Graphics Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Graphics Sınıfı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

6 Nisan 2013 Cumartesi

C Sharp Uygulamalar Dijital Saat Yapımı ve GösterimiKONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) Form Uygulamalar dijital saat yapma, grafik nesnesi ve sistem saatini kullanarak dijital saat yapma.
UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Dijital_Saat
{
  public partial class Form_Dijital_Saat : Form
  {
    //her saniye dijital saati güncellemek için timer nesnesi ile
    //bir dijital saat yapalım
    Timer timer = new Timer();
    //saati grafik nesnesi olarak yazabilmek için graphics nesnesinden
    //bir örnek oluşturalım
    Graphics g;

    public Form_Dijital_Saat()
    {
      InitializeMyComponent();
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(239, 83);
      SaatUygulamasınıBaslat();
    }
    
    //form yüklenirken saati başlatalım ve 
    //saat grafiği her 1 saniyede bir güncellensin
    private void SaatUygulamasınıBaslat()
    {
      timer.Enabled = true;
      timer.Interval = 1000; // bir saniye denk gelen süre
      timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick); //saniye olayını oluşturma
      timer_Tick(this, null);
    }

    private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //saat,dakika ve saniyeyi sistem saatinde çek
      string saat = DateTime.Now.Hour.ToString();
      string dakika = DateTime.Now.Minute.ToString();
      string saniye = DateTime.Now.Second.ToString();
      if (saat.Length == 1) saat = "0" + saat;
      if (dakika.Length == 1) dakika = "0" + dakika;
      if (saniye.Length == 1) saniye = "0" + saniye;

      Random random = new Random();

      //açılan formda grafik alanı yarat

      g = this.CreateGraphics();
      g.Clear(Color.BlueViolet);
      g.Clear(Color.Blue);
      g.Clear(Color.Red);
      g.Clear(Color.Gray);
      g.Clear(Color.DarkOrange);
      g.Clear(Color.Brown);

      //bir hata oldugunda problem olmaması için try catch bloğu kullan
      try
      {
        //grafik nesnesini kullanarak ekrana değişik renkler dijital saati yazdır
        g.DrawString(saat + ":" + dakika + ":" + saniye, new Font(FontFamily.Families[12], 30, FontStyle.Bold), new SolidBrush(Color.FromArgb(255, 255,255)), 20, 5);

      }
      catch
      {
      }

    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// 
     /// Required method for Designer support - do not modify     
    /// the contents of this method with the code editor.     

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.SuspendLayout();
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(239, 83);
      this.ControlBox = true;
      this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedToolWindow;
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Digital Saat";
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

25 Mart 2013 Pazartesi

C Sharp Yazıcı Çıktısı - C Sharp Yazdırma - C# Çoklu Sayfa YazdırmaKONU : C Sharp Uygulamalar - C sharp form üzerinde 3-4 sayfa olacak şekilde paneller oluşturup bu panellerin hepsini yazdırma, c sharp yazıcı, csharp yazıcı çıktısı alma, c sharp yazdırma, csharp yazıcı çıktısı, c sharp yazdırma işlemleri ,c sharp yazdır komutu,c sharp yadırma komutu,c# yazdırma işlemi,c# yazdırma işlemleri,c# yazdırma komutu c# yazıcı çıktısı,c# yazıcıdan çıktı almak,c# yazıcıdan çıktı alma, c# çoklu sayfa yazdırma,csharp çoklu sayfa yazdırma, pdf çoklu sayfa yazdırma.
UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication2
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    Panel panel;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        panel = new Panel();
        panel.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ActiveCaption;
        panel.Location = new System.Drawing.Point(43, 12 + (300 * i));
        panel.Name = "panel1";
        panel.Size = new System.Drawing.Size(200, 213);
        panel.TabIndex = 0;

        this.Controls.Add(panel);
      }
      printDocument1.Print();

    }

    Control sonkontrol;

    int toplamuzunluk=0;

    int sayfa = 0;

    List EklenenListe = new List();

    private void printDocument1_PrintPage(object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e)
    {

      int uzunluk=0;
      foreach (Control nesne in this.Controls)
      {
         if(EklenenListe.Contains(nesne))
           continue;

         if (uzunluk - sayfa * 1250 > 1200)
        {
          sayfa++;
          sonkontrol = nesne;
          break;

        }
        else
          sonkontrol = null;

        EklenenListe.Add(nesne);

        Bitmap bm = new Bitmap(nesne.Width, nesne.Height);
        nesne.DrawToBitmap(bm, new Rectangle(0, 0, nesne.Width, nesne.Height));
        e.Graphics.DrawImage(bm, nesne.Location.X, nesne.Location.Y-toplamuzunluk);

        if(uzunluk < nesne.Height + nesne.Location.Y)
          uzunluk = nesne.Height + nesne.Location.Y;
      }
      toplamuzunluk += uzunluk;
      if(sonkontrol != null)
        e.HasMorePages = true;
    }
  }
}

UYGULAMAYI İNDİR

C# Ekran Koruyucu Yapmak - C Sharp Ekran Koruyucu YapmakKONU :C Sharp Uygulamalar ( C# ) form da dinamik grafik sınıfını kullanarak ekran koruyucu yapma, c# da ekran koruyucu yapmak, Grafik nesnesini kullanarak c sharpta ekran koruyucu yapmak
ETİKETLER: csharp ekran koruyucu - C# ekran koruyucu - ekran koruyucu indir - ekran koruyucu - ekran koruyucu programı - ekran koruyucu yapma - ekran koruyucu uygulama - ekran koruyucu uygulaması - ekran koruyucu örnekleri

UYGULAMAYI İNDİRusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Ekran_Koruyucu_Grafik
{
  public partial class Ekran_Koruyucu_Grafik : Form
  {
    public Ekran_Koruyucu_Grafik()
    {
      // Ekran koruyucu için gerekli özellikleri ve ayarları atama

      InitializeComponent();

      InitializeMyComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // Ekran koruyucu yu başlat, ekran koruyucu bir timer

      // nesnesi kullanarak yapabiliriz. Her Tick olayında ekrana

      // yeni bir yazı yazdıracağım

      timer1.Enabled = true;

      // Ekran koruyucu nun yazı yazma hızını bu değişkeni

      //değiştirerek ayalayabiliriz

      timer1.Interval = 100;
    }

    // Ekran koruyucu timer olayı Tick oldugunde yapılacak olan işlemler

    private void IsmıYaz()
    {
      Graphics g; //ekran yazı yazmak içim grafik nesnesi kullanacağım

      g = this.CreateGraphics();

      Random rdm = new Random();

      //random nesnesini kullanarak ekranda rasgele neresi gelirse oraya

      //istediğim yazı metnini yazdıracağım. yaziMEtni değişkenini değiştirerek

      //istenilen yazı yazdırılabilir.

      string yaziMetni="C Sharp Uygulamalar";

      //Bir hata oluştuğunda ekran koruyucu nun hata vermemesi için try catch kullan      try
      {
        //grafik nesnesini kullanarak ekran koruyucu ya rasgele fatih köksal yazma 


        g.DrawString(yaziMetni, new Font(FontFamily.Families[rdm.Next(100)], 30,
    FontStyle.Bold), new SolidBrush(Color.FromArgb(rdm.Next(255),
    rdm.Next(255), rdm.Next(255))), rdm.Next(1000), rdm.Next(2000));
      }
      catch
      { 
        //Eğer hatayı öğrenmek için mesaj verilebilir
      }
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      //her timer olayında ekran koruyucu yaziMetni değişkenindeki yazıyı yazacak
      IsmıYaz();
    }

    private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      //eğer escape(esc) tuşuna basılmışsa ekran koruyucu programını kapat

      if (e.KeyChar == (char)Keys.Escape)
        this.Close();
    }

    private void InitializeMyComponent()
    {
      this.components = new System.ComponentModel.Container();

      this.timer1 = new System.Windows.Forms.Timer(this.components);

      this.SuspendLayout();


      // 
      // Ekran koruyucu timer1 olayı
      // 
      this.timer1.Tick += new System.EventHandler(this.timer1_Tick);


      // 
      // Ekran koruyucu Form1 özellikleri
      // 
      this.Name = "Ekran-Koruyucu";
      this.ShowInTaskbar = false;
      this.SizeGripStyle = System.Windows.Forms.SizeGripStyle.Hide;
      this.ResumeLayout(false);
      this.Text = "Ekran Koruyucu";
      this.TopMost = true;
      this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);


      // Ekran koruyucu programında escape (esc) tuşu ile çıkabilmek için
      // Ekran koruyucu keyprees event olayını kullanma
      this.KeyPress += new System.Windows.Forms.
        KeyPressEventHandler(this.Form1_KeyPress);
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
      this.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Center;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
      this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None;

    }

  }
}


UYGULAMAYI İNDİR