18 Ocak 2014 Cumartesi

C Sharp Form Uygulamalar N Tane Sayının Toplamını Çoklu Process İle Hesaplama (Parametreli Thread)KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) N tane sayının toplamını çoklu process kullanarak hesaplayan bir porgram yazın. Sayıların tutulduğu bütün sayılara ulaşabilen k tane process oluşturun . Her bir process diziden iki sayı alsın ve bunları toplayarak genel toplamın tutulduğu değişkenin değerini güncellesin. Dizini bütün elemanları genel toplama eklendiğinde, program sonlansın. (Not : parametreli thread kullanılarak yapıldı.)
ETİKETLER:c sharp process - c sharp thread - c sharp çoklu parçacık - c# thread oluşturma

UYGULAMAYI İNDİR


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using System.Threading;

namespace C_Sharp_Form_Coklu_Is_Parcacık_Olusturma
{
  public partial class FormThread : Form
  {
    public delegate void DelegateStandardPattern(int threadNo, int birinciSayi, int ikinciSayi);
    public delegate void DelegateStandardPatternSonuc();
    List sayilar = new List();
    ParameterizedThreadStart pthreadstart = null;
    Thread thread = null;
    int toplam;


    public FormThread()
    {
      InitializeComponent();
      this.Text = "Çoklu İş Parçacığı Kullanarak Toplama İşlemi Yapma";
      //multi tread yaparken karşılan problem
      //Cross call hatası almamak için invoke ile fonksiyorun tekrar çağıracağım
    }

    private void Topla(int threadNo, int birinciSayi, int ikinciSayi)
    {
      if (this.InvokeRequired)
      {
         this.Invoke(new DelegateStandardPattern(Topla), threadNo, birinciSayi, ikinciSayi);
      }
      else
      {
        try
        {
          toplam = toplam + Convert.ToInt32(birinciSayi) + Convert.ToInt32(ikinciSayi);
          lstToplamSonucu.Items.Add(string.Format("> {0}. thread çalışıyor ve {1} ve {2} sayılarını topluyor : toplam = toplam + {1} + {2}", Convert.ToInt32(threadNo), Convert.ToInt32(birinciSayi), Convert.ToInt32(ikinciSayi)));
        }
        catch (Exception)
        {

        }
      }

 
        SonucuGuncelle();
     
    }

    private void SonucuGuncelle()
    {
      if (lblToplama.InvokeRequired)
      {
        this.Invoke(new DelegateStandardPatternSonuc(SonucuGuncelle));
      }
      else
      {
        lblToplama.Text = toplam.ToString();
      }
    }

    private void btnListeyiTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstSayilar.Items.Clear();
      lstToplamSonucu.Items.Clear();
      sayilar.Clear();
    }

    private void btnSayiyiGir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        int sayi = Convert.ToInt32(txtSayiGir.Text);
        lstSayilar.Items.Add(sayi);
        sayilar.Add(sayi);
        txtSayiGir.Text = "";
        txtSayiGir.Focus();
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    private void btnToplamaYap_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (lstSayilar.Items.Count < 1) return;

      ThreadStart ts;

      try
      {
        for (int i = 0; i < lstSayilar.Items.Count; i = i + 2)
        {
          if (lstSayilar.Items.Count - 1 == i)
          {
            ts = delegate() { Topla(i / 2 + 1, sayilar[i], 0); };
          }
          else
          {
            ts = delegate() { Topla(i / 2 + 1, sayilar[i], sayilar[i + 1]); };
          }


          thread = new Thread(ts);
          thread.Start();
          Thread.Sleep(200);
          ts = null;
        }
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    private void FormThread_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      lblToplama.Text = toplam.ToString();
      this.AcceptButton = btnSayiyiGir;
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme