DateTime Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
DateTime Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

19 Ocak 2014 Pazar

C Sharp Form Uygulamalar Sistem Saati ve Geriye Sayan Saat UygulamasıKONU : C Sharp ( C# ) form uygulamalar sistem saatini gösterme, geriye doğru sayan saat yapımı, c# timer kullanımı, c# saat uygulaması, c# try catch blok örnekleri.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace c_sharp_geriye_dogru_sayma
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    DateTime zaman;

    int geriSayanZamanSaniye;

    int i = 1;

    int saat, dakika, saniye;
    
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      saatiGuncelle();//timer1 başlatıldığında sistem saati güncellesin 

      geriSayanZamanSaniye -= 1; //gerisayım saatini bir azalt

      //text kutularında kalan zamanı göster

      txtSaat.Text = (geriSayanZamanSaniye / 3600).ToString("00");

      txtDakika.Text = ((geriSayanZamanSaniye % 3600) /60).ToString("00");

      txtSaniye.Text = (geriSayanZamanSaniye % 60).ToString("00");

      //Zaman tamamlandıysa timer ı durduralım.

      if (geriSayanZamanSaniye == 0)
        timer1.Stop(); //timerı durdur fonksiyonu

      lblGeriSayanSaat.Text = txtSaat.Text + ":" + txtDakika.Text + ":" + txtSaniye.Text;
    }

    private void btnBaslat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //etiketimizdeki saati güncellemesini istiyorum

      //amacım sistem saatini görmek

      saatiGuncelle();

      //Geri sayım saatini güncellemek için 

      //saat,dakika ve saniye textbox larındaki değerleri ilk önce kontrol et

      //eğer girilen değer doğru ise işleme devam et

      bool sonuc = geriSayimSaatiniKontrolEt();

      if (sonuc)
      {

        geriSayanZamanSaniye = saat * 60 * 60 + dakika * 60 + saniye;

        timer1.Interval = 1000;

        timer1.Start();
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      saatiGuncelle();

      txtSaat.Text = "01";

      txtDakika.Text = "00";

      txtSaniye.Text = "00";

    }

    private void saatiGuncelle()
    {
      //sistem saatini götüntüleme

      zaman = DateTime.Now;

      lblSaat.Text = zaman.ToLongTimeString();
    }

    private bool geriSayimSaatiniKontrolEt()
    {

      //geri sayım için girilen saat, dakika ve saniye bilgilerini kontrol edelim

      // eğer bir hata varsa programımızın hata yapmaması için uyarı verelim


      try
      {
        //ilk önc girilen değerler rakam mı bunu kpnrol edelim
        
        saat = int.Parse(txtSaat.Text);

        dakika = int.Parse(txtDakika.Text);

        saniye = int.Parse(txtSaniye.Text);
        
        //Şimdi de giriln değerler doğru aralıklarda mı onu kontrol edelim

        if (saniye < 60 && dakika < 60 && saniye > -1 && dakika > -1 && saat > -1)
          return true;
        else
        {
          //Eğer bir hata varsa timerı durdurup uyarı verelim.

          timer1.Stop();

          return false;
        }
      }
      catch (Exception)
      {
        timer1.Stop();
 
        MessageBox.Show("Değerlerden birinde hata var", "Hata", 
                        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        
        return false;
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

10 Ocak 2014 Cuma

C Sharp Form Uygulamalar Alarm ProgramıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar alarm programı hazırlama ve alarm ayarlama. Başlıksız formu fare kullanarak hareket ettirme.
ETİKETLER: c sharp form - c sharp alarm - c sharp ayar - c sharp alarm programı- c# alarm - c# alarm programı

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace Alarm
{
  public partial class Alarm : Form
  {
    public Alarm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Alarm_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    public const int WM_NCLBUTTONDOWN = 0xA1;

    public const int HT_CAPTION = 0x2;

    [DllImportAttribute("user32.dll")]
    public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int Msg, int wParam, int lParam);

    [DllImportAttribute("user32.dll")]
    public static extern bool ReleaseCapture();

    [DllImport("kernel32.dll")]
    public static extern bool Beep(int frequency, int duration);

    private void Alarm_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
    {
      if (e.Button == MouseButtons.Left)
      {
        ReleaseCapture();

        SendMessage(Handle, WM_NCLBUTTONDOWN, HT_CAPTION, 0);
      }
    }

    private void btnAlarmAc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Alarmı çalıştır
      timerAlarm.Enabled = true;
      grpAlarm.GroupTitle = "Alarm Açık";
    }

    private void btnAlarmKapat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //alarmı kapat
      timerUyar.Enabled = false;
      timerAlarm.Enabled = false;
      grpAlarm.GroupTitle = "Alarm Kapalı";
    }

    private void btnKapat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Programı kapat
      this.Close();
    }

    private void timerUyar_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //Yazı ve zemin rengini değiştirerek 
      //Yanıp sönmesini sağla
      Color renk;
      renk = btnAlarmKapat.BackColor;
      btnAlarmKapat.BackColor = btnAlarmKapat.ForeColor;
      btnAlarmKapat.ForeColor = renk;

      Beep(500, 200);
    }

    private void grpAlarm_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //tarih ve saati kutularında göster
      dateAlarmTarihi.Value = DateTime.Now.Date;
      timeAlarmSaati.Value = DateTime.Now.ToLocalTime();
      
      //Başlangıçta alarm kapalı
      timerUyar.Enabled = false;
      timerAlarm.Enabled = false;
     
      //her 100 ms'de bir yanıp sönmeyi sağla
      timerUyar.Interval = 100;
      
      //her 1000 ms'de bir alarmı kontrol etsin
      timerAlarm.Interval = 1000;
      grpAlarm.GroupTitle = "Alarm Kapalı";
    }

    private void timerAlarm_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //alarm zamanı geldiyse
      if (dateAlarmTarihi.Value.Date.ToShortDateString() == DateTime.Now.ToShortDateString() && timeAlarmSaati.Value.ToShortTimeString() == DateTime.Now.ToShortTimeString())
      {
        //timer uyarı aktif yap (yanıp sönmeyi sağlayacak)
        timerUyar.Enabled = true;
 
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

19 Mayıs 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Ceza Hesaplama Programı - DateTime Sınıfı İle Tarih İşlemleriKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form ceza hesaplama programı. Datetime sınıfını kullanarak tarihler arası fark hesaplama. Foreach döngüsü kullanarak Textbox kontrollerinin özelliklerini güncelleme. Math sınıfını kullanarak yuvarlama yapma.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Tarih_islemleri_Hesaplama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      textboxTemizle();//textbox kutularını temizleme
      
      txtCeza.Enabled = false;
      
      // ceza kutusunu sadece program kullanabilir
      
      txtToplam.Enabled = false;
      
      // toplam kutusunu sadece program kullanabilir
    }

    /// Hesaplama butonuna tıklandığında gerşekleştirilecek işlemeler
    private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txtName.Text.Trim() == "")
      {
        MessageBox.Show("Lütfen bir malzeme ismi giriniz.", "Uyarı");
        return;//boş bir değer girildiyse işlem yapmadan çık
      }
      else if (txtTutar.Text.Trim() == "")
      {
        MessageBox.Show("Lütfen bir malzeme tutarını giriniz.", "Uyarı");
        return;//boş bir değer girildiyse işlem yapmadan çık
      }

      //datetime değişkenlerini tanımlama

      DateTime son_Odeme_Tarihi, odendime_Tarih;
      
      double fiyat = 0, fark = 0, ceza = 0;

      //ceza miktarını hesaplama. Try catch bloğu ile girilen tutar eğer 
      //tam sayı değilse oluşacak (exception) hatalar önlenir.

      try
      {
        fiyat = long.Parse(txtTutar.Text);
        son_Odeme_Tarihi = dateSonOdemeTarihi.Value;
        odendime_Tarih = dateOdemeTarihi.Value;

        TimeSpan ts = odendime_Tarih - son_Odeme_Tarihi ;
        fark = Math.Round(ts.TotalDays);
      }
      catch (Exception hata)
      {
        //Hata verdirecek messagebox kutusu. Başlığında HATA yazsın. Bir tan Ok
        //butonu olsun ve icon olarak error ikonunu kullanmasını istiyorum. 
        
        MessageBox.Show("Bilgiler hatalı yazılmış." + hata.Message,"HATA",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
      }


      //eğer ceza varsa bunu kullanıcıya göster
      
      if (fark > 0)
      {
        ceza = fark * fiyat * 2 / 1000;
        txtCeza.Text = ceza.ToString("#,#");
        txtToplam.Text = (fiyat + ceza).ToString("#,#");
       
        MessageBox.Show(fark + " gün geç ödendi." + txtCeza.Text + " TL ceza ödeyecek","GEç ödenme yaptınız. Ceza miktarı...");
      }
      else
        if (fark == 0) // Eğer bir ceza yoksa bunu göster
        {
          ceza = 0;
          txtCeza.Text = "0";
          txtToplam.Text = fiyat.ToString("#,#");
          
          MessageBox.Show("Tam gününde ödendi","Teşekürler");
        }
        else //
        {
          ceza = 0;
          txtCeza.Text = ceza.ToString("#,#");
          txtToplam.Text = (fiyat - ceza).ToString("#,#");
          
          MessageBox.Show(fark + " gün erken ödendi." + 500 + " TL indirimli ödeyecek","Teşekürler. Erken Ödeme yaptınız.");
        }
    }

    /// Yeni hesaplama butonuna tıklama işlemi
    private void btnYeniHesaplama_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Yeni hesaplama butonuna tıklandığında tüm textbox kutucuklarının text
      //değerini temizleyecek

      textboxTemizle();
    }

    /// Textbox kutularını yenileme ve temizleme işlemini yapan metot
    private void textboxTemizle()
    {
      // Textbox ların hepsinin Text değerini temizlemek için foreach ile 
      // form kontrollerin hepsini kontrol et. Textbox olan kontrollerin text
      // değerini string.Empty olarak güncelle

      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
          (item as TextBox).Text = string.Empty;
      }

      int sıfırla = 0;
      
      txtToplam.Text = sıfırla.ToString("0.00");
      
      txtCeza.Text = sıfırla.ToString("0.00");
    }

  
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

11 Mayıs 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamaları Alarm Programı Uygulaması
KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form uygulamalar alarm programı hazırlama. C sharp timer kullanarak alarm programı hazırlama. Formda alarm programı örneği.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Alarm_Programı_Yapma
{
  public partial class FormAlarm : Form
  {
    public FormAlarm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
    {

      //tarih ve saati Text kutularında göster

      dateTimePickerTime.Value = DateTime.Now;

      //Başlangıçta alarm kapalı

      timer.Enabled = false;
      timerUyari.Enabled = false;

      //her 1000 ms'de bir alarmı kontrol etsin

      timer.Interval = 1000;
      timerUyari.Interval = 300;

      Text = "Alarm Kapalı";
    }

    private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //alarm zamanı geldiyse alam mesajı ver yanıp sönerek uyarı ver

      if (dateTimePickerTime.Value >= DateTime.Now)
      {
        timer.Enabled = false;

        // Alarm metnini bildir

        MessageBox.Show(txtMesaj.Text,"Uyarı",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Warning);
        timerUyari.Enabled = true;
      }
    }

    private void timerUyari_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //uyarı aktif olduğunda yanıp sönme özelliğini oluşturmak
      //için arka plan rengini devamlı değiştir

      Color color = txtMesaj.ForeColor;

      txtMesaj.ForeColor = txtMesaj.BackColor;

      txtMesaj.BackColor = color;
    }

    private void btnAlarmAc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Alarmı aktif yap

      timer.Enabled = true;

      this.Text = "Alarm Açık";
    }

    private void btnAlarmKapa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Alarmı kapat

      timerUyari.Enabled = false;

      this.Text = "Alarm Kapalı";

      //varsayılan ayarlara göra alarm görüntüsünü ayarla

      dateTimePickerTime.Value = DateTime.Now;

      txtMesaj.BackColor = Color.White;

      txtMesaj.ForeColor = Color.Black;
    }

  }
}
  

UYGULAMAYI İNDİR

6 Nisan 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Datetime Nesnesini Kullanarak İki Tarih Arsındaki Ayların Başlangıç Ve Bitiş Tarihlerini ListelemeKONU : C Sharp Uygulamalar - C# Konsol Uygulamalar, datetime sınıfını kullanarak iki tarih arasındaki ayları ve bu ayların başlangıç bitiş tarihlerini konsol ekranına bastırma.

UYGULAMAYI İNDİR
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Datetime_Aylar
{
  class Datetime_Aylar
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Bu program ile datetime sınıfını kullanarak iki tarih arasındaki

      //ayları ve bu ayların başlangıç bitiiş tarihlerini

      //konsol ekranına bastırılacak


      // burada ilk tarihi giriyoruz

      DateTime basla = new DateTime(1999, 8, 1);

      //burada son tarihi giriyoruz

      DateTime bitis = new DateTime(2004, 12, 1);


      // for döngüsü kullanarak bu iki tarih arasındaki ayları 

      // teker teker kontrol ediyoruz

      for (DateTime simdi = basla; simdi < bitis; simdi = simdi.AddMonths(1))
      {
        //ekrana bastırmak istediğimiz format aşağıdaki gibi olacak

        //Ocak= Baş:01.01.2011 Bitiş:31.01.2011 

        //konsol ekranına yazdırılacak aylarının ve başlangıç bitiş tarihlerini

        //yazılma formatı giriyoruz

        Console.Write(simdi.ToString("MMMM") + " = " + "Baş:" +

          (new DateTime(simdi.Year, simdi.Month, 1)).ToShortDateString());

        Console.Write(" Bitiş:" + (new DateTime(simdi.Year, simdi.Month,

          DateTime.DaysInMonth(simdi.Year, simdi.Month))).ToShortDateString());

        //her yzdırdığımız aydan sonra bir alt satıra geçiyoruz.

        Console.WriteLine();

      }

      //konsola yazdırma işlemi bittikten sonra bir tuşa basılana kadar bekletme

      //yapıyoruz. 

      Console.ReadKey();

    }
  }
}


/* Örnek Program çıktısı
 * 
 * 

 
Ağustos = Baş:01.08.1999 Bitiş:31.08.1999
Eylül = Baş:01.09.1999 Bitiş:30.09.1999
Ekim = Baş:01.10.1999 Bitiş:31.10.1999
Kasım = Baş:01.11.1999 Bitiş:30.11.1999
Aralık = Baş:01.12.1999 Bitiş:31.12.1999
Ocak = Baş:01.01.2000 Bitiş:31.01.2000
Şubat = Baş:01.02.2000 Bitiş:29.02.2000
Mart = Baş:01.03.2000 Bitiş:31.03.2000
Nisan = Baş:01.04.2000 Bitiş:30.04.2000
Mayıs = Baş:01.05.2000 Bitiş:31.05.2000
Haziran = Baş:01.06.2000 Bitiş:30.06.2000
Temmuz = Baş:01.07.2000 Bitiş:31.07.2000
Ağustos = Baş:01.08.2000 Bitiş:31.08.2000
Eylül = Baş:01.09.2000 Bitiş:30.09.2000
Ekim = Baş:01.10.2000 Bitiş:31.10.2000
Kasım = Baş:01.11.2000 Bitiş:30.11.2000
Aralık = Baş:01.12.2000 Bitiş:31.12.2000
Ocak = Baş:01.01.2001 Bitiş:31.01.2001
Şubat = Baş:01.02.2001 Bitiş:28.02.2001
Mart = Baş:01.03.2001 Bitiş:31.03.2001
Nisan = Baş:01.04.2001 Bitiş:30.04.2001
Mayıs = Baş:01.05.2001 Bitiş:31.05.2001
Haziran = Baş:01.06.2001 Bitiş:30.06.2001
Temmuz = Baş:01.07.2001 Bitiş:31.07.2001
Ağustos = Baş:01.08.2001 Bitiş:31.08.2001
Eylül = Baş:01.09.2001 Bitiş:30.09.2001
Ekim = Baş:01.10.2001 Bitiş:31.10.2001
Kasım = Baş:01.11.2001 Bitiş:30.11.2001
Aralık = Baş:01.12.2001 Bitiş:31.12.2001
Ocak = Baş:01.01.2002 Bitiş:31.01.2002
Şubat = Baş:01.02.2002 Bitiş:28.02.2002
Mart = Baş:01.03.2002 Bitiş:31.03.2002
Nisan = Baş:01.04.2002 Bitiş:30.04.2002
Mayıs = Baş:01.05.2002 Bitiş:31.05.2002
Haziran = Baş:01.06.2002 Bitiş:30.06.2002
Temmuz = Baş:01.07.2002 Bitiş:31.07.2002
Ağustos = Baş:01.08.2002 Bitiş:31.08.2002
Eylül = Baş:01.09.2002 Bitiş:30.09.2002
Ekim = Baş:01.10.2002 Bitiş:31.10.2002
Kasım = Baş:01.11.2002 Bitiş:30.11.2002
Aralık = Baş:01.12.2002 Bitiş:31.12.2002
Ocak = Baş:01.01.2003 Bitiş:31.01.2003
Şubat = Baş:01.02.2003 Bitiş:28.02.2003
Mart = Baş:01.03.2003 Bitiş:31.03.2003
Nisan = Baş:01.04.2003 Bitiş:30.04.2003
Mayıs = Baş:01.05.2003 Bitiş:31.05.2003
Haziran = Baş:01.06.2003 Bitiş:30.06.2003
Temmuz = Baş:01.07.2003 Bitiş:31.07.2003
Ağustos = Baş:01.08.2003 Bitiş:31.08.2003
Eylül = Baş:01.09.2003 Bitiş:30.09.2003
Ekim = Baş:01.10.2003 Bitiş:31.10.2003
Kasım = Baş:01.11.2003 Bitiş:30.11.2003
Aralık = Baş:01.12.2003 Bitiş:31.12.2003
Ocak = Baş:01.01.2004 Bitiş:31.01.2004
Şubat = Baş:01.02.2004 Bitiş:29.02.2004
Mart = Baş:01.03.2004 Bitiş:31.03.2004
Nisan = Baş:01.04.2004 Bitiş:30.04.2004
Mayıs = Baş:01.05.2004 Bitiş:31.05.2004
Haziran = Baş:01.06.2004 Bitiş:30.06.2004
Temmuz = Baş:01.07.2004 Bitiş:31.07.2004
Ağustos = Baş:01.08.2004 Bitiş:31.08.2004
Eylül = Baş:01.09.2004 Bitiş:30.09.2004
Ekim = Baş:01.10.2004 Bitiş:31.10.2004
Kasım = Baş:01.11.2004 Bitiş:30.11.2004

*
*
*/


UYGULAMAYI İNDİR

19 Mart 2013 Salı

C Sharp Konsol Datetime Sınıfının Kullanımı ve Tarih FormatlarıKONU : C sharp konsol uygulamalar datetime sınıfı kullanarak tarihi değişik biçimlerde yazdırma

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Datetime_Sinifi_Ozellikleri
{
  class Datetime_Sinifi_Ozellikleri
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Bu satır ile,bugun un tarih ve zamanı, datetime tipindeki bugun değişkeni atılır

      DateTime bugun = DateTime.Now;


      Console.WriteLine("Hosgeldiniz bugün " + bugun.ToShortDateString());

      // "01.10.2010" formatında tarihi yazar(ToShortDateString())

      Console.WriteLine("Hosgeldiniz bugün " + bugun.ToLongDateString());

      // "01 Ekim 2010 Cuma" formatında tarihi yazar (ToLongDateString())

      Console.WriteLine("Hosgeldiniz bugün " + bugun.ToShortTimeString());

      // "23:05" formatında günün saat ini ve dakika sını yazar (ToShortTimeString())

      Console.WriteLine("Hosgeldiniz bugün " + bugun.ToLongTimeString());

      // "23:05:09" formatında günün saat ini, dakika sını ve

      // saniyesini yazar (ToLongTimeString())      //Yukarıdaki kodun çıktısı aşağıdaki gibidir
      /*
      Hosgeldiniz bugün 01.10.2010
      Hosgeldiniz bugün 01 Ekim 2010 Cuma
      Hosgeldiniz bugün 23:05
      Hosgeldiniz bugün 23:05:09
      */      // Bu satır ile,bugun un tarih , datetime tipindeki bugun değişkeni atılı

      DateTime simdi = DateTime.Today;


      Console.WriteLine("Hosgeldiniz bugün " + simdi.ToShortDateString());

      // "01.10.2010" formatında tarihi yazar(ToShortDateString())

      Console.WriteLine("Hosgeldiniz bugün " + simdi.ToLongDateString());

      // "01 Ekim 2010 Cuma" formatında tarihi yazar (ToLongDateString())

      Console.WriteLine("Hosgeldiniz bugün " + simdi.ToShortTimeString());

      // "00:00" yazılır, çünkü Today özelliğnde günün zamanı yoktur

      Console.WriteLine("Hosgeldiniz bugün " + simdi.ToLongTimeString());

      // "00:00:00" yazılır, çünkü Today özelliğnde günün zamanı yoktur


      // Bu satır ile,bugun un tarih ve zamanı(evrensel saat), datetime tipindeki

      //bugun değişkeni atılır

      DateTime simdiUTC = DateTime.UtcNow;


      Console.WriteLine("Hosgeldiniz bugün " + simdiUTC.ToShortDateString());

      // "01.10.2010" formatında tarihi yazar(ToShortDateString())

      Console.WriteLine("Hosgeldiniz bugün " + simdiUTC.ToLongDateString());

      // "01 Ekim 2010 Cuma" formatında tarihi yazar (ToLongDateString())

      Console.WriteLine("Hosgeldiniz bugün " + simdiUTC.ToShortTimeString());

      // "02:05" formatında günün saat ini ve dakika sını yazar (ToShortTimeString())

      Console.WriteLine("Hosgeldiniz bugün " + simdiUTC.ToLongTimeString());

      // "02:05:09" formatında günün saat ini, dakika sını ve
      // saniyesini yazar (ToLongTimeString())      // Bu satır, Datetime sınıfında bulunan maksimum tarih ve zamanı gösterir

      DateTime maxTarih = DateTime.MaxValue;


      Console.WriteLine("Hosgeldiniz maksimum tarih: " + maxTarih.ToShortDateString());

      // "01.10.2010" formatında tarihi yazar(ToShortDateString())


      Console.WriteLine("Hosgeldiniz maksimum tarih: " + maxTarih.ToLongDateString());

      // "01 Ekim 2010 Cuma" formatında tarihi yazar (ToLongDateString())


      Console.WriteLine("Hosgeldiniz maksimum tarih: " + maxTarih.ToShortTimeString());

      // "02:05" formatında günün saat ini ve dakika sını yazar (ToShortTimeString())


      Console.WriteLine("Hosgeldiniz maksimum tarih: " + maxTarih.ToLongTimeString());

      // "02:05:09" formatında günün saat ini, dakika sını ve

      // saniyesini yazar (ToLongTimeString())      // Bu satır, Datetime sınıfında bulunan minimum tarih ve zamanı gösterir

      DateTime minTarih = DateTime.MinValue;


      Console.WriteLine("Hosgeldiniz minimum tarih: " + minTarih.ToShortDateString());

      // "01.10.2010" formatında tarihi yazar(ToShortDateString())


      Console.WriteLine("Hosgeldiniz minimum tarih: " + minTarih.ToLongDateString());

      // "01 Ekim 2010 Cuma" formatında tarihi yazar (ToLongDateString())


      Console.WriteLine("Hosgeldiniz minimum tarih: " + minTarih.ToShortTimeString());

      // "02:05" formatında günün saat ini ve dakika sını yazar (ToShortTimeString())


      Console.WriteLine("Hosgeldiniz minimum tarih: " + minTarih.ToLongTimeString());

      // "02:05:09" formatında günün saat ini, dakika sını ve

      // saniyesini yazar (ToLongTimeString())


      /*yukarıda işlemleri sonuçları
       
      Hosgeldiniz bugün 02.10.2010
      Hosgeldiniz bugün 02 Ekim 2010 Cumartesi
      Hosgeldiniz bugün 06:33
      Hosgeldiniz bugün 06:33:18
      Hosgeldiniz bugün 02.10.2010
      Hosgeldiniz bugün 02 Ekim 2010 Cumartesi
      Hosgeldiniz bugün 00:00
      Hosgeldiniz bugün 00:00:00
      Hosgeldiniz bugün 02.10.2010
      Hosgeldiniz bugün 02 Ekim 2010 Cumartesi
      Hosgeldiniz bugün 03:33
      Hosgeldiniz bugün 03:33:18
      Hosgeldiniz maksimum tarih: 31.12.9999
      Hosgeldiniz maksimum tarih: 31 Aralık 9999 Cuma
      Hosgeldiniz maksimum tarih: 23:59
      Hosgeldiniz maksimum tarih: 23:59:59
      Hosgeldiniz minimum tarih: 01.01.0001
      Hosgeldiniz minimum tarih: 01 Ocak 0001 Pazartesi
      Hosgeldiniz minimum tarih: 00:00
      Hosgeldiniz minimum tarih: 00:00:00

      */
      Console.ReadLine();
    }
  }
}
 


UYGULAMAYI İNDİR