TextBox Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
TextBox Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

15 Mayıs 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Form içindeki Tüm Textbox ların İçeriğini Temizleme Yeni Değer VermeKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulamalar form içerindeki kontrollere foreach kullanarak erişme ve bu kontrollerin özelliklerini değiştirme. Formdaki bütün textbox kontrollerine erişme ve text değeri temizle ve değiştirme.
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Kontroller
{
  public partial class Kontroller_Icindeki_Textbox_Kontrolu : Form
  {
    public Kontroller_Icindeki_Textbox_Kontrolu()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Kontroller_Icindeki_Textbox_Kontrolu_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.btnClean.Text = "Temizle";
      this.btnClean.Name = "btnClean";
      this.Name = "kontroller_icindeki_textbox_kontrolu";
      this.Text = "Kontroller İçindeki Textbox Kontrolu";
      this.btnTextFill.Text = "Bütün Kontrollerin Text Kısmını Doldur";
      this.btnTextFill.Name = "btnTextFill";
      this.groupBoxControl.Text = "groupBox Kontrolu";
      this.groupBoxControl.Name = "groupBoxControl";
    }

    private void btnTextFill_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Sadece form kontrolu içindeki Textbox lari doldurur

      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
        {
          item.Text = "TextBox";
        }
      }

      //sadece form kontrolunun içindeki kontrolleri yani Textbox lari doldurur.
      
      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        foreach (Control c_item in item.Controls)
        {
          if (c_item is TextBox)
          {
            c_item.Text = "TextBox";
          }
        }
      }
    }

    private void btnClean_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //sadece form içindeki kontrolleri temizler
     
      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
        {
          item.Text = "";
        }

      }

      //sadece groupbox kontrolu içindeki textbox lari temizler
    
      foreach (Control item in groupBoxControl.Controls)
      {
        if (item is TextBox)
        {
          item.Text = "";
        }

      }

      //Sadece form kontrolu içindeki kontrolerin içindeki TextBox lari Temizler
     
      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        foreach (Control c_item in item.Controls)
        {
          if (c_item is TextBox)
          {
            c_item.Text = "";
          }
        }
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

14 Mayıs 2013 Salı

C Sharp Form Uygulamalar Onluk Tabandan İkilik Taban Çevirme - Onluk Tabandan 2 - 9 Arasındaki Tabanlara Çeviren ProgramKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form onluk tabandan ikilik tabana çevirme programı. Onluk tabandan 2 - 9 arasındaki bütün tabanlara çeviren program. 10 luk tabandan istenilen tabana çevirme işlemleri.

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Windows.Forms; 
using System.Text;   

namespace C_Sharp_Form_Onluktan_Secilen_Tabanlara_Cevirme
{
  public partial class Form1 : System.Windows.Forms.Form
  {
    int cevrilecekTaban;

    public Form1()
    {
      // Sistemin kendi oluşturduğu elemanların ilk ayarları yapalım

      InitializeComponent();
    }

    // form decimal to all (ikilik, üçlük...diğer tabanlara çevirme)

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //çevirmek istediğim tabanları taban nesnesine ekliyorum.
      //bu program 2 den 9 a kadar olan bütün tabanlara çevirme yapmasını istiyorum.

      for (int i = 2; i < 11; i++)
      {
        this.taban.Items.Add(i);
      }

      FormKontrolleriniDoldur();
    }

    // Girilen bütün karakterler rakam mı diye kontrol eden metot.

    public static bool butunHepsiRakamMi(string deger)
    {
      string rakam = deger.Trim();
      if (rakam.Length == 0)
      {
        return false;

        //Eğer herhangi bir karakter girilmediyse false döndürsün
      }
      for (int indeks = 0; indeks < rakam.Length; indeks++)
      {
        if (!Char.IsDigit(rakam[indeks]))
        {
          return false;

          //Eğer girilen karakterlerden herhangi biri rakam değilse false döndürsün
        }
      }

      return true;
      //Eğer girilen karakterlerin hepsi rakam ise true döndürecek
    }

    // Çevir butonuna tıklandığında girilen değer seçilen tabana çevrilecek.

    private void btnCevir_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      //herhangi bir taban seçili mi kontrolü yapalım
      //eğer bir taban değeri seçilmediyse uyarı mesajı verelim

      if (taban.SelectedIndex<0)
      {
        MessageBox.Show("Bir Taban Değeri Seçmelisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        
        // uyarı mesajından sonra hiçbir işlem yapmadan bu metodu sonlandırmak için
        // return kullanıyorum.
        return;
      }

      StringBuilder yeniDeger = new StringBuilder();
     
      string cevrilecekDegerString;
      
      int cevrilecekDeger=0;
      
      int kalan;

      // Girilen karakterlerin hepsinin rakam olup olmadığını kontrol edelim
      
      cevrilecekDegerString = this.girilenText.Text;

      if (butunHepsiRakamMi(cevrilecekDegerString))
      {
        cevrilecekDeger = Int32.Parse(cevrilecekDegerString);
      }
      else
      {
        //Eğer girilen karakterlerin hepsi rakam değilse bu mesajı gösterelim
        
        MessageBox.Show("Sadece rakam girmelisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        
        girilenText.Focus();
      }      // Taban combobox unda seçilen değerin doğru olup olmadığını kontrol edelim
      
      if (!butunHepsiRakamMi(cevrilecekTaban.ToString()))
      {
        MessageBox.Show("Bir Taban Değeri Seçmelisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
       
        girilenText.Focus();
      }

      // decimal olan değeri combobox tan seçilen taban değerine çevirelim
      if (cevrilecekDeger > 0)
      {
        do
        {
          kalan = cevrilecekDeger % cevrilecekTaban;

          cevrilecekDeger = cevrilecekDeger / cevrilecekTaban;

          yeniDeger.Insert(0, kalan);

        } while (cevrilecekDeger > 0);
      }

      // Decimal dan seçilen tabana çevrilmiş değeri sonuç textbox ına yazdıralım
     
      this.sonucText.Text = yeniDeger.ToString();
      
      //yaptığımız işleme göre etiketi yeniden düzenleyelim
    }

    private void taban_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      FormKontrolleriniDoldur();
    }

    private void FormKontrolleriniDoldur()
    {
      try
      {
        cevrilecekTaban = Convert.ToInt32(taban.SelectedItem.ToString());
      }
      catch (Exception)
      {
        cevrilecekTaban = 2;
        taban.SelectedIndex = 0;
      }


      switch (cevrilecekTaban)
      {
        case 2: label2.Text = "İkilik Tabandaki Değer"; break;
        case 3: label2.Text = "Üçlük Tabandaki Değer"; break;
        case 4: label2.Text = "Dötlük Tabandaki Değer"; break;
        case 5: label2.Text = "Beşlik Tabandaki Değer"; break;
        case 6: label2.Text = "Altılık Tabandaki Değer"; break;
        case 7: label2.Text = "Yedlik Tabandaki Değer"; break;
        case 8: label2.Text = "Sekizlik Tabandaki Değer"; break;
        case 9: label2.Text = "Dokuzluk Tabandaki Değer"; break;
        case 10: label2.Text = "Onluk Tabandaki Değer"; break;
        default: label2.Text = "İkilik Tabandaki Değer"; break;
      }

      btnCevir.Text = "Onluk tabanda girilen değeri " + label2.Text + "e çevir";
    }
  }
}
 


UYGULAMAYI İNDİR

11 Mayıs 2013 Cumartesi

C Sharp Form Uygulamalar Otobus Otomasyon Programı HazırlamaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form otobüs otomasyon uygulaması. Kadın erkek koltuk ayrımı yapma, görsel arayüz oturma planı kontrolü yapma. Otobüs otomasyon programı hazırlanması. Otobüs Otomasyon örnek uygulama.

UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Otobus_Otomasyonu
{
  public partial class Otobus_Otomasyon : Form
  {
    ArrayList koltuklar = new ArrayList();

    TextBox t = new TextBox();

    Form Form2 = new Form();

    Button BasılanButon;

    string[] yolcular = new string[100];

    string[] koltukcins = new string[100];

    int yolcuSayisi = 0,koltukSayisi=0;

    public Otobus_Otomasyon()
    {
      InitializeComponent();
    }
    
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2.ControlBox = false;
      rdoErkek.Checked = false;
      rdoBayan.Checked = false;
      t.Location = new Point(40, 40);
      Label l = new Label();
      l.Location = new Point(40,20);
      l.Text = "Koltuk Sayısı :";
      Button b = new Button();
      b.Text = "ÇİZ";
      b.Location = new Point(40,60);
      b.Click+=new EventHandler(b_Click);
      Form2.Controls.Add(t);
      Form2.Controls.Add(l);
      Form2.Controls.Add(b);
      Form2.ShowDialog();
      grpMusteri.Visible = false;
      grpYolculistesi.Visible = false;


      for (int i = 0; i < 40; i++)
      {
        yolcular[i] = "BOŞ";
      }
    }
    void b_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      string sayi=t.Text;
      bool devam = false;

      for (int i = 0; i < sayi.Length; i++)
   {
         if (!char.IsDigit(sayi[i]))
          devam = true;
   }

      if (!devam&&sayi.Length!=0)
      {
        if (int.Parse(t.Text) <= 40 &&int.Parse(t.Text)>0)
        {
          koltukSayisi = int.Parse(t.Text);
          otobusCiz(koltukSayisi);
          Form2.Close();
          for (int i = 0; i < koltukSayisi; i++)
          {
            koltukcins[i]=" ";
          }
        }
        else
          MessageBox.Show("lütfen 40 veya 40 tan küçük sayi giriniz");
      }
      else
        MessageBox.Show("lütfen 40 veya 40 tan küçük sayi giriniz");
      
      
      t.Text = "";
    }

    void otobusCiz(int koltukSayisi)
    {
      
      int sutun = 0,b=0,satir = 0;;

      for (int i = 0; i < koltukSayisi; i++)
      {
        if (i % 4 == 0 && i != 0)
        {
          satir++;
          sutun = 0;
          b = 0;
        }
        else
          if (i % 2 == 0 && i!=0)
            b = 40;
        Button koltuk = new Button();
        koltuk.Name = i.ToString();
        koltuk.TabIndex = i;
        koltuk.TabStop = false;
        koltuk.Text = (i+1).ToString();
        koltuk.Size = new System.Drawing.Size(30, 30);
        Point p = new System.Drawing.Point(30+sutun * koltuk.Width + sutun*10+b, 30+ satir * koltuk.Height*3/2);
        koltuk.Location = p;
        koltuk.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
        koltuk.Visible = true;
        koltuk.BackColor = Color.Gray;
        koltuk.BringToFront();
        koltuk.MouseDown += new MouseEventHandler(this.koltuklarClick);
        grpbkoltuklar.Controls.Add(koltuk);
        this.AutoSize = true;
        koltuklar.Add(koltuk);
        sutun++;
      }

      satir += koltukSayisi / 8;
      grpbkoltuklar.Size = new Size(250, (int)satir * 30+ 100);
    }


    private void koltuklarClick(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
    {
      BasılanButon = (Button)sender;

      grpYolculistesi.Visible = false;
      
      grpMusteri.Visible = true;
      

    }

    private void btnTamam_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int koltukNo=int.Parse(BasılanButon.Text);
      string cinsiyet = "";


      if (rdoBayan.Checked == true)
      {
        cinsiyet = "Bayan";
        koltukcins[koltukNo] = "B";
      }
      else
        if(rdoErkek.Checked == true)
        {
          cinsiyet = "Erkek";
          koltukcins[koltukNo] = "E";
        }      BasılanButon.BackColor = Color.Red;
      BasılanButon.Enabled = false;
      yolcular[koltukNo-1]=txtAd.Text.PadRight(12,' ')+txtSoyad.Text.PadRight(12,' ')+cinsiyet.PadRight(8,' ');
      yolcuSayisi++;
      grpMusteri.Visible = false;
      txtAd.Text = "";
      txtSoyad.Text = "";
      rdoBayan.Checked = false;
      rdoErkek.Checked = false;
      this.Text = "Yolcu sayisi = " + yolcuSayisi;

    }

    private void btnIptal_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      grpMusteri.Visible = false;
      txtAd.Text = "";
      txtSoyad.Text = "";
      BasılanButon.BackColor = Color.Gray;
      BasılanButon.Enabled = true;
    }

    private void btnGoster_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstYolculiste.Items.Clear();
      grpYolculistesi.Visible = true;
      grpYolculistesi.Location = new Point(350, 40);


      for (int i = 0; i < koltukSayisi; i++)
      {
        lstYolculiste.Items.Add((i+1)+". koltuk: \t"+yolcular[i]);
      }
    }

    private void rdoBayan_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      int koltukNo = int.Parse(BasılanButon.Text);


      if (rdoBayan.Checked == true)
      {
        koltukcins[koltukNo] = "B";
      }
      else if (rdoErkek.Checked == true)
      {
        koltukcins[koltukNo] = "E";
      }

      int a = koltukNo;

      if (koltukNo % 4 == 0)
        a--;
      if (koltukNo % 4 == 1)
        a++;
      if (koltukNo % 4 == 2)
        a--;
      if (koltukNo % 4 == 3)
        a++;

      if (koltukcins[a] == "B")
      {
        if (koltukcins[koltukNo] == "E")
        {
          MessageBox.Show("Bu koltuga sadece bayan biri oturabilir");
          btnIptal_Click(sender, e);
        }
      }
    }

    private void rdoErkek_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      rdoBayan_CheckedChanged(sender, e);
    }

  }
}
  

UYGULAMAYI İNDİR

C Sharp Uygulamaları Alarm Programı Uygulaması
KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form uygulamalar alarm programı hazırlama. C sharp timer kullanarak alarm programı hazırlama. Formda alarm programı örneği.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Alarm_Programı_Yapma
{
  public partial class FormAlarm : Form
  {
    public FormAlarm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
    {

      //tarih ve saati Text kutularında göster

      dateTimePickerTime.Value = DateTime.Now;

      //Başlangıçta alarm kapalı

      timer.Enabled = false;
      timerUyari.Enabled = false;

      //her 1000 ms'de bir alarmı kontrol etsin

      timer.Interval = 1000;
      timerUyari.Interval = 300;

      Text = "Alarm Kapalı";
    }

    private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //alarm zamanı geldiyse alam mesajı ver yanıp sönerek uyarı ver

      if (dateTimePickerTime.Value >= DateTime.Now)
      {
        timer.Enabled = false;

        // Alarm metnini bildir

        MessageBox.Show(txtMesaj.Text,"Uyarı",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Warning);
        timerUyari.Enabled = true;
      }
    }

    private void timerUyari_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //uyarı aktif olduğunda yanıp sönme özelliğini oluşturmak
      //için arka plan rengini devamlı değiştir

      Color color = txtMesaj.ForeColor;

      txtMesaj.ForeColor = txtMesaj.BackColor;

      txtMesaj.BackColor = color;
    }

    private void btnAlarmAc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Alarmı aktif yap

      timer.Enabled = true;

      this.Text = "Alarm Açık";
    }

    private void btnAlarmKapa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Alarmı kapat

      timerUyari.Enabled = false;

      this.Text = "Alarm Kapalı";

      //varsayılan ayarlara göra alarm görüntüsünü ayarla

      dateTimePickerTime.Value = DateTime.Now;

      txtMesaj.BackColor = Color.White;

      txtMesaj.ForeColor = Color.Black;
    }

  }
}
  

UYGULAMAYI İNDİR

10 Nisan 2013 Çarşamba

C Sharp Uygulamalar Textbox Label Kullanarak Yazım Kontrolü YapmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form Label Textbox kontrollerini kullanma. Yazım kontrolu programı yazma.
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Label_Textbox_Kontrolu
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //Bu uygulamada 4 tane etiketimiz var (Label). Kullanıcıya bir yazı girmesini

    // isteyeceğiz. Bu yazıdaki kelimeler teker teker bu etiketler yazılmış durumda

    //Kullanıcı yazıdaki kelimeleri doğru yazdıkça bu etiketlerin görünür olacak ve

    // yeşil rengini alacak. Eğer doğru yazdığını sonradan değiştirirse bu etiketlerin

    //rengi kırmızıya dönenecek. Bu işlem için Textbox kontrolünün textchanged olayını

    //kullanacağız.

    private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string[] data = textBox1.Text.Split(' ');


      //Burada try catch kullanmamız gerekiyor. Çünkü kullanıcı bütün kelimeleri

      //yazmamış olabilir. Bundan dolayı data string dizisinin tüm elemanları 

      //atanmayabilir. Bu da exception neden olur. Bunu önlemek için try catch 

      //bloğunu kullanacağız. Böylece sadece girilen kelimeleri kontrol etmiş olacağız

      try
      {
        if (data[0] == label1.Text)
        {
          label1.Visible = true;
          label1.BackColor = Color.Lime;
        }
        else
        {
          label1.BackColor = Color.Red;
        }

        if (data[1] == label2.Text)
        {
          label2.Visible = true;
          label2.BackColor = Color.Lime;
        }
        else
        {
          label2.BackColor = Color.Red;
        }

        if (data[2] == label3.Text)
        {
          label3.Visible = true;
          label3.BackColor = Color.Lime;
        }
        else
        {
          label3.BackColor = Color.Red;
        }

        if (data[3] == label4.Text)
        {
          label4.Visible = true;
          label4.BackColor = Color.Lime;
        }
        else
        {
          label4.BackColor = Color.Red;
        }
      }
      catch (Exception)
      {

      }
    }

    // Formun load kısmına kullanıcıya hangi kelimeleri girmesini istiyorsak

    //bu kelimeleri sırayla etiketlere sırayla atayalım. Daha sonra bu etiketlerin

    //görünürlüğünü false olarak ayarlayalım.

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      label1.Text = "Ali";
      label2.Text = "koş";
      label3.Text = "Ali";
      label4.Text = "koş";

      foreach (Control item in this.Controls)
      {
        if (item is Label)
          item.Visible = false;
      }
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR

9 Nisan 2013 Salı

C Sharp Form Kelimedeki Harfleri YazdırmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) girilen cümledeki harfleri yazdırma.
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace HarfleriAlanProgram
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string data = @"bir iki üç & 34 selam ½ nasılsın ? iyimisin - ben ''"" ben b +$ buradaysam sen nerdesesin?";
      string yeniData = String.Empty;

      for (int i = 0; i < data.Length; i++)
      {
        if (char.IsLetter(data[i]) || char.IsWhiteSpace(data[i]))
        {
          yeniData += data[i].ToString();
        }
      }


      textBox1.Text = yeniData;
    }
  }
}


UYGULAMAYI İNDİR