekleme ve tıklanma olayı atama (button click event). Tıklama sayısını mesaj kutusu ile gösterme.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Buton_Kac_Kere_Tiklandi
{
  public partial class Buton_Kac_Kere_Tiklandi : Form
  {
    public Buton_Kac_Kere_Tiklandi()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeMyComponent();
    }

    //global bir değişken tanımla
    int butona_kac_kez_tıklandi = 0;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Button buton = new Button(); 
      
      
      // bir tane buton örneği alarak yeni bir buton oluşturalım
      
      buton.Name = "yeni_buton"; // buton yeni_buton ismini verelim
      buton.Text = "Tıkla";  //butonun Text ine Tıkla ismini verelim

      buton.Location = new Point(22, 22); 
      
      // butonun formda yer leşim yeri olarak x=22, y=22 noktasına
      //yerleştirelim

      buton.Size = new Size(50, 50); // butonu boyutlarını ayarlayalım

      //oluşturulan butonu forma ekleyelim
      this.Controls.Add(buton);

      buton.Visible = false;// butonun görünmesini istemiyorsak visible özelliğini false yap

      buton.Visible = true;// butonun görünmesini istiyorsak visible özelliğini true yap

      // butona click event(click olayı bağlama)
      // butona tıklandığı zaman yapılacak işlemleri
      // buton_Click isimdeki metoduna yazılır.
      // bu olay olduğunda buradaki işlemler gerçekleştirilir
      
      buton.Click += new EventHandler(buton_Click);
    }

    //buton tıklandığı zaman çalışak fonksiyon
    
    private void buton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Butona tıklandığında bu method içindeki işlemler yapılacak
      // buton her tıklandığında bu metod çalışacak
      // burada değişkeni bir artır

      butona_kac_kez_tıklandi++; 
    
      //tıklanma sayısı tutmak için bu değişkeni her seferinde bir arttır
      //mesaj olarak buton kaç kere basıldığını göster.
      
      MessageBox.Show("Butona basıldı. \n toplam tıklanma sayısı = " + butona_kac_kez_tıklandi, "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    }

    private void InitializeMyComponent()
    {
      // ana pencereyi oluştumak için gerekli olan kod.
      
      this.SuspendLayout();
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(437, 296);
      this.Name = "Buton_tiklanma_sayisi";
      this.Text = "Butona kaç kere tıklandığını hesaplama";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);

    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

5 Nisan 2013 Cuma

C Sharp Uygulamalar Event - Delegate Tanımlama ve TetiklemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C sharp form Event - Delegate örnek uygulama, Dinamik olarak yeni form açma, yeni formlar arası olay (event) kullanarak bağlantı kurma
ETİKETLER: csharp event - csharp event handler - csharp events - csharp event example - csharp event and delegate - csharp event add - csharp delegate - csharp delegate kullanımı - csharp delegate nedir - csharp delegate event - csharp delegate example - csharp delegate örnekleri - csharp event örnekleri - csharp form event - csharp delegate vs event - c# event - c# event kullanımı - c# event example - c# delegate - c# delegate kullanımı - c# delegate example - c# delegate örnekleri.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Delegate_Events
{
  public partial class Delegate_Events_Form : Form
  {

    private int formNo = 0;
    private System.Windows.Forms.Button btnYeniFormAc;

    //delege tanımlama
    public delegate void delegateDeneme(int formNumarasi);
    // olay tanımlama
    public event delegateDeneme eventDeneme;

    public Delegate_Events_Form()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeMyComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.eventDeneme += new delegateDeneme(Form1_eventDeneme);
    }

    public void yeniFormAc()
    {
      //yeni bir form oluştur
      MyForm form = new MyForm();

      //her açılan form yeni bir id verelim
      //böylece hangi butonu tıklandığını tespit edebiliriz
      form.formNo = this.formNo++;
      //form da bir tane dinamik buton oluşturalım
      Button btn = new Button();
      btn.Text = "Aktifleştir";
      btn.Name = form.formNo.ToString();
      btn.Size = new Size(100, 30);
      btn.Click += new EventHandler(btn_Click);
      //oluşturduğumuz bu butonu dinamik oluşturduğumyz forma ekleyelim
      form.Controls.Add(btn);
      //form için icon yükle
      form.Icon = C_Sharp_Form_Delegate_Events.Properties.Resources.Turkiye;
      //dinamik oluşan formu göster
      form.Show();
    }
    
    void btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //oluşturulan butonun tıklama olayı yazdığımız olayı tetiklesini istiyoruz
      eventDeneme(int.Parse((sender as Button).Name));
    }

    void Form1_eventDeneme(int formNumarasi)
    {
      MessageBox.Show("Acilan form no = " + formNumarasi);
    }

    private void btnYeniFormAc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      yeniFormAc();
    }

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.btnYeniFormAc = new System.Windows.Forms.Button();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // btnYeniFormAc
      // 
      this.btnYeniFormAc.Location = new System.Drawing.Point(72, 21);
      this.btnYeniFormAc.Name = "btnYeniFormAc";
      this.btnYeniFormAc.Size = new System.Drawing.Size(131, 47);
      this.btnYeniFormAc.TabIndex = 0;
      this.btnYeniFormAc.Text = "Yeni Form Aç";
      this.btnYeniFormAc.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnYeniFormAc.Click += new System.EventHandler(this.btnYeniFormAc_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(273, 180);
      this.Controls.Add(this.btnYeniFormAc);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Ana Form";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.ResumeLayout(false);

    }
  }

  public class MyForm : Form
  {
    public int formNo { get; set; }
  }
}UYGULAMAYI İNDİR

18 Mart 2013 Pazartesi

C Sharp Form Uygulamalar Çoklu İş Parçacığı OluşturmaKONU : C Sharp ( C# ) Form Uygulamalar çoklu iş parçacığı oluşturma, cross thread problemini giderme, C sharp aynı anda aynı kontrolü kullanan başka bir thread başlatma, Cross thread sorununu kontrolün invoke methodu ve delegate kullanarak çözme, C sharp multithread oluşturma.C Sharp Form Uygulamalar Çoklu İş Parçacığı Oluşturma, CrossThread Önleme, MultiThread Oluşturma

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;

namespace C_Sharp_Form_Coklu_Is_Parcacık_Olusturma
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //iki farklı thread 
    Thread thread1, thread2;

    bool threadBasladi = false;
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (threadBasladi)
      {
        thread1.Abort();
        thread2.Abort();
      }
      threadBasladi = true;
      //thread lerin başladığında çalışacak olan methodlar
      ThreadStart threadstart1 = new ThreadStart(sayMethod1);
      ThreadStart threadstart2 = new ThreadStart(sayMethod2);
      //thread leri oluşturma
      thread1 = new Thread(threadstart1);
      thread2 = new Thread(threadstart2);
      //thread isimleri
      thread1.Name = "Thread 1";
      thread2.Name = "Thread 2";
      //threadlere verilen öncelik(thread priority)
      thread1.Priority = ThreadPriority.Normal;
      thread2.Priority = ThreadPriority.Normal;
      //Thread verilebilecek öncelikler:
      //ThreadPriority.AboveNormal;
      //ThreadPriority.BelowNormal;
      //ThreadPriority.Highest;
      //ThreadPriority.Lowest;
      //ThreadPriority.Normal;
      
      //Thread leri başlatma
      thread1.Start();
      thread2.Start();
    }

    ///     /// Birinci Thread ile başlatılan method, Cross Thread olayını önlemek için invoke ile method     /// uygun olana kadar tekrar çağırılır     /// 
    void sayMethod1()
    {
      if (this.InvokeRequired)
      {
        this.Invoke(new DelegateStandardPattern(sayMethod1));

      }
      else
      {
        for (int i = 0; i < 1000; i++)
        {
          listBox1.Items.Add(thread1.Name + " - " + i);
        }
      }
    }

    ///     /// İkinci Thread ile başlatılan method, Cross Thread olayını önlemek için invoke ile method     /// uygun olana kadar tekrar çağırılır     /// 
    void sayMethod2()
    {
      if (this.InvokeRequired)
      {
        this.Invoke(new DelegateStandardPattern(sayMethod2));

      }
      else
      {
        for (int i = 0; i < 1000; i++)
        {
          listBox1.Items.Add(thread2.Name + " - " + i);
        }
      }
    }

    public delegate void DelegateStandardPattern();
    private void SetTextStandardPattern()
    {
      if (this.InvokeRequired)
      {
        this.Invoke(new DelegateStandardPattern(SetTextStandardPattern));
        return;
      }
      this.Text = "New Text";
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //multi tread yaparken karşılan problem
      //Cross call hatası almamak için => bu değer false yapılır
      //Çapraz iş parçacığı işlemi geçerli değil: 'listBox1'       
      //denetimine oluşturulduğu iş parçacığı dışında başka bir      
      //iş parçacığından erişildi.
      //CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;

      // Ama bu doğru işlem değildir.
      // Uygun bir patern kullanılmalıdır. Yukarıdaki gibi kontrol invoke methodu ile 
      //işlem yapılacak method tekrar çağırılır.
    }
  }
}UYGULAMAYI İNDİR