Click etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Click etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

12 Ocak 2014 Pazar

C Sharp Form Uygulamar XML Veri Ekleme XML Veri Silme XML Veri Güncelleme XML Veri TabanıKONU : C Sharp ( C# ) xml write reader uygulaması , xml yazma ve okuma uygulama örnekleri, C Sharp xml document ,xmlnode, xml veri kaydetme, silme, güncelleme, c sharp xml veri silme, kaydetme, güncelleme uygulaması

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Xml;

namespace XmlDocument_xmlnode_xml_veri_kaydetme_silme_guncelleme
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();

      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);

      Application.Run(new Form1());
    }

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //bir dosyayı bellege almak için kullanılır

    XmlDocument xmldocument = null;

    void CalisanlariGetir()
    {
      //çalışanlar listesini temizle

      lstb_calisanlar.Items.Clear();

      foreach (XmlNode calisan in xmldocument.DocumentElement.ChildNodes)
      {
        if (calisan.Attributes[0].InnerText == null || calisan.Attributes[0].InnerText.Trim().Equals("")) continue;

        lstb_calisanlar.Items.Add(calisan.ChildNodes[0].InnerText+" "+calisan.ChildNodes[1].InnerText);
      }
    }

    string xmldocument_dosya = "Calisanlar.xml";

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // xmlDocument e yeni bir örnek oluşturulur.

      xmldocument = new XmlDocument();

      xmldocument.Load(xmldocument_dosya);

      //Çalışanlar listesi doldurulur.

      CalisanlariGetir();
    }

    //Bir çalışan güncellenmek istendiğinde çalışanın bilgileri bu node tutulacak

    XmlNode guncellenecekNod = null;


    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (guncellenecekNod == null)
      {
        //yeni bir kayıt yapılacak

        //bir örnek node alınır

        XmlNode yeninod = xmldocument.DocumentElement.ChildNodes[0].Clone();


        //ID attribute degeri

        yeninod.Attributes[0].InnerText = Guid.NewGuid().ToString();


        //Ad degeri

        yeninod.ChildNodes[0].InnerText = txtAd.Text;


        //soyad degeri

        yeninod.ChildNodes[1].InnerText = txtSoyad.Text;

        yeninod.ChildNodes[2].InnerText = npdMaas.Value.ToString();

        xmldocument.DocumentElement.AppendChild(yeninod);

        CalisanlariGetir();
      }
      else
      {
        //guncelleme yapılacak

        guncellenecekNod.ChildNodes[0].InnerText = txtAd.Text;

        guncellenecekNod.ChildNodes[1].InnerText = txtSoyad.Text;

        guncellenecekNod.ChildNodes[2].InnerText = npdMaas.Value.ToString();

        xmldocument.Save(xmldocument_dosya);

        xmldocument.Load(xmldocument_dosya);

        CalisanlariGetir();

        guncellenecekNod = null;
      }  
    }

    private void btnYazdir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      xmldocument.Save(xmldocument_dosya);

      xmldocument.Load(xmldocument_dosya);//veriyi tekrar çektik

      CalisanlariGetir();
    }

    private void listBox1_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
    {
      // seçilen elemanın indexi 0 dan küçükse çık

      if (lstb_calisanlar.SelectedIndex < 0)
        return;

      guncellenecekNod = xmldocument.DocumentElement.ChildNodes[lstb_calisanlar.SelectedIndex + 1];

      txtAd.Text = guncellenecekNod.ChildNodes[0].InnerText;

      txtSoyad.Text = guncellenecekNod.ChildNodes[1].InnerText;

      npdMaas.Value = Convert.ToDecimal(guncellenecekNod.ChildNodes[2].InnerText);
    }

    private void silToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int indeks = lstb_calisanlar.SelectedIndex;

      if (indeks > -1)
      {
        DialogResult cevap = MessageBox.Show("Silmek istediğinize emin misiniz?", "Soru", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);

        if (cevap == DialogResult.Yes)
        {
          xmldocument.DocumentElement.RemoveChild(xmldocument.DocumentElement.ChildNodes[indeks + 1]);

          xmldocument.Save(xmldocument_dosya);

          xmldocument.Load(xmldocument_dosya);

          CalisanlariGetir();

          txtAd.Text = "";

          txtSoyad.Text = "";

          npdMaas.Value = 0;
        }
      }
    }

  
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

23 Mayıs 2013 Perşembe

C Sharp Uygulamalar Doküman Yazdırma - C Sharp Applications Print Text DocumentKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar bir dokümanı yazdırma.
ETİKETLER : c sharp printing - printing document in c sharp - direct printing c sharp - print document c# - print document - print document to file - print text file - print text - print text file in c# - c# print document - c# print text - c# print text file - csharp print dialog - csharp printdocument - csharp print document - c sharp print text file - c sharp print text

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Drawing.Printing;

namespace PrintDocumentFile
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OpenFileDialog openfiledialog;
    StreamReader filereader;
    PrintDocument printdocument;
    Font ArialFont;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // Create openfile dialog object.

      openfiledialog = new OpenFileDialog();
      openfiledialog.Title = "C Sharp Applications Open File Dialog";
      openfiledialog.InitialDirectory = Application.StartupPath;
      openfiledialog.Filter = "Text files (*.txt) | .txt | All files (*.*) | *.*";
      openfiledialog.FilterIndex = 2;
      openfiledialog.RestoreDirectory = true;

      //Create a Arial font with size 12

      ArialFont = new Font("Arial",12);

      //Create a PrintDocument object

      printdocument = new PrintDocument();

      //Add PrintPage event handler 

      printdocument.PrintPage += new PrintPageEventHandler(printdocument_PrintPage);
      printdocument.BeginPrint += new PrintEventHandler(printdocument_BeginPrint);
      printdocument.EndPrint += new PrintEventHandler(printdocument_EndPrint);
    }

    void printdocument_EndPrint(object sender, PrintEventArgs e)
    {
      lblStatus.Text = "The document is printed ";
    }

    void printdocument_BeginPrint(object sender, PrintEventArgs e)
    {
      lblStatus.Text = "Printing is completed ";
    }

    private void btnPrint_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Call Print Method

      printdocument.Print();

      //Close the reader

      if (filereader != null)
      {
        filereader.Close();
      }
    }

    private void printdocument_PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs printpageevent)
    {
      //Get the Graphics object from the print page event

      Graphics g = printpageevent.Graphics;
      
      float linesPerPage = 0;
      
      float yposition = 0;
      
      int count = 0;
      
      float leftMargin = printpageevent.MarginBounds.Left;

      float topMargin = printpageevent.MarginBounds.Top;
      
      string line = null;
      
      //Calculate the lines per page on the basis of the height of the page and the height of the font
     
      linesPerPage = printpageevent.MarginBounds.Height / ArialFont.GetHeight(g);
      
      //Now read lines one by one, using StreamReader
      
      while (count < linesPerPage && ((line = filereader.ReadLine()) != null))
      {
        //Calculate the starting position

        yposition = topMargin + (count * ArialFont.GetHeight(g));
       
        //Draw text
        
        g.DrawString(line, ArialFont, Brushes.Black, leftMargin, yposition, new StringFormat());
        
        //Move to next line
        count++;
      }
      //If PrintPageEventArgs has more pages to print
    
      if (line != null)
      {
        printpageevent.HasMorePages = true;
      }
      else
      {
        printpageevent.HasMorePages = false;
      }
    }

    private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (openfiledialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        textBox1.Text = openfiledialog.FileName;

        string filename = textBox1.Text.ToString();

        //Create a StreamReader object for reading file contents

        filereader = new StreamReader(filename);
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      printPreviewDialog1.Document = printdocument;
      printPreviewDialog1.ShowDialog();
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

10 Mayıs 2013 Cuma

C Sharp Uygulamlar Accept Cancel Butonu OluşturmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form tamam iptal butonu ataması yapma. C sharp uygulamalar forma eklenen butonlara enter tuşu ve esc tuşu özelliği atama. C sharp application accept cancel button examples.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Accept_Cancel_Button
{
  public partial class Accept_Cancel_Button : Form
  {
   
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Text = "Accept_Cancel_Button";

      //ENTER tuşuna bastığınızda form tamam butonuna basmıılmış gibi
      //işlem yapacak

      this.AcceptButton = this.buttonTamam;

      //ESC tuşuna bastığınızda form iptal butonuna basılmış gibi 
      //işlem yapacak

      this.CancelButton = this.buttonIptal;
      
      
    }

    private void buttonTamam_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //tamam butonuna basıldığında veya
      //klavyeden ENTER tuşuna basıldığında bu mesaj açılsın

      MessageBox.Show("Tamama veya enter tuşuna bastınız...");

      //yeni bir form açma örneği oluştuuralım

      //Form nesnesinsinden yeni bir form örneği oluşturalım

      Form yeniform = new Form();

      //yeni forma bir isim verelim

      yeniform.Name = "YeniForm";

      //yeni forma bir balık verelim

      yeniform.Text = "Enter veya tamam butonuna basılarak açılan yeni form";

      //yeni form görünürlüğü false yapalım

      yeniform.Visible = false;

      //açılacak formun (pencerenin) durumunu maksimum yapalım

      yeniform.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;

      //Eğer belli bir boyutta formu açılmasını istiyorsak

      yeniform.ClientSize = new System.Drawing.Size(400, 300);


      //form diyalog penceresi olarak gösterelim

      DialogResult dlgResult = DialogResult.Cancel;

       yeniform.ShowDialog();

      //diyalog penceresinde yapılan işlem bittiğinde bu bize bir değer döner bunlar
      //Ignore,No,None,Cancel,Abort,Ok,Retry,Yes olabilir
      //bu değerlesi DialogResult nesnesini kullanarak ulaşabiliriz
      //Örneğin dönen sonuç cancel ise if içindeki mesajı versin

      if (dlgResult == DialogResult.Cancel)
      {
        //Ok butonundan oluşan,başlığı ve açıklaması olan ve hata ikonu olan bir
        //mesaj gösterelim
       
        MessageBox.Show("İşlem iptal edildi.","Hata",MessageBoxButtons.OK,
          MessageBoxIcon.Error);
      }
      else if (dlgResult == DialogResult.Yes)
      {
        //işlem sonucu ile bilgi veren bir mesaj gösterne örneği
       
        MessageBox.Show("İşlem başarı ile tamamlandı.", "Bilgi", MessageBoxButtons.OK,
          MessageBoxIcon.Information);
      }
      

    }

    private void buttonIptal_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //İptal butonuna basıldığında veya
      
      //klavyeden ESC tuşuna basıldığında bu işlemi yapacak
      
      MessageBox.Show("İptal veya esc tuşuna bastınız...");

      //Programdan çıkma işlemi this.Close() foksiyonu çağrılarak yapılır
      
      this.Close();
    }

    private void buttonOK_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //OK butonuna basıldığında bu işlemi yapacak
     
      MessageBox.Show("OK tuşuna bastınız...");
    }

    private void buttonCancel_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Cancel butonuna basıldığında bu işlemi yapacak
      
      MessageBox.Show("Cancel tuşuna bastınız...");
    }

    //Ana form oluşurken forma eklenen özellikler
    public Accept_Cancel_Button()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

  

UYGULAMAYI İNDİR