18 Ocak 2014 Cumartesi

C Sharp Form Uygulamalar N Tane Sayının Toplamını Çoklu Process İle HesaplamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) N tane sayının toplamını çoklu process kullanarak hesaplayan bir porgram yazın. Sayıların tutulduğu bütün sayılara ulaşabilen k tane process oluşturun . Her bir process diziden iki sayı alsın ve bunları toplayarak genel toplamın tutulduğu değişkenin değerini güncellesin. Dizini bütün elemanları genel toplama eklendiğinde, program sonlansın.
ETİKETLER: c sharp process - c sharp thread - c sharp çoklu parçacık - c# thread oluşturma

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using System.Threading;

namespace C_Sharp_Form_Coklu_Is_Parcacık_Olusturma
{
  public partial class FormThread : Form
  {
    public delegate void DelegateStandardPattern(object threadNo);
    List sayilar = new List();
    ParameterizedThreadStart pthreadstart = null;
    Thread thread = null;
    ThreadStart ts;
    int toplam;
    int indeks = 0;
    bool sonucYazildiMi = false;

    public FormThread()
    {
      InitializeComponent();
      this.Text = "Çoklu İş Parçacığı Kullanarak Toplama İşlemi Yapma";
      //multi tread yaparken karşılan problem
      //Cross call hatası almamak için invoke ile fonksiyorun tekrar çağıracağım
    }
    
    private void Topla(object threadNo )
    {
      if (lstToplamSonucu.InvokeRequired)
      {
        lstToplamSonucu.Invoke(new DelegateStandardPattern(Topla), threadNo);
      }
      else
      {
        try
        {        //toplanacak sayı varsa toplam işlemine devam et
          if (indeks < sayilar.Count && sayilar.Count - 1 != indeks)
          {
            toplam = toplam + sayilar[indeks] + sayilar[indeks + 1];
            lstToplamSonucu.Items.Add(string.Format("> {0}. thread çalışıyor ve {1} ve {2} sayılarını topluyor : toplam = toplam + {1} + {2}", Convert.ToInt32(threadNo), sayilar[indeks], sayilar[indeks + 1]));
            indeks += 2;


          }
          else if (indeks < sayilar.Count && sayilar.Count % 2 == 1)
          {
            toplam = toplam + sayilar[indeks];
            lstToplamSonucu.Items.Add(string.Format("> {0}. thread çalışıyor ve {1} sayılarını topluyor : toplam = toplam + {1} ", Convert.ToInt32(threadNo), sayilar[indeks]));
            indeks += 1;

          }
 
          if (indeks == sayilar.Count&& !sonucYazildiMi)
          {
               lstToplamSonucu.Items.Add("Toplam = " + toplam.ToString());
               sonucYazildiMi = true;
          }


        }
        catch (Exception)
        {

        }
      }
    }
    private void btnListeyiTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstSayilar.Items.Clear();
      lstToplamSonucu.Items.Clear();
      sayilar.Clear();
      toplam = 0;
      indeks = 0;
      sonucYazildiMi = false;
    }

    private void btnSayiyiGir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        int sayi = Convert.ToInt32(txtSayiGir.Text);
        lstSayilar.Items.Add(sayi);
        sayilar.Add(sayi);
        txtSayiGir.Text = "";
        txtSayiGir.Focus();
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    private void btnToplamaYap_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (lstSayilar.Items.Count < 1) return;

      indeks = 0;
      toplam = 0;
      sonucYazildiMi = false;

      try
      {
        for (int i = 0; i < lstSayilar.Items.Count/2+1;i++ )
        {
         
          pthreadstart = new ParameterizedThreadStart(Topla);
          thread = new Thread(pthreadstart);
          thread.Start(i+1);
        }
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    Random rastgele = new Random();

    private void btnSayiOlustur_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int sayi =0;
      for (int i = 0; i < 1000; i++)
      {
        sayi = rastgele.Next(0, 10000);
        sayilar.Add(sayi);
        lstSayilar.Items.Add(sayi);
      }
    }

    private void FormThread_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

 
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme