Console Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Console Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

1 Nisan 2020 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Try Catch Finally Blok KullanımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C# Konsol Uygulamalar try catch bloğu kullanarak hata yakalama. Try-Catch-Finally bloğunun kullanımı

UYGULAMAYI İNDİR
 

 
	try    
	{ 
	//Yapılmak istenen işlemlerin hepsini bu kısma yazıyoruz.      
	} 
	catch(FormatException Fex) 
	{ 
	//FormatException (Burada belirtilen exception tipi) hatası tespit edildiğinde 
	//Bu blok çalışır. Verilmesi istenen mesaj buradan verilir veya boş bırakılabilir. 
	}
	catch (Exception ex) 
	{ 
	//Bir hata türü tespit edilince verilmesi gereken mesaj burada verilir veya boş bırakılabilir. 
	} 
	finally
	{ 
	//her durumda en son olarak bu blok çalışır. Boş bırakılabilir veya kullanılmayabilir. 
	}

  
 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Try_Catch_Exception_Handling
{
  class Try_Catch_Exception_Handling
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string yas;

      Console.Write("Yaş : ");

      //Konsoldan Girilen yaş Değerini oku 

      yas = Console.ReadLine();

      try
      {
				//Girilen değer bir tam sayı değilse aşağıdaji Parse fonksinu exception 
        //hatası döner. Bu durumda yazılımın hata vermemesi için catch bloğun
     
        int yasiniz = int.Parse(yas);

        Console.WriteLine("Önümüzdeki yıl {0} yaşında olacaksınız", yasiniz + 1);

      }
      catch (FormatException Fex)
      {

        Console.WriteLine("Lütfen yaşınızı doğru formatta girdiğinizden emin olun\nHata : " + Fex.Message);

      }
      catch (Exception ex)
      {

        Console.WriteLine("Lütfen yaşınızı doğru formatta girdiğinizden emin olun\nHata : " + ex.Message);

      }
      finally 
      {

        Console.WriteLine("Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler");

      }

      // Bir Tuşa basılana kadar Bekle

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

UYGULAMAYI İNDİR

1 Mayıs 2018 Salı

C Sharp Konsol Uygulamalar Telefon Rehberi ve Text Dökümanına Kayıt Ekleme

KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamaları Telefon rehberi uygulaması. C Sharp konsol ekranından personel ismi ve soyadını yazarak programa girme. Personelin telefon numarasını konsoldan girme. C sharp da girilen personel bilgilerini konsol ekranına yazdırma. Personel listesi telefon numarasına göre sıralama. Girilen Personel listesini personel ismine göre sıralama. C sharp while döngüsü kullanımı. C sharp if else örnekleri ve kullanımı.
ETİKETLER: c sharp konsol - c sharp streamreader - c sharp streamwriter - c sharp telefon rehberi

UYGULAMAYI İNDİR
 


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace C_Sharp_Konsol_Telefon_Rehberi
{
  class Program
  {

    static string dosya = "TelefonRehberi.txt";

    static private void menu()
    {
      Console.WriteLine("======= Menu =======\n");
      Console.WriteLine("[1] isim listesi");
      Console.WriteLine("[2] yeni isim gir");
      Console.WriteLine("[3] cikis yap");
      Console.Write("\nSeciminiz: ");
    }

    static Dictionary < int, string > telefonRehberList = new Dictionary < int, string >();

    static private void dosyayiOku()
    {

      if (File.Exists(dosya))
      {
        string[] isimler = File.ReadAllLines(dosya);

        telefonRehberList.Clear();

        for (int i = 0; i < isimler.Length; i++)
        {
          string[] satir = isimler[i].Split('-');

          telefonRehberList.Add( int.Parse(satir[1].Trim()),satir[0].Trim());

        }
        var list = telefonRehberList.Keys.ToList();        Console.WriteLine("\n--- isim listesi------------Tel---\n\n");

        var items = from pair in telefonRehberList
              orderby pair.Key ascending
              select pair;

        foreach (KeyValuePair pair in items)
        {

          WriteAt(pair.Key.ToString(), Console.CursorLeft, Console.CursorTop);
          WriteAt(pair.Value, 28, Console.CursorTop);

          Console.WriteLine();
        }
      }
    }

    protected static void WriteAt(string yazi, int x, int y)
    {
      try
      {
        Console.SetCursorPosition(x, y);

        Console.Write(yazi);
      }
      catch (ArgumentOutOfRangeException e)
      {
        Console.Clear();

        Console.WriteLine(e.Message);
      }
    }


    static private void dosyayaYaz(string yazilacakIsim, string yazilacakTelefon)
    {


      using (StreamWriter sw = new StreamWriter(dosya, true))
      {

        sw.WriteLine(yazilacakIsim + " - " + yazilacakTelefon);

        sw.Close();

      }


    }

    static void Main(string[] args)
    {
      char secim = '0';
      do
      {
        menu();
        try
        {
          secim = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
          switch (secim)
          {
            case '1':
              dosyayiOku();
              break;
            case '2':
              string isim = "";
              string telefon = "";


              Console.WriteLine("İsim giriniz.");

              isim = Console.ReadLine();

              Console.WriteLine("Telefon Giriniz");

              telefon = Console.ReadLine();


              dosyayaYaz(isim, telefon);

              break;
            case '3':
              break;
            default:
              Console.WriteLine("Yanlis secim yaptiniz!!!");
              break;
          }
        }
        catch (Exception)
        {
           
        }
       
      } while (secim != '3');
    }
  }
}


 

UYGULAMAYI İNDİR

24 Mayıs 2014 Cumartesi

C Sharp Konsol dan Girilen Artış Oranına Göre Maaş Hesaplama ProgramıKONU :C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol da artış oranına göre maaş hesaplama programı. C sharp try catch kullanılarak konsoldan girilen karakterlerin sayı olup olmadığını kontrol etme. Konsoldan girilen sayısal değeri string tipinden double tipine çevirme. C sharp for döngüsü kullanarak matematik işlemi yapma. Konsoldan girilen yıla göre maaş hesaplama programı hazırlama
ETİKETLER: c sharp maaş - c sharp double to string - c sharp string to double - c sharp try catchUYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Console_Maas_Hesaplama
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      bool ProgramSonlansinMi = false;
      double maas = 0, artisOrani = 0, sureYil = 0, yeniMaas = 0;

      while (!ProgramSonlansinMi)
      {

        bool basaDon = false;
        try
        {
          Console.WriteLine("\n\n********************************\n\nMaaş değerini giriniz : ");
          maas = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.WriteLine("\nHATA : Maaş değeri rakamlardan oluşmalı");
          basaDon = true;
        }

        try
        {
          Console.WriteLine("\nArtış oran değerini giriniz : ");
          artisOrani = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.WriteLine("\nHATA : Artış oranı değeri rakamlardan oluşmalı");
          basaDon = true;
        }

        try
        {
          Console.WriteLine("\nYıl değerini giriniz : ");
          sureYil = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.WriteLine("\nHATA : Yıl değeri rakamlardan oluşmalı");
          basaDon = true;
        }

        if (!basaDon)
        {

          yeniMaas = maas;

          for (int i = 0; i < sureYil; i++)
          {
            yeniMaas = yeniMaas + yeniMaas * artisOrani / 100;
          }

          Console.WriteLine("\n\nYeni Maaşınız :" + Convert.ToString(yeniMaas));

        }

        Console.WriteLine("\n\nProgramdan çıkmak için 1, devam etmek için 0 giriniz.");

        if (Console.ReadLine().Trim() == "1")
        {
          ProgramSonlansinMi = true;
        }
      }
    }
  }
}

  
UYGULAMAYI İNDİR

19 Ocak 2014 Pazar

C Sharp Konsol İkilik Tabandan Onluk Tabana Çevirme İşlemiKONU : C sharp konsol uygulamalar ikilik tabandan onluk tabana çevirme, ikilik tabandaki bir sayıyı onluk tabana çevirme işlemleri.C Sharp Konsol Uygulamalar İkilik Tabandan Onluk Tabana Çevirme

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_ikilik_Tabandan_Onluk_Tabana_Cevirme
{
  class ikilik_Tabandan_Onluk_Tabana_Cevirme
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      int ikilik_taban = 0, cevrilen_sayi = 0;

      double onluk_taban = 0;
      
 
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("\nOnluk tabana çevrilecek ikilik tabandaki sayiyi giriniz \n<=");

        onluk_taban = 0;

        int devammi = 1; 

        try
        {
          ikilik_taban = int.Parse(Console.ReadLine());

          cevrilen_sayi = ikilik_taban;

          string kontrol_et = cevrilen_sayi.ToString().Trim();

          for (int i = 0; i < kontrol_et.Length; i++)
          {
            if (kontrol_et[i] != '1' && kontrol_et[i] != '0')
            {
              devammi = 0;// eğer ikilik tabanda bir değer girilmemişsa işlemi yeniden başlat

              // console da yazı rengini kırmızı yap(uyarı)

              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
              
              Console.WriteLine("\nSayı ikilik tabanda değil. ikilik tabanda bir sayı 
giriniz...\n");
              // console da yazı rengini beyaz yap

              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

              break;

            }
          }
        }
        catch (Exception)
        {
          devammi = 0;
        }

        if (devammi == 1)
        {
          for (double i = 0; i < ikilik_taban.ToString().Trim().Length; i++)
          {
            onluk_taban += (cevrilen_sayi % 10) * Math.Pow(2, i);//son basamağı al ve onluk tabanda, değere ekle
            cevrilen_sayi /= 10;//bir basamak sola kay
          }

          // console da yazı rengini yeşil yap (sonuç)

          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

          Console.WriteLine(ikilik_taban + " sayısının onluk tabanda değeri = " + onluk_taban);

          // console da yazı rengini sarı yap (seçenekler)

          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;

          Console.WriteLine("\n\nonluk tabana çevirmeye devam etmek istiyorsaniz =>1\nObeb hesaplamadan çıkmak istiyorsanız =>0 basiniz.\n<=");

          // console da yazı rengini beyaz yap(yeni işlem)

          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

          devammi = int.Parse(Console.ReadLine());

          //Ebob hesaplamadan çıkmak için 1 e basılmışsa loop dan break komutu ile çıkılır.

          if (devammi == 0)
            break;
        }
      }
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

14 Haziran 2013 Cuma

C Sharp Uygulamalar Konsol Ekranında Kayan Yazı Yazdırma Yöntem 2KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol ekranında kayan yazdırma uygulaması yöntem 2.
ETİKETLER: csharp kayan yazı - csharp kayan yazı yazma - c sharp kayan yazı yazdırma - kayan yazı programı - kayan yazı kodu - kayan yazı c# - kayan yazı c kodu - c# kayan yazı - c# kayan yazı yazdırma - c# kayan yazı yazma - kayan yazı yadırma - kayan yazı örnekleri - c sharp kayan yazı örnekleri - c# kayan yazı yapımı - c# kayan yazı yapmak - c# kayan yazı kodu

UYGULAMAYI İNDİR

Kayan Yazı Uygulaması Yöntem 1
Kayan Yazı Uygulaması Yöntem 2
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;

namespace C_Sharp_Console_Kayan_Yazı
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string kayan_yazi = "Kayan yazı yazdırma ....................................................";

      int counter =0;

      while (true)
      {
        string yazi = "";

        for (int i = counter; i < kayan_yazi.Length; i++)
        {
          Console.SetCursorPosition(i+1, 0);
          Console.Write(kayan_yazi[i].ToString());
        }

        for (int i = 0; i < counter; i++)
        {
          Console.SetCursorPosition(i+1, 0);
          Console.Write(kayan_yazi[i].ToString());
        }

        kayan_yazi = kayan_yazi.Substring(1) + kayan_yazi.Substring(0,1);
        
        if (counter++ >= kayan_yazi.Length)
          counter = 0;

        Thread.Sleep(100);

      }
    }
  }
}

 


UYGULAMAYI İNDİR

5 Mayıs 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Konsolda Text Alanı Oluşturma - Console Cursor LocationsKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsolda belirli bir bölgeyi text alanı olarak sınırlandırma. Cursor yerini ayarlayarak konsol ekranında istediğimiz yere yazı yazdırma. Konsol ekranında cursor yerini ayarlayarak yazı yazdırma.

UYGULAMAYI İNDİR
using System;

namespace C_Sharp_Konsol_Cursor_Location_Ayarlama
{
  class Cursor_Location_Ayarlama
  {
    protected static int satir;

    protected static int kolon;

    protected static void WriteAt(string s, int x, int y)
    {
      try
      {
        Console.SetCursorPosition(satir + x, kolon + y);

        Console.Write(s);
      }
      catch (ArgumentOutOfRangeException e)
      {
        Console.Clear();

        Console.WriteLine(e.Message);
      }
    }

    public static void Main()
    {
      // tüm ekranı temizlemek için kullanılan metot

      Console.Clear();

      //sol ve üst köşeyi kaydet

      satir = Console.CursorTop;

      kolon = Console.CursorLeft;

      //konsolda 5*25 kare çiziminin sol kenarı

      WriteAt("+", 10, 10);

      WriteAt("|", 10, 11);

      WriteAt("|", 10, 12);

      WriteAt("|", 10, 13);

      WriteAt("+", 10, 14);

      // alt kenarı çizelim, soldan sağa doğru '-' işareti ekleyerek çizelim

      WriteAt("-------------------------", 11,14 ); 

      WriteAt("+", 36, 14);

      // sağ kenarı çizelim, aşağıdan yukarı doğru '|' işareti ekliyerek çizelim

      WriteAt("|", 36, 13);

      WriteAt("|", 36, 12);

      WriteAt("|", 36, 11);

      WriteAt("+", 36, 10);

      // üst kenarı çizelim, soldan sağa doğru '-' işareti ekleyerek çizelim

      WriteAt("-------------------------", 11, 10); 

      //
      WriteAt("Kare text alanı oluşturma", 11,11);

      WriteAt("işlemi tamamlandı!", 11, 12);
       
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

/*
 * Örnek kodun çıktısı :

     +-------------------------+
     |Kare text alani olusturma|
     |islemi amamlandi!    |
     +-------------------------+
 * 
 * */


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Konsolda Metot Kullanarak Dört İşlem Yapan Hesap MakinesiKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsolda metot kullanarak dört işlem yapan hesap makinesi programı. Bu hesap makinesi ile toplama, çıkartma, çarpma, bölme işlemleri yapılabilir. Bu uygulamada metot kullanılarak yapılması istenen işlemler bu metotlarda yaptırılıp, sonuç değerini dönmesi bekleniyor.

UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Dort_İslem_Hesap_Makinesi_Metot
{

  class Dort_İslem_Hesap_Makinesi_Metot
  {

    //Ana Metod
    static void Main(string[] args)
    {
      //a birinci sayı

      //b ikinci sayı

      //c sonuç veya hesap makinesi işlem modu

      int a, b, c, devam = 1;

      while (devam == 1)
      {
        Console.WriteLine();

        Console.WriteLine("Yeni islem ==>");

        Console.Write("a = ");

        a = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        Console.Write("b = ");

        b = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        // Hesap Makinesi yaptığı işlemler. İstenirse bunlar arttırılabilir.
       
        Console.WriteLine("bolme->1,carpma->2,cıkarma->3,toplama->4, hepsi->5, yeni sayi gir->6, cıkıs->0 ");
        
        Console.Write("\n<<");

        c = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

        if (c == 0)
        {
          devam = 0;
        }

        if (c <= 5)
        {
          if (c == 2 || c == 5)
          {
            // Hesap Makinesi çarpma işlemini yapar
          
            Console.WriteLine("a * b = " + carpma(a, b));
          }

          if (c == 1 || c == 5)
          {
            // Hesap Makinesi bölme işlemini yapar
           
            Console.WriteLine("a / b = " + bolme(a, b));
          }

          if (c == 3 || c == 5)
          {
            // Hesap Makinesi çıkarma işlemini yapar
            
            Console.WriteLine("a - b = " + cikar(a, b));
          }

          //if (c == 4 || c == 5)
          //{
          //  // Hesap Makinesi toplama işlemini yapar
          //  Console.WriteLine("a + b = " + topla(a, b));
          //}

          // Bu if bloğu ile yukardaki if bloğu aynı işlemi yapar
         
          if (c == 4 || c == 5)
          {
            // Hesap Makinesi toplama işlemini yapar
            Console.WriteLine("a + b = {0}", topla(a, b));
          }
        }
      }
    }

    // Hesap Makinesi çarpma metodu
    
    private static int carpma(int a, int b) //method
    {
      // Hesap Makinesi çarpma işlemi sonucu
      
      return a * b;
    }

    // Hesap Makinesi toplama metodu
   
    private static int topla(int a, int b)
    {
      // Hesap Makinesi toplama işlemi sonucu
      
      return a + b;
    }

    // Hesap Makinesi bölme metodu
    
    private static int bolme(int a, int b)
    {
      // Hesap Makinesi bölme işlemi sonucu
     
      return a / b;
    }
   
    // Hesap Makinesi çıkarma metodu
    
    private static int cikar(int a, int b)
    {
      // Hesap Makinesi çıkarma işlemi sonucu
      
      return a - b;
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Direnç Değeri Hesaplama Programı - Console Resistor Value CalculatorKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsolda girilen direnç renklerine göre direcin değerini hesaplayan program. Bu program ile 4 ve 5 renk kodlaması olan dirençlerin değeri hesapnabilir. 4 renkli olanları hesaplamak için 3. renk değerini renksiz olarak giriniz.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Direnc_Deger_Hesaplama
{
  class Direnc_Deger_Hesaplama
  {

    

    static void Main(string[] args)
    {
    
      // konsolda okunan değeri saklamak için string tipinde bir değiken tanımlayalım
      
      string deger;

      do
      {
        //işlemimizi kullanıcı çıkmak isteyene kadar devam ettirelim
        //bunu için do while kullanıyorum

        //konsol ekranının biçimlendirelim, yazı rangini ayarlayalım


        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;

        Console.WriteLine("---------------------------");

        Console.WriteLine("Çıkmak için çıkış yazınız");

        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue;

        Console.WriteLine("Direnç değerini öğrenmek istediğiniz direncin renklerini sıra ile alt alta giriniz \n<=");
       
        Console.WriteLine("Kat sayı 1, Kat sayı 2, Kat sayı 3, Çarpan, Tolerans \n<=");
        
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGray;

        int girilecekRenkSayisi = 5; //5 renk için 

        //girilen rankleri liste şeklinde tutmak için rankler değişkenini tanımlıyorum
       
        
        List< string > renkler = new List< string >();

        //konsol ekranına girilen rankleri teker teker okuyup renkler değişkenine atıyorum

        Direnc direnc = new Direnc();

        //Konsol ekranından kullanıcı 5 renk girmesini bekliyeceğiz

        //Gireceği ill üç renk katsayıları belirleyecek 4. değer çarpan olacak

        // 5 renk ile de tolerans değerini girmesini bekliyeceğiz

        for (int i = 0; i < girilecekRenkSayisi; i++)
        {
          switch (i)
          {
            case 0:
              direnc.KatSayi1 = Direnc.getKatsayi(Console.ReadLine());
              break;
            case 1:
              direnc.KatSayi2 = Direnc.getKatsayi(Console.ReadLine());
              break;
            case 2:
              direnc.KatSayi3 = Direnc.getKatsayi(Console.ReadLine());
              break;
            case 3:
              direnc.Carpan = Direnc.getCarpan(Console.ReadLine());
              break;
            case 4:
              direnc.Tolerans = Direnc.getTolerans(Console.ReadLine());
              break;
            default:
              break;
          }
        }

        //konsol ekranında yazı rengini beyaz yapıyorum

        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

        Console.WriteLine("\n\nDirenç Değeri = " + direnc + "\n\n");


        //Bundan sonra kullanıcıya hangi işlemi yapmak istediğini soruyorum 

        Console.WriteLine("Çıkmak için ->1, devam için ->0 ...\n=");

        deger = Console.ReadLine();


      } while (deger == "0"); Console.Clear();

      //kullanıcı programdan çıktığında konsol ekranına bunları yazdırıyorum


      Console.WriteLine("PROGRAMDAN ÇIKTINIZ....!!!");

      Console.WriteLine("");

      Console.WriteLine("");

      Console.ReadKey();
    }

  }

  public class Direnc
  {
    public enum enumKatSayı:int
    {
      Siyah=0, Kahverengi, Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi, Mor, Gri, Beyaz, Altın=0, Gümüş=0, Renksiz=0
    }

    public enum enumCarpan:int
    {
      Siyah = 0, Kahverengi, Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi, Mor, Gri = 0, Beyaz = 0, Altın = 0, Gümüş = 0, Renksiz = 0
    }

    public int KatSayi1 
    {
      get; 
      set;
    }

    public int KatSayi2
    {
      get;
      set;
    }

    public int KatSayi3
    {
      get;
      set;
    }

    public double Carpan
    {
      get;
      set;
    }

    public string Tolerans
    {
      get;
      set;
    }

    public int Deger
    {
      get
      {
        try
        {
          return Convert.ToInt32((KatSayi1 * 100 + KatSayi2*10 + KatSayi3) * Math.Pow(10.0, Carpan));
        }
        catch (Exception)
        {
          return -1;
        }
        
      }
    }

    public override string ToString()
    {
      return Deger.ToString() + " Ohm  " + Tolerans ;
    }

    public static int getKatsayi(string renk)
    {
      enumKatSayı value = 0;

      switch (renk.ToLower())
      {
        case "siyah":
          value = enumKatSayı.Siyah;
          break;
        case "kahverengi":
           value = enumKatSayı.Kahverengi;
          break;
        case "kırmızı":
           value = enumKatSayı.Kırmızı;
          break;
        case "turuncu":
           value = enumKatSayı.Turuncu;
          break;
        case "sarı":
           value = enumKatSayı.Sarı;
          break;
        case "yeşil":
           value = enumKatSayı.Yeşil;
          break;
        case "mavi":
           value = enumKatSayı.Mavi;
          break;
        case "mor":
           value = enumKatSayı.Mor;
          break;
        case "gri":
           value = enumKatSayı.Gri;
          break;
        case "beyaz":
           value = enumKatSayı.Beyaz;
          break;
        default:
          value = 0;
          break;
      }

      return Convert.ToInt32(value);
    }

    public static double getCarpan(string renk)
    {
      enumCarpan value = 0;

      switch (renk)
      {
        case "siyah":
          value = enumCarpan.Siyah;
          break;
        case "kahverengi":
          value = enumCarpan.Kahverengi;
          break;
        case "kırmızı":
          value = enumCarpan.Kırmızı;
          break;
        case "turuncu":
          value = enumCarpan.Turuncu;
          break;
        case "sarı":
          value = enumCarpan.Sarı;
          break;
        case "yeşil":
          value = enumCarpan.Yeşil;
          break;
        case "mavi":
          value = enumCarpan.Mavi;
          break;
        case "mor":
          value = enumCarpan.Mor;
          break;
        default:
          value = 0;
          break;
      }

      return Convert.ToDouble(value);
    }

    public static string getTolerans(string renk)
    {
      string value = "";

      switch (renk)
      {
        case "kahverengi":
          value = "± %1";
          break;
        case "kırmızı":
          value = "± %2";
          break;
        case "yeşil":
          value = "± %0.5";
          break;
        case "mavi":
          value = "± %0.25";
          break;
        case "mor":
          value = "± %0.10";
          break;
        case "gri":
          value = "± %0.05";
          break;
        case "altın":
          value = "± %5";
          break;
        case "gümüş":
          value = "± %10";
          break;
        case "renksiz":
          value = "± %20";
          break;
        default:
          value = "";
          break;
      }

      return value;
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

30 Nisan 2013 Salı

C Sharp Uygulamalar Çarpım Tablosu OluşturmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol çarpım tablosu oluşturma ve konsol ekranına yazdırma.
ETİKETLER: c sharp çarpım tablosu - csharp çarpma işlemi - c sharp da çarpım tablosu - c# çarpım tablosu - c# çarpma işlemi - c# çarpım tablosu oluşturma - c# çarpım tablosunu gösterme

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Carpim_Tablosu
{
  class Carpim_Tablosu
  {

    static void Main(string[] args)
    {

      //1 den 10 a kadar olan sayıların çarpım tablosu oluşturma
      for (int j = 1; j < 10; j++)
      {
        for (int i = 1; i < 10; i++)
        {
          Console.Write("{0}*{1}={2}\t", i, j, (i * j));
        }
        Console.WriteLine();
      }
      Console.WriteLine();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


/*örnek kodun çıktısı

1*1=1  2*1=2  3*1=3  4*1=4  5*1=5  6*1=6  7*1=7  8*1=8  9*1=9
1*2=2  2*2=4  3*2=6  4*2=8  5*2=10 6*2=12 7*2=14 8*2=16 9*2=18
1*3=3  2*3=6  3*3=9  4*3=12 5*3=15 6*3=18 7*3=21 8*3=24 9*3=27
1*4=4  2*4=8  3*4=12 4*4=16 5*4=20 6*4=24 7*4=28 8*4=32 9*4=36
1*5=5  2*5=10 3*5=15 4*5=20 5*5=25 6*5=30 7*5=35 8*5=40 9*5=45
1*6=6  2*6=12 3*6=18 4*6=24 5*6=30 6*6=36 7*6=42 8*6=48 9*6=54
1*7=7  2*7=14 3*7=21 4*7=28 5*7=35 6*7=42 7*7=49 8*7=56 9*7=63
1*8=8  2*8=16 3*8=24 4*8=32 5*8=40 6*8=48 7*8=56 8*8=64 9*8=72
1*9=9  2*9=18 3*9=27 4*9=36 5*9=45 6*9=54 7*9=63 8*9=72 9*9=81*/

Samet Oğuz :

 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace çarpım_tablosu
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine(" ÇARPIM TABLOSU");
      int carpım;
      for (int i = 1; i <= 9; i++)
      {
        for (int J = 1; J <= 9; J++)
        {
          carpım = i * J;
          Console.Write(J + "*" + i + "=" + carpım + "\t");
        }
        Console.WriteLine();
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar If - else Örnekleri For, While Döngü ÖrnekleriKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol döngü örnekleri , if else örnekleri, goto kullanımı, matematik işlemleri yapma, bölünebilme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Uygulamalar_Donguler
{
  class Donguler
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int tamsayi = 0;

    baslangic: //baslangic etiketi

      Console.WriteLine("merhaba c sharp uygulama kullanıcıları");
      tamsayi++;
      if (tamsayi < 25) // dongu kullanımı ama tavsiye edilmez
      {
        goto baslangic;
        // tamsayı değişkeninin değeri 25 den küçük ise baslangıç etiketine gider
        // 25 den büyük olduğunda aşağıdaki satırdan devam eder
      }

      tamsayi = 0; //tamsayi değerini 10 yap

      // while döngüsü yukarıdaki goto fonksiyonunun yaptığı işlemin aynısını yapar
      // goto dongu için kullanılabilir ama kullanımı tehlikeli olabilir.
      // bunun yerine for veya while döngüleri kullanılır

      while (tamsayi < 25) // yukarıdaki işlemin aynısını yapar
      {
        Console.WriteLine("merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar ");
        tamsayi++;//değişkenin değeriini bir arttır
      }

      // dongulerle diziye değer atama

      int[] sayidizisi; //int tipinde bir sayi dizisi tanımlama
      sayidizisi = new int[5]; // dizinin boyutunu 5 olarak belirleme 

      int sayac = 0; // int tipinde sayac değiskeni tanımlama, ilk değeri 0

      while (sayac < 5)
      {
        Console.WriteLine(sayac.ToString() + ". degeri giriniz : ");
        sayidizisi[sayac] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        sayac++; //saya değerini bir arttırma 
      }


      sayac = 0; // sayac ı sıfırla

      while (sayac < 5) // dayidizisi dizindeki değerleri konsol ekranına yaz
      {
        Console.WriteLine(sayidizisi[sayac] + ", ");
        sayac++;
      }
      Console.WriteLine();

      // if else ve for yapısının kullanımı
  
      string cumle; // string tipinde değişken tanımlama

      Console.WriteLine("bir yazı giriniz...");

      cumle = Console.ReadLine(); 
      for (int sayi = 0; sayi < cumle.Length; sayi++)
      {
        // Eğer string değişkenin karakterlerini bir büyük bir küçük harf şeklinde yazma
        if (sayi % 2 == 0)
        {
          Console.WriteLine(cumle.Substring(sayi, 1).ToUpper());
          // bu karakteri kücük harfe cevirir.
        }
        else
        {
          Console.WriteLine(cumle.Substring(sayi, 1).ToLower());
          // bu karakteri kücük harfe cevirir.
        }
      }

      // kendinden bir sonraki harfi yazması için

      for (int sayi = 0; sayi < cumle.Length; sayi++)
      {
        Console.Write((char)((int)cumle[sayi] + 1));
      }

      // menu işlemi
      cumle = "";
      char secim;
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("\n\nyazı okumak için   => 1\n"
                 +"yazıyı yazdırmak için => 2\n"
                 +"çıkış için      => 0\n"
                 +"devam etmek için herhangi bir değer giriniz\n");
        secim = Console.ReadLine()[0];
        if (secim == '1')
        {
          cumle = Console.ReadLine(); // okuma işlemi yapar
        }
        else if (secim == '2')
        {
          Console.WriteLine(cumle);//konsolekranına yazma işlemi yapar
        }
        else if (secim == '0')
        {
          break; //çıkış işlemini gerçekleştirir
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Yeniden sorguya devam eder.....");
        }
      }

      //iterative olarak faktöriyel hesabı yapma

      Console.WriteLine("Negatif olmayan bir tam sayi giriniz : ");
      int sayiAl = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//girilen değerin int tipine çevir
      int sonuc = 1;

      for (sayac = 1; sayac <= sayiAl; sayac++)
      {
        sonuc = sonuc * sayac;
      }
      Console.WriteLine("işlemin sonucu = " + sonuc);//sonucu konsol ekranına yaz

      Console.ReadKey();

    }

  }
}

/*
 *
 * Örnek program çıktısı:
 * 
 * 
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulama kullanıcıları
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
merhaba c sharp uygulamalar, c sharp konsol uygulamar
0. degeri giriniz :
4
1. degeri giriniz :
2
2. degeri giriniz :
45
3. degeri giriniz :
654
4. degeri giriniz :
54
4,
2,
45,
654,
54,

bir yazı giriniz...
c sharp uygulamalar
C

S
h
A
r
P

U
y
G
u
L
a
M
a
L
a
R
d!tibsq!vzhvmbnbmbs

yazı okumak için   => 1
yazıyı yazdırmak için => 2
çıkış için      => 0
devam etmek için herhangi bir değer giriniz

1
c sharp uygulamalar yazı yazma


yazı okumak için   => 1
yazıyı yazdırmak için => 2
çıkış için      => 0
devam etmek için herhangi bir değer giriniz

2
c sharp uygulamalar yazı yazma


yazı okumak için   => 1
yazıyı yazdırmak için => 2
çıkış için      => 0
devam etmek için herhangi bir değer giriniz


*/UYGULAMAYI İNDİR

28 Nisan 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar Carpim Tablosu OlusturmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsolda çarpım tablosunu gösterme, döngü kullanarak çarpım tablosu oluşturma, 0 dan 9 a kadar bütün sayıların birbiri ile çarpımını hesaplama.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Carpim_Tablosu
{
  class Carpim_Tablosu
  {

    static void Main(string[] args)
    {

      //1 den 10 a kadar olan sayıların çarpım tablosu oluşturma
      for (int j = 1; j < 10; j++)
      {
        for (int i = 1; i < 10; i++)
        {
          Console.Write("{0}*{1}={2}\t", i, j, (i * j));
        }
        Console.WriteLine();
      }
      Console.WriteLine();

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


/*örnek kodun çıktısı

1*1=1  2*1=2  3*1=3  4*1=4  5*1=5  6*1=6  7*1=7  8*1=8  9*1=9
1*2=2  2*2=4  3*2=6  4*2=8  5*2=10 6*2=12 7*2=14 8*2=16 9*2=18
1*3=3  2*3=6  3*3=9  4*3=12 5*3=15 6*3=18 7*3=21 8*3=24 9*3=27
1*4=4  2*4=8  3*4=12 4*4=16 5*4=20 6*4=24 7*4=28 8*4=32 9*4=36
1*5=5  2*5=10 3*5=15 4*5=20 5*5=25 6*5=30 7*5=35 8*5=40 9*5=45
1*6=6  2*6=12 3*6=18 4*6=24 5*6=30 6*6=36 7*6=42 8*6=48 9*6=54
1*7=7  2*7=14 3*7=21 4*7=28 5*7=35 6*7=42 7*7=49 8*7=56 9*7=63
1*8=8  2*8=16 3*8=24 4*8=32 5*8=40 6*8=48 7*8=56 8*8=64 9*8=72
1*9=9  2*9=18 3*9=27 4*9=36 5*9=45 6*9=54 7*9=63 8*9=72 9*9=81*/


UYGULAMAYI İNDİR

24 Nisan 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Diziyi Tersine Çevirme İşlemeleriKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp Konsol Diziyi tersine çevirme işlemi

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Konsole_Diziyi_Tersine_Dondurme
{
  class Diziyi_Tersine_Dondurme
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // bir tane dizi oluştur

      int[] dizi = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };


      // tersi yazılacak olan diziyi olustur

      int[] tersDizi = new int[dizi.Length];


      // dizinin tersini for döngüsü kullanarak al

      for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
      {
        tersDizi[i] = dizi[dizi.Length - 1 - i];

        //or tersDizicik[i] = dizicik[dizicik.Length - 1 ]-i;
      }

      // tersi alınan diziyi foreach kullanarak ekrana yazdır

      foreach (int sayi in tersDizi)
      {
        Console.Write(sayi);

        Console.Write(" ");
      }


      Console.Write("\n\n");

      // Veya Array sınıfının Reverse fonksiyonunu kullanarak dizi dizisinin tamamını ters çevrilir.

      Array.Reverse(dizi);

      // tersi alınan diziyi foreach kullanarak ekrana yazdır

      foreach (int sayi in dizi)
      {
        Console.Write(sayi);

        Console.Write(" ");
      }

      // bir tuşa basılana kadar bekleme

      Console.ReadKey();
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamalar Abstract Class Instance - Soyut Sınıf Oluşturma - Sınıflar Miras Alma - Method OveridingKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) konsol sınıf oluşturma, Soyut sınıf oluşturma, soyut sınıftan yeni sınıflar türetme, sınıflarda miras alma, c sharp method overiding, c sharp soyut metodu ezme.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Soyut_Sinif
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //SoyutSinif soyutsinif = new SoyutSinif();  

      // Böyle bir tanımlama yapılamaz Abstract sınıfın bir örneği(instance) alınamaz

      // Sadece kalıtım için kullanılabilir

      TuretilenSinif tureyensinif = new TuretilenSinif();


      // yazdir metodu SoyutSinif ına ait bir metot 
      
      tureyensinif.yazdir("Merhaba\n");

      
      // yaz() metodu SoyutSiniftan miras alınmış ve TuretileSinif içinde

      // değiştirilerek (override) artık TüretilenSinif ın bir metodudur.

      tureyensinif.yaz();

      tureyensinif.Ad = "Ahmet";

      tureyensinif.Soyad = "Kara";

      tureyensinif.Telefon = "1 111 111 11 11 ";


      Console.WriteLine(tureyensinif.Ad + " " + tureyensinif.Soyad + 
        ": "+tureyensinif.Telefon);
      
      Console.ReadKey();
      /*
       *
       * Program Çıktısı:
       * 
       * Merhaba

        Türetilen sinifta değiştirildim

        Ahmet Kara: 1 111 111 11 11
       *
       */
    }
  }


  // Abstract sınıf(soyut sınıf) oluşturma

  // Abstract sınıfların nesnesi üretilemez

  // Abstract sınıflardan türemiş olan sınıfların nesneleri üretilebilir.

  // Bu duruma çok biçimlik (polymorphism) denir.

  // Abstract sınıf kalıtım amacıyla kullanılır.

  abstract class SoyutSinif
  {
    //Abstrac sinif içinde normal bir metot 


    public void yazdir(string yazi) 
    {
      Console.WriteLine(yazi);
    }


    // Abstrac sinif içinde abstract bir metod oluşturma

    public abstract void yaz();


    //abstact bir metot sonradan yani miras alındığı sınıf içinde değiştirilmesine

    // olanak verir (override).

    // Abstract metot static olamaz.

    // Abstract metot virtual olamaz.

    // Abstract metot private olarak tanımlanamaz.

    // Abstract sınıf içinde metodun tanımlaması veya açıklaması yapılmaz.

    // Ad isminde soyut bir property oluşturma 

    // Soyut metod için geçerli olan özelikler soyut property içinde geçerlidir


    public abstract string Ad
    { 
      get; 
      set; 
    }

    // Soyad isminde soyut bir property oluşturma 

    // Soyut metod için geçerli olan özelikler soyut property içinde geçerlidir


    public abstract string Soyad
    { 
      get; 
      set; 
    }


    public abstract string Telefon 
    { 
      get; 
      set; 
    }
  }

 
  class TuretilenSinif:SoyutSinif
  {
    // Abstract metodu (override) değiştir 

    public override void yaz()
    {
      Console.WriteLine("Türetilen sinifta değiştirildim\n");
    }

    private string ad;

    private string soyad;

    private string telefon;


    // Abstract 

    public override string Ad
    {
      get
      {
        return ad;
      }
      set
      {
        ad = value;
      }
    }


    public override string Soyad
    {
      get
      {
        return soyad;
      }
      set
      {
        soyad = value;
      }
    }


    public override string Telefon
    {
      get
      {
        return telefon;
      }
      set
      {
        telefon = value;
      }
    }
  }
}

}


UYGULAMAYI İNDİR

23 Nisan 2013 Salı

C Sharp Uygulamalar Karenin-Dikdörtgenin-Üçgenin Alanlarını HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Üçgenin alanını hesaplama, dikdörtgenin alanının hesaplama, karenin alanını hesaplama. C sharp konsol static metot örnekleri.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Alan_Hesaplama
{
  class Alan_Hesaplama
  {
    //Karenin,dikdörtgenin,üçgenin alanını hesaplama

    static void Main(string[] args)
    {
      EkranaYazdir("Hosgeldiniz..");

      EkranaYazdir("\nKarenin alanı icin\t->1 \nDikdortgenin alanı icin\t->2" +

            "\nUçgenin alanı için\t->3"); 

      string secim = Console.ReadLine();


      if (secim == "1")
      {

        // karenin alanını hesaplama

        double k;

        EkranaYazdir("Karenin kenar uzunluğunu giriniz\t:");

        k = double.Parse(Console.ReadLine());

        double alan = AlanHesapla(k);

        EkranaYazdir("Karenin alanı\t =" + alan);
      }
      else
        if (secim == "2")
        {

          //dikdörtgenin alanını hesaplama

          double x, y;


          //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

          EkranaYazdir("Yuksekligi giriniz: ");

          x = double.Parse(Console.ReadLine());


          //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

          EkranaYazdir("Uzunlugu giriniz: ");

          y = double.Parse(Console.ReadLine());


          //Dikdörtgenin alanını hesaplama, iki parametre ile kullanma

          double alan = AlanHesapla(x, y);


          //Ekrana yazdırma metodu, double parametre ile kullanma

          EkranaYazdir("Dikdörtgenin alanı\t =" + alan);
        }
        else
          if (secim == "3")
          {

            //üçgenin alanını hesaplama

            double x, y, z;


            //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

            EkranaYazdir("1. kenar uzunluğunu griniz : ");

            x = double.Parse(Console.ReadLine()); //alınan değerleri double a çevirme

            EkranaYazdir("2. kenar uzunluğunu griniz : ");

            y = double.Parse(Console.ReadLine());

            EkranaYazdir("3. kenar uzunluğunu griniz : ");

            z = double.Parse(Console.ReadLine());


            //üçgenin alanı hesaplama(üç kenar uzunluğu verilen üçgenin)

            //alanhesapla metodunu 3 parametre ile kullanma

            double alan = AlanHesapla(x, y, z);


            //Ekrana yazdırma metodu, double parametre ile kullanma

            EkranaYazdir("Dikdörtgenin alanı\t =" + alan);
          }

      Console.ReadKey();
    }


    //Alan metodu, bir parametre ile kullanma // karenin alanını hesaplama

    static double AlanHesapla(double k)
    {
      double kare_alan = Math.Pow(k, 2);

      return kare_alan;
    }


    //Alan metodu, iki parametre ile kullanma // dikdörtgenin alanını hesaplama

    static double AlanHesapla(double x, double y)
    {
      double dikdortgen_alan = x * y;

      return dikdortgen_alan;
    }


    //Alan metodu, üç parametre ile kullanma // üçgenin alanını hesaplama

    static double AlanHesapla(double x, double y, double z)
    {
      double u = (x + y + z)/2;

      double ucgen_alan = Math.Sqrt( u * (u - x) * (u - y) * (u - z));

      return ucgen_alan;
    }


    //Ekrana yazdırma metodu, string parametre ile kullanma

    static void EkranaYazdir(string mesaj)
    {
      Console.WriteLine(mesaj);
    }


    //Ekrana yazdırma metodu, double parametre ile kullanma

    static void EkranaYazdir(double mesaj)
    {
      Console.WriteLine(mesaj);
    }
  }
}


/*
 * Örnek program çıktısı 
 * 
Hosgeldiniz..

Karenin alanı icin   ->1
Dikdortgenin alanı icin ->2
Uçgenin alanı için   ->3
 * 
 * 
1
Karenin kenar uzunluğunu giriniz    :
12
Karenin alanı  =144
 * 
 * 
 *
 * 
 *
Hosgeldiniz..

Karenin alanı icin   ->1
Dikdortgenin alanı icin ->2
Uçgenin alanı için   ->3
 * 
 * 
2
Yuksekligi giriniz:
12
Uzunlugu giriniz:
15
Dikdörtgenin alanı    =180
 * 
 * 
 * 
 * 
Hosgeldiniz..

Karenin alanı icin   ->1
Dikdortgenin alanı icin ->2
Uçgenin alanı için   ->3
 * 
 * 
3
1. kenar uzunluğunu griniz :
15
2. kenar uzunluğunu griniz :
20
3. kenar uzunluğunu griniz :
25
Dikdörtgenin alanı    =150 * 
*/UYGULAMAYI İNDİR

14 Nisan 2013 Pazar

C Sharp Uygulamalar String Nesnesinin Split Metodu KullanımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamaları, konsol ekranına girilen satırı okuma, okunan satırı Split metodu ile boşLuk karakterine göre kelimeleri ayırma, bölünen kelime gruplarını diziye atama.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_While_Dongusu_If_Yapisi
{
  class While_Dongusu_If_Yapisi
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      bool cikis = true;


      while (cikis)
      {
        // giriş ve çıkış olarak kullanılacak değişkenler

        string ad, soyad, tel, girilendeger;


        //girilen değerin doğru girilip girilmediğinin sonucunu durum değişkenine yazacağız

        bool durum = true;


        //stringarray, konsol ekranına girilen bilgileri tutacak

        string[] stringarray = new string[3];


        while (durum)
        {

          Console.WriteLine("isminizi, soyadınızı ve telefon numarasını sırayla giriniz ");

          Console.Write("");


          girilendeger = Console.ReadLine(); // örnek olarak şöyle bir şey girilsin : "f k 544"


          //girilen bilgiyi boşluklara göre bölerek sıra ile dizi içine yerleştirmek için Split 

          //merodu kullanılır. Eğer yan yana örnekteki gibi bir yazı girilmiş ise bu dizinin

          //boyutu 3 olur.

          stringarray = girilendeger.Split(' ');


          if (stringarray.Count() != 3)
          {
            //Eğer girilen değerler 3 kelime grubundan oluşmuyorsa hata ver

            //ve yeniden istenen bilgileri tekrarla. Bu while döngüsünün devam 

            //edeceği anlamına geliyor.

            durum = true;

            Console.Write("3 kelime grubu girmelisiniz...\n");
          }
          else
          {
            //Eğer 3 kelime grubu girilmişse while döngüsünden çık ve programa devam et

            durum = false;

          }
        }


        //ilk girilen bilgi ad

        ad = stringarray[0];


        //ikinci girilen bilgi soyad

        soyad = stringarray[1];


        //üçüncü sırada girilen bilgi telefon no

        tel = stringarray[2];


        //sıra ile alınan bilgileri konsol ekranına yazdırma.

        Console.WriteLine("Adınız   : " + ad);

        Console.WriteLine("Soyadınız  : " + soyad);

        Console.WriteLine("Telefon no : " + tel);


        //en dıştaki while döngüsü, programdan çıkmak veya devam etmek için kullanılıyor

        Console.WriteLine("cikmak icin ->1, devam icin ->0");

        string status = Console.ReadLine();

        if (status == "0")

          cikis = true;

        else

          cikis = false;


        //eğer 1 değeri girilirse while ın içi false olacağından, dögü sonlanacak ve

        //böylece program sonlanmış olacak
      }
    }
  }
}


/*

isminizi, soyadınızı ve telefon numarasını sırayla giriniz
f k 544
Adınız   : f
Soyadınız  : k
Telefon no : 544
cikmak icin ->1, devam icin ->0
0
isminizi, soyadınızı ve telefon numarasını sırayla giriniz
g k 455
Adınız   : g
Soyadınız  : k
Telefon no : 455
cikmak icin ->1, devam icin ->0
 * 
 * 
 * */UYGULAMAYI İNDİR

8 Nisan 2013 Pazartesi

C Sharp Uygulamaları Telefon Rehberi Konsol UygulamasıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamaları Telefon rehberi uygulaması. C Sharp konsol ekranından personel ismi ve soyadını yazarak programa girme. Personelin telefon numarasını konsolda girme. C sharp rehber sınıfı oluşturma. C sharp sınıf uygulamasını konsol da çalıştırma. Telefon rehberi için rehber sınıfı oluşturma. C sharp while döngüsü kullanımı. C sharp if else örnekleri ve kullanımı.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Telefon_Rehberi
{
  class Program
  {
    // Ana sınıf(main class) içinde yapılcak işlemleri oluşturdugumuz sınıfın

    // statik metotlarını kullanarak gerçekleştireceğiz

    static void Main(string[] args)
    {
      while (true)//sonsuz döngü ile devamlı program çalışacak
      {
        Rehber.kayitEkle(); // rehberimize yeni nesne ekleme
        
        //Rehber.telefonuGuncelle(0);

        Rehber.rehberiYazdir(); // rehberimizdeki nesneleri ekrana yazdırma
      }

    }
  }


  //Telefon rehberi işlemlerini yapacak olan sınıf (class):

  class Rehber
  {
    private int id;

    public int Id
    {
      get { return id; }//int tipinde, girilen id döndürür
    }

    private string isim;

    public string Isim
    {
      get { return isim; } // string tipinde, girilen ismi döndürür
    }

    private string telefon;

    public string Telefon
    {
      get { return telefon; } // string tipinde, girilen telefon numarasını döndürür

      set
      {
        telefon = value; //string tipinde, telefon numarasını bu özelliğe atama yapar
      }
    }

    private Rehber yenikayit; //yeni oluşturulacak kayıtı temsil eder


    private static int kayitSayisi = 0; //oluşturulan nesneleri saymada kullanılır


    private Rehber(string isim, string telefon)
    {
      id = kayitSayisi++;

      yenikayit = null;

      this.isim = isim;

      this.telefon = telefon;
    }

    private Rehber()
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

      kayitSayisi++;

      id = kayitSayisi;

      yenikayit = null;

      Console.WriteLine("İsim giriniz.");

      this.isim = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Telefon Giriniz");

      this.telefon = Console.ReadLine();

    }


    public static Rehber birinciKayit = null;


    public static void kayitEkle()// statik kayıt ekleme metodu(yani yeni kayıtı tutacak nesne)
    {
      Rehber temp;//yeni kayıtın ekleneceği yeri bulmak için geçici örnek oluştur


      if (birinciKayit == null)// rehber boşsa ilk kayiti oluştur
      {
        birinciKayit = new Rehber();
      }
      else // rehberde kayit varsa boş kayiti bul ve örneğini oluştur
      {
        temp = birinciKayit;


        while (temp.yenikayit != null)
        {
          temp = temp.yenikayit;
        }

        temp.yenikayit = new Rehber();
      }
    }


    public static void rehberiYazdir()
    {
      Rehber temp = birinciKayit;

      Console.WriteLine("------------------------------------------------------");

      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;


      while (temp != null)
      {
        Console.WriteLine(temp.id + " " + temp.isim + " " + temp.telefon);
        temp = temp.yenikayit;
      }


      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

      Console.WriteLine("------------------------------------------------------");
    }


    public static void telefonuGuncelle(int id)
    {
      Rehber temp = birinciKayit;// verilen id deki telefonu güncelleme

      while (temp != null)
      {
        if (temp.id == id)
        {
          Console.WriteLine("Güncelleme için yeni telefon giriniz");

          temp.telefon = Console.ReadLine();
        }

        temp = temp.yenikayit;
      }
    }
  }
}


/*
 * 
 * Örnek program çıktısı
 * 
 * 
İsim giriniz.
fatih köksal
Telefon Giriniz
423432423
------------------------------------------------------
1 fatih köksal 423432423
------------------------------------------------------
İsim giriniz.
fatih kök
Telefon Giriniz
4324324234
------------------------------------------------------
1 fatih köksal 423432423
2 fatih kök 4324324234
------------------------------------------------------
İsim giriniz.
ahmet köksal
Telefon Giriniz
2343532523
------------------------------------------------------
1 fatih köksal 423432423
2 fatih kök 4324324234
3 ahmet köksal 2343532523
------------------------------------------------------
İsim giriniz.
fatih aslan
Telefon Giriniz
334324
------------------------------------------------------
1 fatih köksal 423432423
2 fatih kök 4324324234
3 ahmet köksal 2343532523
4 fatih aslan 334324
------------------------------------------------------
İsim giriniz.*/
UYGULAMAYI İNDİR

6 Nisan 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Dijital Saat Yapımı ve GösterimiKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form Uygulamalar dijital saat yapma, grafik nesnesi ve sistem saatini kullanarak dijital saat yapma.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Dijital_Saat
{
  public partial class Form_Dijital_Saat : Form
  {
    //her saniye dijital saati güncellemek için timer nesnesi ile
    //bir dijital saat yapalım
    Timer timer = new Timer();
    //saati grafik nesnesi olarak yazabilmek için graphics nesnesinden
    //bir örnek oluşturalım
    Graphics g;

    public Form_Dijital_Saat()
    {
      InitializeMyComponent();
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(239, 83);
      SaatUygulamasınıBaslat();
    }
    
    //form yüklenirken saati başlatalım ve 
    //saat grafiği her 1 saniyede bir güncellensin
    private void SaatUygulamasınıBaslat()
    {
      timer.Enabled = true;
      timer.Interval = 1000; // bir saniye denk gelen süre
      timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick); //saniye olayını oluşturma
      timer_Tick(this, null);
    }

    private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //saat,dakika ve saniyeyi sistem saatinde çek
      string saat = DateTime.Now.Hour.ToString();
      string dakika = DateTime.Now.Minute.ToString();
      string saniye = DateTime.Now.Second.ToString();
      if (saat.Length == 1) saat = "0" + saat;
      if (dakika.Length == 1) dakika = "0" + dakika;
      if (saniye.Length == 1) saniye = "0" + saniye;

      Random random = new Random();

      //açılan formda grafik alanı yarat

      g = this.CreateGraphics();
      g.Clear(Color.BlueViolet);
      g.Clear(Color.Blue);
      g.Clear(Color.Red);
      g.Clear(Color.Gray);
      g.Clear(Color.DarkOrange);
      g.Clear(Color.Brown);

      //bir hata oldugunda problem olmaması için try catch bloğu kullan
      try
      {
        //grafik nesnesini kullanarak ekrana değişik renkler dijital saati yazdır
        g.DrawString(saat + ":" + dakika + ":" + saniye, new Font(FontFamily.Families[12], 30, FontStyle.Bold), new SolidBrush(Color.FromArgb(255, 255,255)), 20, 5);

      }
      catch
      {
      }

    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// 
     /// Required method for Designer support - do not modify     
    /// the contents of this method with the code editor.     

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.SuspendLayout();
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(239, 83);
      this.ControlBox = true;
      this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedToolWindow;
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Digital Saat";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Konsol Uygulamlar Otobus Otomasyon Sistemi YapımıKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Konsol Uygulamalar Otobüs Otomasyon Sistemi Yapma

UYGULAMAYI İNDİR

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace C_Sharp_Konsol_Otobus_Otomasyon
{
  class Otobus_Otomasyon
  {
    static string[] yolcu = new string[34];
    

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

      for (int i = 0; i < yolcu.Length; i++)
   {
        yolcu[i] = null;
   }


      string devamEt = "",devam;
      string yeniYolcu="";


      while (devamEt!="1")
      {
        while (true)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
          Console.WriteLine( "\nÇıkmak için       =>1"+
                    "\nDevam için        =>2"+
                    "\nButun yolcu listesi için =>3"+
                    "\nBoş koltuk listesi için =>4");

          devam = Console.ReadLine();


          if (devam == "1")
          {
            devamEt = "1";
            break;
          }
          else if (devam == "2")
          {
            devamEt = "";
            break;
          }
          else if (devam == "3")
            bosKoltukListele();
          else if (devam == "4")
            butunKoltuklarıListele();
        }


        if (devamEt != "1")
        {
          bool isimYenidenAl = true;
          while (isimYenidenAl)
          {
            yeniYolcu = isim();


            if (isimUygunMU(yeniYolcu))
              isimYenidenAl = false;
            else
              Console.WriteLine("\nİsminiz harflerden oluşmalı...\n");

          }

          Console.WriteLine("Kaç numaralı koltugu istiyosunuz? <=");
          int istenilenKoltuk = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()) - 1;
          bool koltukUygun = false;


          if (koltukBosMu(istenilenKoltuk))
          {
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
            Console.WriteLine((istenilenKoltuk + 1) + " numaralı koltugu " + yeniYolcu + " satın almıstır");
            yolcu[istenilenKoltuk] = yeniYolcu;
          }
          else


            while (!koltukUygun)
            {
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
              Console.WriteLine("\nİstemis oldugunuz koltuk dolu\n" );
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
              Console.WriteLine("\nBos koltukları listelemek icin   =>1"+
                       "\nbutun koltukları listelemek için  =>2");
              string secim = Console.ReadLine();


              if (secim == "1")
                bosKoltukListele();
              else if (secim == "2")
                butunKoltuklarıListele();              while (true)
              {
                Console.WriteLine("\nBoş bir koltuk seçiniz \t: ");
                istenilenKoltuk = Convert.ToInt16(Console.ReadLine())-1;
                if (koltukBosMu(istenilenKoltuk))
                {
                  koltukUygun = true;
                  break;
                }
              }
              Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

              Console.WriteLine((istenilenKoltuk + 1) + " numaralı koltugu " + yeniYolcu + " satın almıstır");
              yolcu[istenilenKoltuk] = yeniYolcu;
              
            }
        }

      }
    }

    static void baslik()
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGreen;

      Console.WriteLine("\n\t\tKoltuk No:\tYolcu:\t\tKoltuk No:\tYolcu:");

      Console.WriteLine("\t\t---------\t------\t\t---------\t------");

    }

    static string isim() 
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

      Console.WriteLine("Adınız ve soyadinizi giriniz\t: ");

      return Console.ReadLine();
    }

    static bool isimUygunMU(string adSoyad)
    { 
      bool durum = true;


      for (int i = 0; i < adSoyad.Length; i++)
   {
        if (!(char.IsLetter(adSoyad[i]) || adSoyad[i] == ' '))
        {
          durum = false;
          break;
        }
     }

      return durum;
    }

    static bool koltukBosMu(int koltukNo)
    {
      if (yolcu[koltukNo] == null)

        return true;

      else 

 return false;
    }
    static void bosKoltukListele()
    {
      baslik();


      for (int i = 0; i < yolcu.Length; i+=2)
      {
        if (yolcu[i] == null)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.Write("\t\t  " + (i + 1) + "." + "\t\tBOŞ" + "\t\t");
        }
        else
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
          Console.Write("\t\t  " + (i + 1) + "." + "\t\tDOLU" + "\t\t");
        }
        if (yolcu[i + 1] == null)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.Write((i + 2) + "." + "\t\tBOŞ");
        }
        else
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
          Console.Write((i + 2) + "." + "\t\tDOLU" );
        }


        Console.WriteLine("");
      }

      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
    }

    static void butunKoltuklarıListele()
    {
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

      baslik();

      for (int i = 0; i < yolcu.Length; i+=2)
      {
        if (yolcu[i] == null)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.Write("\t\t  " + (i + 1) + "." + "\t\tBOŞ" + "\t\t");
        }
        else
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
          Console.Write("\t\t  " + (i + 1) + "." + "\t\t" + yolcu[i] + "\t" );
        }
        if (yolcu[i + 1] == null)
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
          Console.Write((i + 2) + "." + "\t\tBOŞ");
        }
        else
        {
          Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
          Console.Write((i + 2) + "." + "\t\t" + yolcu[i+1] );
        }
        Console.WriteLine("");
      }
    }
  }
}UYGULAMAYI İNDİR