Döngü Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Döngü Örnekleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

19 Ocak 2014 Pazar

C Sharp Konsol İkilik Tabandan Onluk Tabana Çevirme İşlemiKONU : C sharp konsol uygulamalar ikilik tabandan onluk tabana çevirme, ikilik tabandaki bir sayıyı onluk tabana çevirme işlemleri.C Sharp Konsol Uygulamalar İkilik Tabandan Onluk Tabana Çevirme

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_ikilik_Tabandan_Onluk_Tabana_Cevirme
{
  class ikilik_Tabandan_Onluk_Tabana_Cevirme
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      int ikilik_taban = 0, cevrilen_sayi = 0;

      double onluk_taban = 0;
      
 
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("\nOnluk tabana çevrilecek ikilik tabandaki sayiyi giriniz \n<=");

        onluk_taban = 0;

        int devammi = 1; 

        try
        {
          ikilik_taban = int.Parse(Console.ReadLine());

          cevrilen_sayi = ikilik_taban;

          string kontrol_et = cevrilen_sayi.ToString().Trim();

          for (int i = 0; i < kontrol_et.Length; i++)
          {
            if (kontrol_et[i] != '1' && kontrol_et[i] != '0')
            {
              devammi = 0;// eğer ikilik tabanda bir değer girilmemişsa işlemi yeniden başlat

              // console da yazı rengini kırmızı yap(uyarı)

              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
              
              Console.WriteLine("\nSayı ikilik tabanda değil. ikilik tabanda bir sayı 
giriniz...\n");
              // console da yazı rengini beyaz yap

              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

              break;

            }
          }
        }
        catch (Exception)
        {
          devammi = 0;
        }

        if (devammi == 1)
        {
          for (double i = 0; i < ikilik_taban.ToString().Trim().Length; i++)
          {
            onluk_taban += (cevrilen_sayi % 10) * Math.Pow(2, i);//son basamağı al ve onluk tabanda, değere ekle
            cevrilen_sayi /= 10;//bir basamak sola kay
          }

          // console da yazı rengini yeşil yap (sonuç)

          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

          Console.WriteLine(ikilik_taban + " sayısının onluk tabanda değeri = " + onluk_taban);

          // console da yazı rengini sarı yap (seçenekler)

          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;

          Console.WriteLine("\n\nonluk tabana çevirmeye devam etmek istiyorsaniz =>1\nObeb hesaplamadan çıkmak istiyorsanız =>0 basiniz.\n<=");

          // console da yazı rengini beyaz yap(yeni işlem)

          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

          devammi = int.Parse(Console.ReadLine());

          //Ebob hesaplamadan çıkmak için 1 e basılmışsa loop dan break komutu ile çıkılır.

          if (devammi == 0)
            break;
        }
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

18 Ocak 2014 Cumartesi

C Sharp Form Uygulamalar N Tane Sayının Toplamını Çoklu Process İle Hesaplama (Parametreli Thread)KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) N tane sayının toplamını çoklu process kullanarak hesaplayan bir porgram yazın. Sayıların tutulduğu bütün sayılara ulaşabilen k tane process oluşturun . Her bir process diziden iki sayı alsın ve bunları toplayarak genel toplamın tutulduğu değişkenin değerini güncellesin. Dizini bütün elemanları genel toplama eklendiğinde, program sonlansın. (Not : parametreli thread kullanılarak yapıldı.)
ETİKETLER:c sharp process - c sharp thread - c sharp çoklu parçacık - c# thread oluşturma

UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using System.Threading;

namespace C_Sharp_Form_Coklu_Is_Parcacık_Olusturma
{
  public partial class FormThread : Form
  {
    public delegate void DelegateStandardPattern(int threadNo, int birinciSayi, int ikinciSayi);
    public delegate void DelegateStandardPatternSonuc();
    List sayilar = new List();
    ParameterizedThreadStart pthreadstart = null;
    Thread thread = null;
    int toplam;


    public FormThread()
    {
      InitializeComponent();
      this.Text = "Çoklu İş Parçacığı Kullanarak Toplama İşlemi Yapma";
      //multi tread yaparken karşılan problem
      //Cross call hatası almamak için invoke ile fonksiyorun tekrar çağıracağım
    }

    private void Topla(int threadNo, int birinciSayi, int ikinciSayi)
    {
      if (this.InvokeRequired)
      {
         this.Invoke(new DelegateStandardPattern(Topla), threadNo, birinciSayi, ikinciSayi);
      }
      else
      {
        try
        {
          toplam = toplam + Convert.ToInt32(birinciSayi) + Convert.ToInt32(ikinciSayi);
          lstToplamSonucu.Items.Add(string.Format("> {0}. thread çalışıyor ve {1} ve {2} sayılarını topluyor : toplam = toplam + {1} + {2}", Convert.ToInt32(threadNo), Convert.ToInt32(birinciSayi), Convert.ToInt32(ikinciSayi)));
        }
        catch (Exception)
        {

        }
      }

 
        SonucuGuncelle();
     
    }

    private void SonucuGuncelle()
    {
      if (lblToplama.InvokeRequired)
      {
        this.Invoke(new DelegateStandardPatternSonuc(SonucuGuncelle));
      }
      else
      {
        lblToplama.Text = toplam.ToString();
      }
    }

    private void btnListeyiTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstSayilar.Items.Clear();
      lstToplamSonucu.Items.Clear();
      sayilar.Clear();
    }

    private void btnSayiyiGir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        int sayi = Convert.ToInt32(txtSayiGir.Text);
        lstSayilar.Items.Add(sayi);
        sayilar.Add(sayi);
        txtSayiGir.Text = "";
        txtSayiGir.Focus();
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    private void btnToplamaYap_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (lstSayilar.Items.Count < 1) return;

      ThreadStart ts;

      try
      {
        for (int i = 0; i < lstSayilar.Items.Count; i = i + 2)
        {
          if (lstSayilar.Items.Count - 1 == i)
          {
            ts = delegate() { Topla(i / 2 + 1, sayilar[i], 0); };
          }
          else
          {
            ts = delegate() { Topla(i / 2 + 1, sayilar[i], sayilar[i + 1]); };
          }


          thread = new Thread(ts);
          thread.Start();
          Thread.Sleep(200);
          ts = null;
        }
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    private void FormThread_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      lblToplama.Text = toplam.ToString();
      this.AcceptButton = btnSayiyiGir;
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Form Uygulamalar N Tane Sayının Toplamını Çoklu Process İle HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) N tane sayının toplamını çoklu process kullanarak hesaplayan bir porgram yazın. Sayıların tutulduğu bütün sayılara ulaşabilen k tane process oluşturun . Her bir process diziden iki sayı alsın ve bunları toplayarak genel toplamın tutulduğu değişkenin değerini güncellesin. Dizini bütün elemanları genel toplama eklendiğinde, program sonlansın.
ETİKETLER: c sharp process - c sharp thread - c sharp çoklu parçacık - c# thread oluşturma

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using System.Threading;

namespace C_Sharp_Form_Coklu_Is_Parcacık_Olusturma
{
  public partial class FormThread : Form
  {
    public delegate void DelegateStandardPattern(object threadNo);
    List sayilar = new List();
    ParameterizedThreadStart pthreadstart = null;
    Thread thread = null;
    ThreadStart ts;
    int toplam;
    int indeks = 0;
    bool sonucYazildiMi = false;

    public FormThread()
    {
      InitializeComponent();
      this.Text = "Çoklu İş Parçacığı Kullanarak Toplama İşlemi Yapma";
      //multi tread yaparken karşılan problem
      //Cross call hatası almamak için invoke ile fonksiyorun tekrar çağıracağım
    }
    
    private void Topla(object threadNo )
    {
      if (lstToplamSonucu.InvokeRequired)
      {
        lstToplamSonucu.Invoke(new DelegateStandardPattern(Topla), threadNo);
      }
      else
      {
        try
        {        //toplanacak sayı varsa toplam işlemine devam et
          if (indeks < sayilar.Count && sayilar.Count - 1 != indeks)
          {
            toplam = toplam + sayilar[indeks] + sayilar[indeks + 1];
            lstToplamSonucu.Items.Add(string.Format("> {0}. thread çalışıyor ve {1} ve {2} sayılarını topluyor : toplam = toplam + {1} + {2}", Convert.ToInt32(threadNo), sayilar[indeks], sayilar[indeks + 1]));
            indeks += 2;


          }
          else if (indeks < sayilar.Count && sayilar.Count % 2 == 1)
          {
            toplam = toplam + sayilar[indeks];
            lstToplamSonucu.Items.Add(string.Format("> {0}. thread çalışıyor ve {1} sayılarını topluyor : toplam = toplam + {1} ", Convert.ToInt32(threadNo), sayilar[indeks]));
            indeks += 1;

          }
 
          if (indeks == sayilar.Count&& !sonucYazildiMi)
          {
               lstToplamSonucu.Items.Add("Toplam = " + toplam.ToString());
               sonucYazildiMi = true;
          }


        }
        catch (Exception)
        {

        }
      }
    }
    private void btnListeyiTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstSayilar.Items.Clear();
      lstToplamSonucu.Items.Clear();
      sayilar.Clear();
      toplam = 0;
      indeks = 0;
      sonucYazildiMi = false;
    }

    private void btnSayiyiGir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        int sayi = Convert.ToInt32(txtSayiGir.Text);
        lstSayilar.Items.Add(sayi);
        sayilar.Add(sayi);
        txtSayiGir.Text = "";
        txtSayiGir.Focus();
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    private void btnToplamaYap_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (lstSayilar.Items.Count < 1) return;

      indeks = 0;
      toplam = 0;
      sonucYazildiMi = false;

      try
      {
        for (int i = 0; i < lstSayilar.Items.Count/2+1;i++ )
        {
         
          pthreadstart = new ParameterizedThreadStart(Topla);
          thread = new Thread(pthreadstart);
          thread.Start(i+1);
        }
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    Random rastgele = new Random();

    private void btnSayiOlustur_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int sayi =0;
      for (int i = 0; i < 1000; i++)
      {
        sayi = rastgele.Next(0, 10000);
        sayilar.Add(sayi);
        lstSayilar.Items.Add(sayi);
      }
    }

    private void FormThread_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

 
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

11 Ocak 2014 Cumartesi

C Sharp Form Uygulamalar Şampiyonlar Ligi Grup Oluşturma AlgoritmasıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar 32 takımdan rastgele 8 takımlı 4 torba oluşturma ve oluşturulan 4 torbadan rastgele 8 farklı grup oluşturma. Bu gruplarda aynı ülkeden sadece bir takım olabilir.
ETİKETLER: c sharp groupbox - c sharp grouper - c sharp random - c sharp rastgele - c sharp form - c# random

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Champions_League_Group
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    List takimlar;

    List torbalar = new List();
    List gruplar = new List();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // Yeni takımları oluşturmak için bir tane Team sınıfından nesne oluşturalım
      Takim yeniTakim = null;

      //oluşturduğum takımları listede tutmak için bir tane Team tipinde jenerik liste oluşturalım
      takimlar = new List();

      //Burada takımları ve ülkeri ile birlikten takımlar listesine ekleyelim

      yeniTakim = new Takim("Bayern Münih", "Almanya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("FC Barcelona", "İspanya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Chelsea", "İngiltere");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Real Madrid", "İspanya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Manchester United", "İngiltere");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Arsenal", "İngiltere");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("FC Porto", "Portekiz");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("S.L. Benfica", "Portekiz");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Atletico Madrid", "İspanya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Shakhtar Donetsk", "Ukrayna");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("AC Milan", "İtalya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Schalke 04", "Almanya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Marsilya", "Fransa");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("CSKA Moskova", "Rusya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Paris Saint-Germain", "Fransa");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Juventus", "İtalya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Zenit St. Petersburg", "Rusya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Manchester City", "İngiltere");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Ajax", "Hollanda");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Borussia Dortmund", "Almanya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("FC Basel", "İsviçre");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Olympiakos", "Yunanistan");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Galatasaray", "Türkiye");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Bayer Leverkusen", "Almanya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("FC København", "Danimarka");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Napoli", "İtalya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Anderlecht", "Belçika");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Celtic", "İskoçya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Steaua Bükreş", "Romanya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Viktoria Plzen", "Çek Cumhuriyeti");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Real Sociedad", "İspanya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
      yeniTakim = new Takim("Austria Wien", "Avusturya");
      takimlar.Add(yeniTakim);
    }

    private void btnTorbalariOlustur_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Random rastgele = new Random();

      List secilenTakimlar = new List();

      for (int i = 0; i < takimlar.Count; i++)
      {
        int secilenTakim = rastgele.Next(0, takimlar.Count);

        if (secilenTakimlar.Contains(secilenTakim))
        {
          i--;
        }
        else
        {
          secilenTakimlar.Add(secilenTakim);
        }
      }

      for (int i = 0; i < secilenTakimlar.Count; i++)
      {
        if(i<8)
        {
          lstTorba1.Items.Add(takimlar[secilenTakimlar[i]]);
        }
        else if (i < 16)
        {
          lstTorba2.Items.Add(takimlar[secilenTakimlar[i]]);
        }
        else if (i < 24)
        {
          lstTorba3.Items.Add(takimlar[secilenTakimlar[i]]);
        }
        else
        {
          lstTorba4.Items.Add(takimlar[secilenTakimlar[i]]);
        }
      }

      torbalar.Add(lstTorba1);
      torbalar.Add(lstTorba2);
      torbalar.Add(lstTorba3);
      torbalar.Add(lstTorba4);

       gruplar.Add(lstGrup1);
      gruplar.Add(lstGrup2);
      gruplar.Add(lstGrup3);
      gruplar.Add(lstGrup4);
      gruplar.Add(lstGrup5);
      gruplar.Add(lstGrup6);
      gruplar.Add(lstGrup7);
      gruplar.Add(lstGrup8);
    }

    private void btnGruplariOlustur_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Random rastgele = new Random();

      List secilenTakimlar = new List();

      for (int j = 0; j < 4; j++)
      {
        secilenTakimlar.Clear();

        for (int i = 0; i < 8; i++)
        {
          int secilenTakim = rastgele.Next(0, takimlar.Count / 4);

          if (secilenTakimlar.Contains(secilenTakim))
          {
            i--;
          }
          else
          {
            secilenTakimlar.Add(secilenTakim);
          }
        }

        bool ayniUlkedenTakimVar = false;

        for (int k = 0; k < 8; k++)
        {
          ayniUlkedenTakimVar = AyniUlkeTakimiVarMi(gruplar[k], torbalar[j].Items[secilenTakimlar[k]] as Takim);

          if (ayniUlkedenTakimVar)
            break;
        }


        if (!ayniUlkedenTakimVar)
        {
          lstGrup1.Items.Add(torbalar[j].Items[secilenTakimlar[0]] as Takim);
          lstGrup2.Items.Add(torbalar[j].Items[secilenTakimlar[1]] as Takim);
          lstGrup3.Items.Add(torbalar[j].Items[secilenTakimlar[2]] as Takim);
          lstGrup4.Items.Add(torbalar[j].Items[secilenTakimlar[3]] as Takim);
          lstGrup5.Items.Add(torbalar[j].Items[secilenTakimlar[4]] as Takim);
          lstGrup6.Items.Add(torbalar[j].Items[secilenTakimlar[5]] as Takim);
          lstGrup7.Items.Add(torbalar[j].Items[secilenTakimlar[6]] as Takim);
          lstGrup8.Items.Add(torbalar[j].Items[secilenTakimlar[7]] as Takim);
        }
        else
        {
          j--;
        }
      }
    }

    private bool AyniUlkeTakimiVarMi(ListBox grup,Takim takim)
    {
      bool durum = false;

      for (int i = 0; i < grup.Items.Count; i++)
      {
        Takim grupTakim = grup.Items[i] as Takim;
        if (grupTakim.TeamCountry == takim.TeamCountry)
        {
          durum = true;
          break;
        }
      }
      return durum;
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Form_Champions_League_Group
{
  class Takim
  {
    private string takimIsmi;
    private string takimUlke;

    public Takim(string isim, string ulke)
    {
      takimIsmi = isim;
      takimUlke = ulke;
    }

    public string TeamName 
    {
      get
      {
        return takimIsmi;
      }
      set
      {
        takimIsmi = value;
      }
    }

    public string TeamCountry 
    {
      get
      {
        return takimUlke;
      }
      set
      {
        takimUlke = value;
      }
    }

    public override string ToString()
    {
      return takimIsmi + "-" + takimUlke;
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

5 Ocak 2014 Pazar

C Sharp Uygulama Telefon No ve İsim Olarak Girilen Numarayı GöstermeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) telefon numarası isim ve numara olarak girildiğinde telefon noyu gösteren uygulama.
ETİKETLER: c sharp telefon - c sharp telefon no - c sharp telefon no ve ismi - c sharp telefon ismini noya çevirme

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Telefon_Numara_Listesi
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      harfler.AddRange(new string[] { "ABC", "DEF", "GHIİ", "JKL", "MNOÖ", "PQRS", "TUÜV", "WXYZ" });
    }

    private void btnTelefonNoGetir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string telefonAdi ="";

      if (txtTelefonNo.Text.Length > 8)
      {
        telefonAdi = txtTelefonNo.Text.Substring(3, 5);
      }
      else
      {
        telefonAdi = txtTelefonNo.Text.Substring(3);
      }
      string numara = GetNumber(telefonAdi);

      MessageBox.Show("444" + numara, "Telefon Numarası", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

    }
 
    public List harfler =new List ();

    public string GetNumber(string ad)
    {
      List numara = new List();

      string adnumara = "";

      for (int i = 0; i < ad.Length; i++)
      {
        for (int j = 0; j < harfler.Count; j++)
        {
          if (harfler[j].Contains(ad[i].ToString().ToUpper()))
          {
            numara.Add(j+2);
          }
        }
      }

      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        if (5 - numara.Count > i)
        {
          adnumara += "0";
        }
        else
        {
          adnumara += numara[i-(5-numara.Count)];
        }
      }

      return adnumara;
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Konsol Uygulamalar Bip Sesi (Beep Sound) ÇıkartmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol uygulamalar beep metodunu kullanarak bip sesini değişik frekans ve değişik sürelerde çıkartma uygulaması.
ETİKETLER: c sharp beep sound - c sharp bip sesi - c sharp beep metodu - c sharp kernel32 dll - c sharp beep - c sharp bip

UYGULAMAYI İNDİR
 

 
using System;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace Bip
{
  class BipSinif
  {
    [DllImport("kernel32.dll")]
    public static extern bool Beep(int frequency, int duration);

    static void Main(string[] args)
    {
      Random rastgele = new Random();
      int frekans = 0;
      int sure = 0;

      for (int i = 0; i < 100000; i++)
      {
        frekans = rastgele.Next(800);

        sure = rastgele.Next(50, 300);
       
        Console.WriteLine("Frekans : " + frekans.ToString() + "  -  Süre : " + sure.ToString());

        Beep(frekans, sure);
      }
    }
  }
}


 

İkinci örnek: Alarm fonksiyonu oluşturarak Beep fonksiyonunu kaç kere çalıştırılacağını belirleyebiliriz.
 

using System;

namespace Bip
{
  class BipSinif
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int kackerecalacak = 5;

      while (true)
      {
        if (kackerecalacak-- > 0)
          Alarm();
      }
    }

    static void Alarm()
    {
      Console.Beep(1000, 1000);
    }
  }
}


 


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Konsol Uygulamalar Taban ve Üs Değeri Verilen Bir Üslü Sayının Değerini HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol uygulamalar taban ve üs değeri girilen bir üslü sayının değerini hesaplama. Özyinelemeli olarak bir üslü sayının değerini hesaplama.
ETİKETLER: c sharp recursive - c sharp fonksiyon - c sharp metod - c sharp özyineleme - c sharp recursive method - c# recursive - c sharp özyinemeli fonksiyon

UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Taban_Us_Heseplama
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("Tabanı Giriniz :");

        int taban = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("Üssü Giriniz :");

        int us = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        double sonuc = TabanUsHesapla(taban, us);

        Console.WriteLine(sonuc.ToString());

        Console.WriteLine("Programdan çıkmak için 0 giriniz. Devam etmek için herhangi bir tuşa basınız.");

        if (Console.ReadLine().Trim() == "0")
        {
          break;
        }
      }
      
     
   
    }


    private static double TabanUsHesapla(int taban, int us)
    {
      switch (us)
      {
        case 0:
          return 1.0;
        default:
          if (us < 0)
          { 
            return 1.0d / ((double)TabanUsHesapla(taban, -1 * us));
          }
          else
          { 
            return taban * TabanUsHesapla(taban, us - 1); 
          }
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

1 Ocak 2014 Çarşamba

C Sharp Konsol 20 Sayıyı Küçükten Büyüğe ve Büyükten Küçüğe Doğru Sıralama


KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) oluşturulan 20 elemanlı bir dizinin elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıralama ve büyükten küçüğe doğru sıralama. Array sınıfının Sort() ve Reverse() methodlarının kullanımı ile ilgili örnekler.
ETİKETLER: c sharğ Array - c sharp sort - c sharp reverse - c sharp dizi - c sharp sıralama - c# array sort - c# array reverse

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Kucukten_Buyuge_Dogru_Siralama
{
  class Diziler_Ornekler
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      Random rnd = new Random();

      int[] dizi = { 2, 6, 4, 12, 433, 34, 1, 7, -43, 0, 21, 434, 4343, 15, 4, 11, 22, 65, 78, 54 };


      //rasgele oluşturulmuş bu diziyi console ekrana yazdıralım

      Console.Write("\n\nRasgele dizimiz\n\n" + dizi[0]);


      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" , " + dizi[i]);
      }

      //Tek Boyutlu Dizilerde Diziyi Tersine Çevirmek İçin Reverse metodunu kullanabiliriz.

      //Array sınıfının static Reverse metodunu kullanarak diziyi tersine çevirelim

      Array.Reverse(dizi);

      // Tersine çevrilmiş diziyi kosnol ekranına yazdıralım  

      Console.Write("\n\nDizimizin ters çevrilmiş hali\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" , " + dizi[i]);
      }
      
  
      //Tek Boyutlu Dizilerde Diziyi Küçükten Büyüğe Sıralamak İçin Sort metodunu kullanalım
  
      Array.Sort(dizi);

      //dizinin küçükten büyüğe doğru sıralama ve konsol ekranına (console screen)

      //yazdırma işlemini aşağıdaki gibi yapalım.

      Console.Write("\n\nDizimizin küçükten büyüğe doğru sıralanması\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" , " + dizi[i]);
      }

      //küçükten büyüğe sıralan dizi ters çevrilirse sıralanma şekli

      //büyükten küçüğe doğru olmuş olur

      Array.Reverse(dizi);

      //dizinin büyükten küçüğe doğru sıralama ve console ekranın yazdırma

      Console.Write("\n\nDizimizin büyükten küçüğe doğru sıralanması\n\n" + dizi[0]);

      for (int i = 1; i < dizi.Length; i++)
      {
        Console.Write(" , " + dizi[i]);
      }
      
    
      //--------------------------------------------
      Console.ReadKey();

    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

29 Aralık 2013 Pazar

C Sharp Konsol Uygulamalar Diziler ve Yıldız ile Bar YapmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol ekranında n tane girilen değerin ortalamasını hesaplama ve bu ortalama değerleri * yıldız kullanarak bar şeklinde gösterme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Diziler
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      // int[] X;
      // X = new int[100];
      int[] X = new int[100];
 
      Single average;
      
      int total = 0;
   
      Console.Write("Please enter a value for n:");
     
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
     
      
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.Write("Please enter a value for X[" + i + "]=");
        X[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        total = total + X[i];
      }
     
      Console.WriteLine("{0}{1,8}", "Index", "Value");

    
      average = total / n;
     
      Console.WriteLine("Average of numbers=" + average);


      for (int counter = 0; counter < n; counter++)
        Console.WriteLine("{0,5}{1,8}", counter, X[counter]);

      int XL = 0, XE = 0, XG = 0;
      for (int counter = 0; counter < n; counter++)
      {
        if (X[counter] < average)
        {
          XL++;
        }
        else if (X[counter] == average)
        {
          XE++;
        }
        else 
        {
          XG++;
        }

      }


      Console.Write("\nXL = ");
      for (int i = 0; i < XL; i++)
      {
        Console.Write("*");
      }

      Console.Write("\nXE = ");
      for (int i = 0; i < XE; i++)
      {
        Console.Write("*");
      }

      Console.Write("\nXG = ");
      for (int i = 0; i < XG; i++)
      {
        Console.Write("*");
      }
    

      //bir tuşa basılana kadar bekle
      Console.ReadKey();
        
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

28 Aralık 2013 Cumartesi

C Sharp Konsol Girilen 10 Sayının Minimum - Maksimum - Ortlama-Toplam Değerlerini HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form ekranından girilen 10 sayının minimum değerini hesaplama, maksimum değerini hesaplama, ortalama değerini hesaplama, tüm sayıların toplamını hesaplama.

Bu uygulamada textbox dan girilen 10 sayı bir diziye eklenecek. Ayrıca diziye eklenen tüm elemanlar listbox da gösterilecek. Textbox dan girilen değerler için sayı mı değil mi kontrolü yapılacak. 10 sayı girilmesi tamamlandıktan sonra girilen sayıların minimumu, maksimumu, ortalaması ve toplamı hesaplanacak. Hesaplan ortalama değere en yakın sayı bulunacak.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_10_Sayi_İslemi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] girilenSayilar = new int[10];
      int girilenSayiSayisi = 0;
      int girilenSayi = 0;

      Console.WriteLine("10 sayı giriniz : \n");
      int devamMi = 1;

      while (true)
      {
        while (true)
        {
          //Sayı gir kutusuna bir değer girildiğinde ilk önce girilen değerin
          //sayı olup olmadığını kontrol ediyorum. Eğer sayı değilse bir uyarı
          //mesajı veriyorum. Girilen değer eğer bir sayı ise bu sayıyı 
          //girilen sayılar dizisine ekliyorum.

          try
          {
            girilenSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
          }
          catch (Exception)
          {
            Console.WriteLine("Girilen değer sayı değil\n");

            return;
          }

          if (girilenSayiSayisi == 10)
          {
            Console.WriteLine("10 sayı girilmiştir\n ");

            break;
          }
          else
          {
            girilenSayilar[girilenSayiSayisi++] = girilenSayi;

            //Yeni sayı girmeye devam ediyorum. 

          }
        }

        int enBuyukSayi = girilenSayilar[0];
        int enKucukSayi = girilenSayilar[0];
        int sayilarınOrtalamasi = 0;
        int sayilarinToplami = 0;

        for (int i = 0; i < girilenSayilar.Length; i++)
        {
          if (enBuyukSayi < girilenSayilar[i])
          {
            enBuyukSayi = girilenSayilar[i];
          }
          if (enKucukSayi > girilenSayilar[i])
          {
            enKucukSayi = girilenSayilar[i];
          }
          sayilarinToplami += girilenSayilar[i];
        }
        sayilarınOrtalamasi = sayilarinToplami / girilenSayilar.Length;

        string sonuc = "Minumum Olan Sayı     : " + enKucukSayi.ToString() + "\n" +
        "Maksimum Olan Sayı    : " + enBuyukSayi.ToString() + "\n" +
        "Sayıların Toplam Değeri  : " + sayilarinToplami.ToString() + "\n" +
        "Sayıların Ortalama Değeri : " + sayilarınOrtalamasi.ToString() + "\n";


        Console.WriteLine(sonuc);

        // Bu kısım ortalamaya en yakın sayıyı bulmak için yapılıyor.. 

        int fark = Math.Abs(sayilarınOrtalamasi - girilenSayilar[0]);

        int buffer = 0;
        int enYakinSayi = 0;

        for (int i = 0; i < girilenSayilar.Length; i++)
        {
          buffer = Math.Abs(sayilarınOrtalamasi - girilenSayilar[i]);
          if (buffer < fark)
          {
            fark = buffer;
            enYakinSayi = girilenSayilar[i];
          }
        }

        Console.WriteLine("\nEn yakin sayi: " + enYakinSayi.ToString());


        //Kullanıcı yeni 10 sayı girmek isteyip istemediğini soralım

        Console.WriteLine("\n\nYeni 10 sayi girmek icin->1, programdan cikmak icin ->0 giriniz");

        devamMi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


        //Eğer kullanıcı programdan çıkmak istiyorsa döngüden break komutu ile çıkalım.

        if (devamMi == 0)
          break;
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

12 Aralık 2013 Perşembe

C Sharp Konsol Uygulamalar 100 Kapılı Hapishane Sorusunun ÇözümüKONU : Bir hapishanede yüz hücre var. Hücre kapılarının kilitlerini anahtarla bir kez çevirince açılıyor, bir kere daha çevirince tekrar kapanıyor. Baş gardiyan Kemal, yüz gardiyana bu kapıların anahtarlarından birer tane dağıtıyor. Başlangıçta tüm kapılar kapalıdır. Birinci gardiyan tüm kapıların kilitlerini birer kez çeviriyor. İkinci gardiyan; ikinci, dördüncü... yüzüncü, yani sadece ikinin katları olan kapıların kilitlerini birer kez çeviriyor. Üçüncü gardiyan; üçün katlarını... Dördüncü gardiyan, dördün katlarını... ... ... Yüzüncü gardiyan da sadece yüzüncü kapının kilidini bir kez çeviriyor. Hangi kapılar açık kalır?
ETİKETLER: c sharp konsol - c sharp console - c sharp döngüler - c sharp generic list - c sharp zeka sorusu

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace c_sharp_yuz_kapili_hapishane_sorusu
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List< bool > kapilar = new List< bool >();

      for (int i = 0; i < 101; i++)
      {
        kapilar.Add(false);
      }

      for (int i = 1; i < 101; i++)
      {
        for (int j = i; j < 101; j=j+i)
        {
          kapilar[j] = !kapilar[j];
        }
      }


      for (int i = 1; i < 101; i++)
      {
        if (kapilar[i])
          Console.WriteLine("Açık Kapı No " + i.ToString());
      }

      Console.ReadKey();

    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

11 Aralık 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar En Kısa Kelimeyi BulmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) girilen bir cümleden veya bir paragraftan en kısa kelimeleri listeleme programı.
ETİKETLER: c sharp kelime - c sharp en kısa kelime - en kısa kelimeyi bulma - cümledeki kelimeleri listeleme - paragraftaki kelimeleri listeleme

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Cumlede_En_Kisa_Kelime_Bul
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnEnKisaKelimeyiBul_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string metin = txtCumle.Text.Trim();

      string[] tumKelimeler = metin.Split(' ');
      List< string > Kelimeler = new List< string >();

      int kelimesayisi = 0;

      for (int i = 0; i < tumKelimeler.Length; i++)
      {
        if (tumKelimeler[i].Trim() != "")
        {
          Kelimeler.Add(tumKelimeler[i]);
          kelimesayisi++;
        }
      }

      int enKisaKelime = 100;

      for (int i = 0; i < Kelimeler.Count; i++)
      {
        if (enKisaKelime > Kelimeler[i].Length)
        {
          enKisaKelime = Kelimeler[i].Length;
        }
      }

      for (int i = 0; i < Kelimeler.Count; i++)
      {
        if (enKisaKelime == Kelimeler[i].Length)
        {
          lstEnKisaKelimeler.Items.Add(Kelimeler[i]);
        }
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

8 Aralık 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Okek Ekok HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) formda girilen sayıların ekok unu hesaplama programı. C sharp formda okek hesaplama programı. Girilen sayıların en küçük ortak katlarını hesaplama. Girilen iki sayının ortak katlarının en küçüğünü hesaplama.
ETİKETLER: c sharp okek - c sharp ekok - csharp okek - csharp ekok - c# okek- c# ekok- c sharp okek hesaplama

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace okek
{
  public partial class Okek_Hesaplama : Form
  {
    public Okek_Hesaplama()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnOkekHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      double sayi1=0, sayi2=0, sayi3=0, okek = 1;

      //Birinci sayıyı textbox dan alalım

      try
      {
         sayi1 = Convert.ToDouble(txtSayi1.Text);
      }
      catch (Exception)
      {

        sayi1 = 1;
      }

      //İkinci sayıyı textbox dan alalım

      try
      {
        sayi2 = Convert.ToDouble(txtSayi2.Text);
      }
      catch (Exception)
      {

        sayi2 = 1;
      }

      //Üçüncü sayıyı textbox dan alalım

      try
      {
        sayi3 = Convert.ToDouble(txtSayi3.Text);
      }
      catch (Exception)
      {

        sayi3 = 1;
      }
 
      //bir sonsuz döngü oluşturacağım. burada okek değeri buluna kadar okek değerini
      // 1 arttıracağım
      while (true)
      {
        //bütün sayılara bölüne kadar okek değerini bir arttırılacak

        if (okek % sayi1 == 0 && okek % sayi2 == 0 && okek % sayi3 == 0)
        {
          lblOkek.Text = Convert.ToString(okek);

          //okek değeri bulunduğu an döngüden çıkılacak
          break;
        }

        okek = okek + 1;
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

5 Aralık 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar EBOB OBEB Hesaplama Örnek UygulamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) formda girilen iki sayının ebob unu hesaplama programı. C sharp formda obeb hesaplama programı. Girilen iki sayının en büyük ortak bölenlerini hesaplama. Girilen iki sayının ortak bölenlerinin en büyüğünü hesaplama.
ETİKETLER: C sharp obeb - c sharp ebob - obeb hesaplama - ebob hesaplama - c obeb hesaplama

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace obeb
{
  public partial class OBEB_HESAPLAMA : Form
  {
    public OBEB_HESAPLAMA()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void OBEB_HESAPLAMA_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void btnObebHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txtSayi1.Text == "" || txtSayi2.Text == "" || txtSayi3.Text == "") return;

      double sayi1 = 0, sayi2 = 0, sayi3 = 0, sayi4 = 0, sayi5 = 0, bolen = 1, ebob = 1;

      List sayilar = new List();

      try
      {
        sayi1 = Convert.ToDouble(txtSayi1.Text);
        sayilar.Add(sayi1);
      }
      catch (Exception)
      {
        sayi1 = 0;
      }

      try
      {
        sayi2 = Convert.ToDouble(txtSayi2.Text);
        sayilar.Add(sayi2);
      }
      catch (Exception)
      {
        sayi2 = 0;
      }

      try
      {
        sayi3 = Convert.ToDouble(txtSayi3.Text);
        sayilar.Add(sayi3);
      }
      catch (Exception)
      {
        sayi3 = 0;
      }

      try
      {
        sayi4 = Convert.ToDouble(txtSayi4.Text);
        sayilar.Add(sayi4);
      }
      catch (Exception)
      {
        sayi4 = 0;
      }

      try
      {
        sayi5 = Convert.ToDouble(txtSayi5.Text);
        sayilar.Add(sayi5);
      }
      catch (Exception)
      {
        sayi5 = 0;
      }

      bool devam = true;
      while (devam)
      {

        bolen++;
        int i = 0;
        for (i = 0; i < sayilar.Count; i++)
        {
          if (sayilar[i] % bolen != 0)
          {
            break;
          }

          if (i == sayilar.Count - 1)
          {
            ebob = bolen;
          }
        }

        for (int j = 0; j < sayilar.Count; j++)
        {
          if (bolen > sayilar[j])
          {
            devam = false;
          }
        }

      }

      label5.Text = Convert.ToString(ebob);
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Mükemmel Sayı Hesaplama 100 ile 999 arasındaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form da 100 ile 999 arasındaki mükemmel sayıları hesaplama.
ETİKETLER: c sharp sayılar - c sharp mükemmel sayılar - c sharp for döngüsü - c sharp listbox kontrolü.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;

namespace mükemmel_sayılar
{
 /// 
 /// Summary description for Form1.
 /// 
 public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
 {
 private System.Windows.Forms.Label label1;
 private System.Windows.Forms.Button button1;
 private System.Windows.Forms.ListBox listBox1;
 /// 
 /// Required designer variable.
 /// 
 private System.ComponentModel.Container components = null;

 public Form1()
 {
  //
  // Required for Windows Form Designer support
  //
  InitializeComponent();

  //
  // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
  //
 }

 /// 
 /// Clean up any resources being used.
 /// 
 protected override void Dispose( bool disposing )
 {
  if( disposing )
  {
  if (components != null) 
  {
   components.Dispose();
  }
  }
  base.Dispose( disposing );
 }

 #region Windows Form Designer generated code
 /// 
 /// Required method for Designer support - do not modify
 /// the contents of this method with the code editor.
 /// 
 private void InitializeComponent()
 {
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.listBox1 = new System.Windows.Forms.ListBox();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // label1
      // 
      this.label1.AutoSize = true;
      this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Comic Sans MS", 12F, ((System.Drawing.FontStyle)((System.Drawing.FontStyle.Bold | System.Drawing.FontStyle.Underline))), System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.label1.ForeColor = System.Drawing.Color.Maroon;
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(40, 16);
      this.label1.Name = "label1";
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(237, 23);
      this.label1.TabIndex = 0;
      this.label1.Text = "Mükemmel Sayılar (100-999)";
      this.label1.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.BackColor = System.Drawing.Color.DeepPink;
      this.button1.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      this.button1.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 14.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.button1.ForeColor = System.Drawing.Color.Maroon;
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(16, 80);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(100, 132);
      this.button1.TabIndex = 3;
      this.button1.Text = "&Hesapla";
      this.button1.UseVisualStyleBackColor = false;
      this.button1.Click += new System.EventHandler(this.SayilariBul_Click);
      // 
      // listBox1
      // 
      this.listBox1.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
      this.listBox1.ForeColor = System.Drawing.Color.Maroon;
      this.listBox1.Location = new System.Drawing.Point(144, 80);
      this.listBox1.Name = "listBox1";
      this.listBox1.Size = new System.Drawing.Size(120, 132);
      this.listBox1.TabIndex = 4;
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
      this.BackColor = System.Drawing.Color.Pink;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
      this.Controls.Add(this.listBox1);
      this.Controls.Add(this.button1);
      this.Controls.Add(this.label1);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Mükemmel Sayıları Bul";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

 }
 #endregion

 /// 
 /// The main entry point for the application.
 /// 
 [STAThread]
 static void Main() 
 {
  Application.Run(new Form1());
 }

    private void SayilariBul_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      int i, j, k;
      listBox1.Items.Clear();
      for (i = 1; i <= 9; i++)
      {
        for (j = 0; j <= 9; j++)
        {
          for (k = 0; k <= 9; k++)
          {
            if (i + j + k == i * j * k)
            {
              listBox1.Items.Add(Convert.ToString(100 * i + 10 * j + k));
            }
          }
        }
      }
    }
 }
}

UYGULAMAYI İNDİR

1 Aralık 2013 Pazar

C Sharp Konsol Uygulamalar 11 ile tam BölünebilmeKONU : C Sharp ( C# ) Konsol uygulamalar 11 ile bölünebilme,c sharp konsol iki sayı arasında 11 ile bölünen sayıların toplamı ve listelenmesi, C Sharp konsol jenerik int tipinde list oluşturma, c sharp konsol for döngü örnekleri, c sharp konsol if örnekleri, c sharp toplam hesaplama örnekleri.
ETİKETLER: c sharp bölünebilme - c sharp 11 ile bölünebilme

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_11_Bölünebilme
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {


      int sakla = 0;
      int birinci_sayi = 0;
      int ikinci_sayi = 0;
      int toplam = 0;
      List bölünenler = new List();

      Console.Write("\n\n C Sharp Konsol Uygulamaları Bölünebilme");
      Console.Write("\n\nBirinci Sayıyı Giriniz :\n Birinci Sayı=");
      birinci_sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("\n\nİkinci Sayıyı Giriniz :\n İkinci Sayı=");
      ikinci_sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 11 ile bölünen sayılar :\n Bölünenler =");

      if (birinci_sayi > ikinci_sayi)
      {
        sakla = birinci_sayi;
        birinci_sayi = ikinci_sayi;
        ikinci_sayi = sakla;
        sakla = 0;
      }

      for (int i = birinci_sayi; i <= ikinci_sayi; i++)
      {
        if (i % 11 == 0)
        {
          Console.Write(i);
          bölünenler.Add(i);
          if (!(i == ikinci_sayi - 1 || i == ikinci_sayi))
            Console.Write(" - ");
        }
      }

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 11 ile bölünen sayıların toplamı :\n Toplam =");

      toplam = 0;
      for (int i = 0; i < bölünenler.Count; i++)
      {
        toplam += bölünenler[i];
      }
      Console.Write(toplam);

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 11 ile bölünen sayılar :\n Bölünenler =");      ///2. YÖNTEM
      ///

      ////Herhangi bir sayının 11’e tam bölünüp bölünmediği şu şekilde anlaşılmaktadır :

      ////Sayının en son rakamından başlamak üzere bütün rakamları bir toplanıp bir çıkartılır. 

      ////Elde edilen sonuç 11’e tam bölünüyorsa sayı da 11’e tam bölünür, bölünmüyorsa sayı da 11’e tam bölünmez denir. Örneğin :

      ////8784204 sayısı için : toplam = 4-0+2-4+8-7+8 = 11 olduğu için 11 e tam bölünür.

      ////54063297 sayısı için : toplam = 7-9+2-3+6-0+4-5 = 2 olduğu için 11’e tam bölünmez.


      Console.Write("\n\n C Sharp Konsol Uygulamaları Bölünebilme");
      Console.Write("\n\n Sayıyı Giriniz :\n Sayı=");

      int denenecekSayi = 0;


      while (true)
      {
        try
        {
          denenecekSayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.Write("\n\nHata oluştu. Sayıyı Tekrar Giriniz :\n Sayı=");
        }

      }

      string sayi = denenecekSayi.ToString();

      int toplanan = 0, cikarilan = 0;

      for (int i = 0; i < sayi.Length; i++)
      {
        if (i % 2 == 0)
        {
          toplanan += Int32.Parse(sayi[i].ToString());
        }
        else
        {
          cikarilan += Int32.Parse(sayi[i].ToString());
        }
      }

      int sonuc = 0;
      sonuc = (toplanan - cikarilan) % 11;

      if (sonuc == 0)
      {
        Console.Write("\n\n Sayı 11 ile tam bölünüyor.");
      }
      else
      {
        Console.Write("\n\n Sayı 11 ile tam bölünmüyor.");
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Konsol Uygulamalar 5 ve 7 ile Bölünebilme 5 ile Bölünen 7 ile Bölünmeyen SayılarKONU : C Sharp ( C# ) Konsol uygulamalar 7 ile bölünebilme, c sharp 5 ile bölünebilme, c sharp konsol iki sayı arasında 7 ile bölünen sayıların toplamı ve listelenmesi, c sharp konsol iki sayı arasında 5 ile bölünen sayıların toplamı ve listelenmesi, C Sharp konsol jenerik int tipinde list oluşturma, c sharp konsol for döngü örnekleri, c sharp konsol if örnekleri, c sharp toplam hesaplama örnekleri.
ETİKETLER: c sharp bölünebilme - c sharp 7 ile bölünebilme - c sharp 5 ile bölünebilme - c sharp 35 ile bölünebilme - 5 bölünen 7 ye bölünmeyen sayılar

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_5_Bölünen_7_Bölünen_Sayılar
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {


      int sakla = 0;
      int birinci_sayi = 0;
      int ikinci_sayi = 0;
      int toplam = 0;
      List< int > bölünenler = new List< int >();

      Console.Write("\n\n C Sharp Konsol Uygulamaları Bölünebilme");
      Console.Write("\n\nBirinci Sayıyı Giriniz :\n Birinci Sayı=");
      birinci_sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("\n\nİkinci Sayıyı Giriniz :\n İkinci Sayı=");
      ikinci_sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 5 ile bölünen sayılar :\n Bölünenler =");

      if (birinci_sayi > ikinci_sayi)
      {
        sakla = birinci_sayi;
        birinci_sayi = ikinci_sayi;
        ikinci_sayi = sakla;
        sakla = 0;
      }

      for (int i = birinci_sayi; i <= ikinci_sayi; i++)
      {
        if (i % 5 == 0)
        {
          Console.Write(i);
          bölünenler.Add(i);
          if (!(i == ikinci_sayi - 1 || i == ikinci_sayi))
            Console.Write(" - ");
        }
      }

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 5 ile bölünen sayıların toplamı :\n Toplam =");

      toplam = 0;
      for (int i = 0; i < bölünenler.Count; i++)
      {
        toplam += bölünenler[i];
      }
      Console.Write(toplam);

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 7 ile bölünen sayılar :\n Bölünenler =");

      bölünenler.Clear();
      for (int i = birinci_sayi; i <= ikinci_sayi; i++)
      {
        if (i % 7 == 0)
        {
          Console.Write(i);
          bölünenler.Add(i);
          if (!(i == ikinci_sayi - 1 || i == ikinci_sayi))
            Console.Write(" - ");
        }
      }

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 7 ile bölünen sayıların toplamı :\n Toplam =");

      toplam = 0;
      for (int i = 0; i < bölünenler.Count; i++)
      {
        toplam += bölünenler[i];
      }
      Console.Write(toplam);

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında hem 5 hem de 7 ile bölünen sayılar :\n Bölünenler =");

      bölünenler.Clear();
      for (int i = birinci_sayi; i <= ikinci_sayi; i++)
      {
        if (i % 5 == 0 && i % 7 == 0)
        {
          Console.Write(i);
          bölünenler.Add(i);
          if (i + 35 <= ikinci_sayi)
            Console.Write(" - ");
        }
      }

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında hem 5 hem de 7 ile bölünen sayıların toplamı :\n Toplam =");

      toplam = 0;
      for (int i = 0; i < bölünenler.Count; i++)
      {
        toplam += bölünenler[i];
      }
      Console.Write(toplam);


      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 5 ile bölünen 7 ile bölünmeyen sayılar :\n Bu Sayılar =");

      bölünenler.Clear();
      for (int i = birinci_sayi; i <= ikinci_sayi; i++)
      {
        if (i % 5 == 0 && i % 7 != 0)
        {
          Console.Write(i);
          bölünenler.Add(i);
          if (i + 5 <= ikinci_sayi)
            Console.Write(" - ");
        }
      }

      Console.Write("\n\nBirinci Sayı ile İkinci Sayı arasında 5 ile bölünen 7 ile bölünmeyen sayı sayısı : " + bölünenler.Count);

 

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

8 Temmuz 2013 Pazartesi

C Sharp Form Uygulamalar Faktöriyel HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form faktöriyel hesaplama. C# form iterative faktöriyel hesaplama örneği.
ETİKETLER: c sharp faktöriyel - c sharp faktöriyel hesaplama - c sharp faktöriyel alma - c sharp da faktöriyel - faktöriyel hesaplama - faktöriyel hesaplama programı - faktöriyel hesaplama c# - faktöriyel hesaplama c - faktöriyel hesaplama c sharp - c# form faktöriyel hesaplama - c# faktöriyel hesaplama - faktöriyel alma c# - faktöriyel alma c sharp - faktöriyel almaUYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;

namespace Faktöriyel
{
 /// 
 /// Summary description for Form1.
 /// 
 public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
 {
 private System.Windows.Forms.TextBox txtSonuc;
    private System.Windows.Forms.Button btnFaktoriyelHesaplama;
    private System.Windows.Forms.Label lblSayi;
    private System.Windows.Forms.Button txtFaktoriyelSonuc;
    private System.Windows.Forms.Label lblSonuc;
 /// 
 /// Required designer variable.
 /// 
 private System.ComponentModel.Container components = null;

 public Form1()
 {
  //
  // Required for Windows Form Designer support
  //
  InitializeComponent();

  //
  // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
  //
 }

 /// 
 /// Clean up any resources being used.
 /// 
 protected override void Dispose( bool disposing )
 {
  if( disposing )
  {
  if (components != null) 
  {
   components.Dispose();
  }
  }
  base.Dispose( disposing );
 }

 #region Windows Form Designer generated code
 /// 
 /// Required method for Designer support - do not modify
 /// the contents of this method with the code editor.
 /// 
 private void InitializeComponent()
 {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.txtSonuc = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.btnFaktoriyelHesaplama = new System.Windows.Forms.Button();
      this.lblSayi = new System.Windows.Forms.Label();
      this.txtFaktoriyelSonuc = new System.Windows.Forms.Button();
      this.lblSonuc = new System.Windows.Forms.Label();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // txtSonuc
      // 
      this.txtSonuc.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
      this.txtSonuc.Location = new System.Drawing.Point(93, 64);
      this.txtSonuc.Name = "txtSonuc";
      this.txtSonuc.Size = new System.Drawing.Size(187, 20);
      this.txtSonuc.TabIndex = 0;
      // 
      // btnFaktoriyelHesaplama
      // 
      this.btnFaktoriyelHesaplama.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      this.btnFaktoriyelHesaplama.Location = new System.Drawing.Point(93, 90);
      this.btnFaktoriyelHesaplama.Name = "btnFaktoriyelHesaplama";
      this.btnFaktoriyelHesaplama.Size = new System.Drawing.Size(187, 23);
      this.btnFaktoriyelHesaplama.TabIndex = 1;
      this.btnFaktoriyelHesaplama.Text = "Hesapla";
      this.btnFaktoriyelHesaplama.Click += new System.EventHandler(this.btnFaktoriyelHesapla_Click);
      // 
      // label2
      // 
      this.lblSayi.AutoSize = true;
      this.lblSayi.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.lblSayi.ForeColor = System.Drawing.Color.Firebrick;
      this.lblSayi.Location = new System.Drawing.Point(11, 123);
      this.lblSayi.Name = "label2";
      this.lblSayi.Size = new System.Drawing.Size(76, 19);
      this.lblSayi.TabIndex = 3;
      this.lblSayi.Text = "Sonuç = ";
      // 
      // txtFaktoriyelSonuc
      // 
      this.txtFaktoriyelSonuc.FlatAppearance.MouseDownBackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(128)))), ((int)(((byte)(128)))));
      this.txtFaktoriyelSonuc.FlatAppearance.MouseOverBackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(128)))), ((int)(((byte)(128)))));
      this.txtFaktoriyelSonuc.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
      this.txtFaktoriyelSonuc.Location = new System.Drawing.Point(93, 119);
      this.txtFaktoriyelSonuc.Name = "txtFaktoriyelSonuc";
      this.txtFaktoriyelSonuc.Size = new System.Drawing.Size(187, 23);
      this.txtFaktoriyelSonuc.TabIndex = 4;
      this.txtFaktoriyelSonuc.Text = "0";
      // 
      // label1
      // 
      this.lblSonuc.AutoSize = true;
      this.lblSonuc.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162)));
      this.lblSonuc.ForeColor = System.Drawing.Color.Firebrick;
      this.lblSonuc.Location = new System.Drawing.Point(12, 65);
      this.lblSonuc.Name = "label1";
      this.lblSonuc.Size = new System.Drawing.Size(52, 19);
      this.lblSonuc.TabIndex = 5;
      this.lblSonuc.Text = "Sayı :";
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
      this.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(128)))), ((int)(((byte)(128)))));
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
      this.Controls.Add(this.lblSonuc);
      this.Controls.Add(this.txtFaktoriyelSonuc);
      this.Controls.Add(this.lblSayi);
      this.Controls.Add(this.btnFaktoriyelHesaplama);
      this.Controls.Add(this.txtSonuc);
      this.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon")));
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Faktoriyel Hesaplama";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

 }
 #endregion

 /// 
 /// The main entry point for the application.
 /// 
 [STAThread]
 static void Main() 
 {
  Application.Run(new Form1());
 }

    private void btnFaktoriyelHesapla_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {

      try
      {
        double faktoriyelSonuc, counter, girilenSayi;

        //girilen değeri double tipine çevirelim. Eğer girilen değer double tipine 
        //çevrilemezse işlem catch bloğuna atlayıp programdan çıkacak

        girilenSayi = Convert.ToDouble(txtSonuc.Text);

        counter = 1;

        faktoriyelSonuc = 1;

        //1 den başlayarak girilen sayıya kadar bütün sayıların çarpımını hesaplayarak 
        //girilen sayının faktoriyelini hesaplayalım

        while (counter <= girilenSayi)
        {
          faktoriyelSonuc = faktoriyelSonuc * counter;

          counter = counter + 1;
        }

        //Hesaplan faktoriyel değerini sonuç kutusuna yazdıralım

        txtFaktoriyelSonuc.Text = Convert.ToString(faktoriyelSonuc);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Bir Sayı girmelisiniz...", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }


    }
 }
}

  
UYGULAMAYI İNDİR