DllImport Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
DllImport Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

10 Ocak 2014 Cuma

C Sharp Form Uygulamalar Alarm ProgramıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar alarm programı hazırlama ve alarm ayarlama. Başlıksız formu fare kullanarak hareket ettirme.
ETİKETLER: c sharp form - c sharp alarm - c sharp ayar - c sharp alarm programı- c# alarm - c# alarm programı

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace Alarm
{
  public partial class Alarm : Form
  {
    public Alarm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Alarm_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    public const int WM_NCLBUTTONDOWN = 0xA1;

    public const int HT_CAPTION = 0x2;

    [DllImportAttribute("user32.dll")]
    public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int Msg, int wParam, int lParam);

    [DllImportAttribute("user32.dll")]
    public static extern bool ReleaseCapture();

    [DllImport("kernel32.dll")]
    public static extern bool Beep(int frequency, int duration);

    private void Alarm_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
    {
      if (e.Button == MouseButtons.Left)
      {
        ReleaseCapture();

        SendMessage(Handle, WM_NCLBUTTONDOWN, HT_CAPTION, 0);
      }
    }

    private void btnAlarmAc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Alarmı çalıştır
      timerAlarm.Enabled = true;
      grpAlarm.GroupTitle = "Alarm Açık";
    }

    private void btnAlarmKapat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //alarmı kapat
      timerUyar.Enabled = false;
      timerAlarm.Enabled = false;
      grpAlarm.GroupTitle = "Alarm Kapalı";
    }

    private void btnKapat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Programı kapat
      this.Close();
    }

    private void timerUyar_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //Yazı ve zemin rengini değiştirerek 
      //Yanıp sönmesini sağla
      Color renk;
      renk = btnAlarmKapat.BackColor;
      btnAlarmKapat.BackColor = btnAlarmKapat.ForeColor;
      btnAlarmKapat.ForeColor = renk;

      Beep(500, 200);
    }

    private void grpAlarm_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //tarih ve saati kutularında göster
      dateAlarmTarihi.Value = DateTime.Now.Date;
      timeAlarmSaati.Value = DateTime.Now.ToLocalTime();
      
      //Başlangıçta alarm kapalı
      timerUyar.Enabled = false;
      timerAlarm.Enabled = false;
     
      //her 100 ms'de bir yanıp sönmeyi sağla
      timerUyar.Interval = 100;
      
      //her 1000 ms'de bir alarmı kontrol etsin
      timerAlarm.Interval = 1000;
      grpAlarm.GroupTitle = "Alarm Kapalı";
    }

    private void timerAlarm_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //alarm zamanı geldiyse
      if (dateAlarmTarihi.Value.Date.ToShortDateString() == DateTime.Now.ToShortDateString() && timeAlarmSaati.Value.ToShortTimeString() == DateTime.Now.ToShortTimeString())
      {
        //timer uyarı aktif yap (yanıp sönmeyi sağlayacak)
        timerUyar.Enabled = true;
 
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

5 Ocak 2014 Pazar

C Sharp Konsol Uygulamalar Bip Sesi (Beep Sound) ÇıkartmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol uygulamalar beep metodunu kullanarak bip sesini değişik frekans ve değişik sürelerde çıkartma uygulaması.
ETİKETLER: c sharp beep sound - c sharp bip sesi - c sharp beep metodu - c sharp kernel32 dll - c sharp beep - c sharp bip

UYGULAMAYI İNDİR
 

 
using System;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace Bip
{
  class BipSinif
  {
    [DllImport("kernel32.dll")]
    public static extern bool Beep(int frequency, int duration);

    static void Main(string[] args)
    {
      Random rastgele = new Random();
      int frekans = 0;
      int sure = 0;

      for (int i = 0; i < 100000; i++)
      {
        frekans = rastgele.Next(800);

        sure = rastgele.Next(50, 300);
       
        Console.WriteLine("Frekans : " + frekans.ToString() + "  -  Süre : " + sure.ToString());

        Beep(frekans, sure);
      }
    }
  }
}


 

İkinci örnek: Alarm fonksiyonu oluşturarak Beep fonksiyonunu kaç kere çalıştırılacağını belirleyebiliriz.
 

using System;

namespace Bip
{
  class BipSinif
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int kackerecalacak = 5;

      while (true)
      {
        if (kackerecalacak-- > 0)
          Alarm();
      }
    }

    static void Alarm()
    {
      Console.Beep(1000, 1000);
    }
  }
}


 


UYGULAMAYI İNDİR

19 Mayıs 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Tam Ekran Yapma - ToolBar Gizleme - ToolBar Gösterme - Tam EkranKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form ekranını tam ekran yapma. C sharp form ekranını başlıksız tam ekran yapma. C sharp form ekranını toolbar gizli olarak tam ekran yapma. C sharp form ekranını toolbar gizli ve başlıksız olarak tam ekran yapma.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace c_sharp_formu_tam_ekran_yapma
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    private System.Windows.Forms.Button btnTamEkranYap;
    private System.Windows.Forms.Button btnBasliksizTamEkranYap;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int FindWindow(string className, string windowText);
    
    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int ShowWindow(int hwnd, int command);
    
    //window task barı gizler
    private const int HIDE = 0;
    
    //window task barı gösterir
    private const int SHOW = 1;

    private void btnTamEkranYap_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //formu tam ekran yapmak için pencere handle ını bulalım
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");
      
      //window task bar görünür
      ShowWindow(hwnd, SHOW);
      
      //Formun başlığı sabit
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;

      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);
      CenterToScreen();

    }

    private void btnBasliksizTamEkranYap_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //formu tam ekran yapmak için pencereyi bul
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //window task bar görünür
      ShowWindow(hwnd, SHOW);

      //formun başlığı yok
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;

      //pencereyi boyutunu tam ekran olacak şekilde ayarlayalım
      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);

      //form penceresini ekranda ortalayalım
      CenterToScreen();

    }

    private void btnTamEkranYapToolbarGizli_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //form pencresini bulalım (handle)
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //window task bar gizli olacak
      ShowWindow(hwnd, HIDE);

      //Formun başlığı sabit olsun
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;

      //pencereyi boyutunu tam ekran olacak şekilde ayarlayalım
      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);

      //form penceresini ekranda ortalayalım
      CenterToScreen();

    }

    private void btnBasliksizTamEkranYapToolBArGizli_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ////form pencresini bulalım (handle)
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //window task bar gizli olacak
      ShowWindow(hwnd, HIDE);

      //formun başlığı olmasın
      this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;

      //pencereyi boyutunu tam ekran olacak şekilde ayarlayalım
      this.Size = new Size(SystemInformation.VirtualScreen.Width, SystemInformation.VirtualScreen.Height + this.Height - this.ClientSize.Height);

      //form penceresini ekranda ortalayalım
      CenterToScreen();

    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      //form pencresini kapatırken toolbar görünmez yapılmışsa
      //masaüstünü kullanmak için tekrar görünür yapalım

      //Bu uygulama kapanırken toolbar gizli ise
      int hwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", "");

      //gizli olan toolbar görünür yapma 
      ShowWindow(hwnd, SHOW);
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

10 Nisan 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Notepade Process Nesnesi - SendKeys Nesnesini Kullanarak Data GöndermeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Notepad lere Process nesnesini ve Sendkeys nesnesi kullanarak data gönderme .

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Diagnostics;

namespace C_Sharp_Process_Notepad_Kontrol_Etme
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern bool SetForegroundWindow(IntPtr hWnd);

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Process[] process = System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName("notepad");
      
      if (process.Length > 0)
      {
        //Aynı process birden fazla çalışıyor olabilir. Hepsini kontrol et 

        for (int i = 0; i < process.Length; i++)
        {
          if (process[i].MainWindowTitle.Substring(0, 1) == "a")
          {
            SetForegroundWindow(process[i].MainWindowHandle);
            
            process[i].WaitForInputIdle();
            
            SendKeys.Send(textBox1.Text);
          }
        }
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Process[] process = System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName("notepad");
      
      
      if (process.Length > 0)
      {
        //Aynı process birden fazla çalışıyor olabilir. Hepsini kontrol et 

        for (int i = 0; i < process.Length; i++)
        {
          if (process[i].MainWindowTitle.Substring(0, 1) == "b")
          {

            SetForegroundWindow(process[i].MainWindowHandle);
           
            process[i].WaitForInputIdle();
            
            SendKeys.Send(textBox2.Text);
          }
        }
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR