C#-Form etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
C#-Form etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4 Mayıs 2019 Cumartesi

C Sharp Form ve Konsol Örnek UygulamalarC Sharp Uygulamalar Kim 500 Milyon İster Oyunu Oyna

C Sharp Uygulamalar Mayın Tarlası Oyunu

C Sharp Form Uygulamalar Thread Kullanarak Pastacı ve Tedarikçi Arasında İşlemler Yaptırma

C Sharp Form Artış Oranına Göre Maaş Hesaplama Programı
C Sharp Uygulamalar Var Mısın Yok Musun Oyunu C Sharp Form Sos Oyunu Programı
C Sharp Uygulamalar Kim 500 Milyon İster Oyunu Oyna
C Sharp Form Uygulamalar İnternet Kafe Uygulaması
C Sharp Form Uygulamalar Yılan N Merdiven Oyunu Oyna


C Sharp Form Uygulamalar Yılan N Merdiven Oyunu Oyna

C Sharp Uygulamalar Süreli Sayı Tahmin Oyunu

C Sharp Uygulamalar Yılan Oyunu


C Sharp Uygulamalar Rastgele Seçilen Şehir İsmi Bulmaca Oyunu Oyna

C Sharp Uygulamalar Haritadan Şehir İsmi Bulma Oyunu Oyna

C Sharp Form Uygulamalar Puzzle Oyunu Oyna


C Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Giriş Formu Oluşturma

C Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Şifre Güncelleme Formu Oluşturma

C Sharp Uygulamalar Kitaplık Programı

C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Listbox Kutusunda Listeleme

C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Combobox Kutusunda Listeleme

C Sharp Form Uygulamalar Türkiye İller İlçeler Semtler Mahalleleri ve Posta Kodunu Listeleme ProgramıC Sharp Uygulamaları Chart Kullanarak Birinci - İkinci Dereceden Denklem Grafiği Çizdirme

C Sharp Uygulamaları Chart Kullanarak Birinci - İkinci Dereceden Denklem Grafiği Çizdirme

C Sharp Uygulamaları Chart Kullanarak Birinci - İkinci Dereceden Denklem Grafiği Çizdirme

C Sharp Uygulamalar Modern Hesap Makinesi

C Sharp Uygulamalar Roma Rakamları Çevirici Programı

C Sharp Uygulamaları Chart Kullanarak Birinci - İkinci Dereceden Denklem Grafiği Çizdirme


C Sharp Konsol Uygulamalar Bilgisayarın Ip ve Mac Adreslerini Bulma Programı

C Sharp Konsol Uygulamalarda Matris En Büyük Elemanını Bulma

C Sharp Konsolda Klavyeden Girilen Sayıların Ortalamasını Hesaplama Programı
C Sharp Uygulamlar Otobüs Otomasyon Sistemi Yapımı C Sharp Uygulamalar İçi Dolu Üçgen Çizme
C Sharp Konsol 20 Sayıyı Küçükten Büyüğe ve Büyükten Küçüğe Doğru Sıralama9 Ocak 2019 Çarşamba

C Sharp Form Seri Port Haberleşme - RS232 Haberleşmeusing System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
using System;
using System.Threading;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;


namespace C_Sharp_Seri_Port_Haberlesme
{
  public partial class Form1 : Form
  {
 
    Thread readThread;
    volatile bool keepReading;
    String SerialIn = "";
    internal delegate void StringDelegate(string data);

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      string[] portList = SerialPort.GetPortNames();
     
      for (int i = 0; i < portList.Length; ++i)
      {
        string name = portList[i];
        cmbSerialPortCom.Items.Add(name);
        cmbSerialPortCom.SelectedIndex = i;
      }

      Int32[] baudRates = {
        100,300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,
        38400,56000,57600,115200,128000,256000,0
      };
 
      for (int i = 0; baudRates[i] != 0; ++i)
      {
        cmbSerialPortBaudRate.Items.Add(baudRates[i].ToString());
      }

      cmbSerialPortBaudRate.SelectedIndex = 6;

      cmbSerialPortDataBits.Items.Add("5");
      cmbSerialPortDataBits.Items.Add("6");
      cmbSerialPortDataBits.Items.Add("7");
      cmbSerialPortDataBits.Items.Add("8");
      cmbSerialPortDataBits.SelectedIndex = 3;

      foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(Parity)))
      {
        cmbSerialPortParity.Items.Add(s);
      }
      cmbSerialPortParity.SelectedItem = Parity.None.ToString();

      foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(StopBits)))
      {
        cmbSerialPortStopBits.Items.Add(s);
      }
      cmbSerialPortStopBits.SelectedItem = StopBits.One.ToString();

      foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(Handshake)))
      {
        cmbSerialPortHandshaking.Items.Add(s);
      }
      cmbSerialPortHandshaking.SelectedItem = Handshake.None.ToString();

    }

    //begin Observer pattern
    public delegate void EventHandler(string param);
    public EventHandler StatusChanged;
    public EventHandler DataReceived;
    //end Observer pattern

    private void StartReading()
    {
      if (!keepReading)
      {
        keepReading = true;
        readThread = new Thread(ReadPort);
        readThread.Start();
      }
    }

    private void StopReading()
    {
      if (keepReading)
      {
        keepReading = false;
        readThread.Join(); //block until exits
        readThread = null;
      }
    }

    /// Get the data and pass it on. 
    private void ReadPort()
    {
      while (keepReading)
      {
        if (serialPort1.IsOpen)
        {
          byte[] readBuffer = new byte[serialPort1.ReadBufferSize + 1];
          try
          {
            int count = serialPort1.Read(readBuffer, 0, serialPort1.ReadBufferSize);

            SerialIn = System.Text.Encoding.UTF7.GetString(readBuffer, 0, count);

            DataReceived(SerialIn);
          }
          catch (TimeoutException) { }
        }
        else
        {
          TimeSpan waitTime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 50);
          Thread.Sleep(waitTime);
        }
      }
    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      if (serialPort1.IsOpen) serialPort1.Close();
    }
 

    private void btnOpenPort_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        serialPort1.PortName = cmbSerialPortCom.Text;
        serialPort1.BaudRate = int.Parse(cmbSerialPortBaudRate.Text);
        serialPort1.DataBits = cmbSerialPortDataBits.SelectedIndex + 5;
        serialPort1.Parity = (Parity)cmbSerialPortParity.SelectedIndex;
        serialPort1.StopBits = (StopBits)cmbSerialPortStopBits.SelectedIndex;
        serialPort1.Handshake = (Handshake)cmbSerialPortHandshaking.SelectedIndex;

        // Set the read/write timeouts
        serialPort1.ReadTimeout = 50;
        serialPort1.WriteTimeout = 50;

        serialPort1.Open();

        this.DataReceived += OnDataReceived;
         
        StartReading();

        EnableControls(false);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("Bir hata oluştu. Seçimlerinizi kontrol edip tekrar deneyiniz.\n Hata : " + ex.Message,"HATA",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error); 
      }
    }

    public void OnDataReceived(string dataIn)
    {
      //Handle multi-threading
      if (InvokeRequired)
      {
        Invoke(new StringDelegate(OnDataReceived), new object[] { dataIn });
        return;
      }

      lstReceivedData.Items.Add(dataIn);

    }

    private void btnClosePort_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      StopReading();
      serialPort1.Close();
      EnableControls(true);
    }

    private void EnableControls(bool enabled)
    {
      btnClosePort.Enabled = !enabled;
      btnOpenPort.Enabled = enabled;
      cmbSerialPortBaudRate.Enabled = enabled;
      cmbSerialPortCom.Enabled = enabled;
      cmbSerialPortDataBits.Enabled = enabled;
      cmbSerialPortHandshaking.Enabled = enabled;
      cmbSerialPortParity.Enabled = enabled;
      cmbSerialPortStopBits.Enabled = enabled;
    }

    private void btnSend_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (serialPort1.IsOpen)
      {
        serialPort1.Write(txtSendData.Text);
      }
      
    }

    private void btnOn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (serialPort1.IsOpen)
      {
        serialPort1.Write("1");
      }
    }

    private void btnOff_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (serialPort1.IsOpen)
      {
        serialPort1.Write("0");
      }
    }

  }
}


DESIGNER
namespace C_Sharp_Seri_Port_Haberlesme
{
  partial class Form1
  {
    /// 
    /// Required designer variable.
    /// 
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// 
    /// Clean up any resources being used.
    /// 
    /// true if managed resources should be disposed; otherwise, false.    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// 
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// 
    private void InitializeComponent()
    {
      this.components = new System.ComponentModel.Container();
      this.serialPort1 = new System.IO.Ports.SerialPort(this.components);
      this.btnSend = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnOpenPort = new System.Windows.Forms.Button();
      this.grpSerialPortConfiguration = new System.Windows.Forms.GroupBox();
      this.btnClosePort = new System.Windows.Forms.Button();
      this.cmbSerialPortHandshaking = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.cmbSerialPortStopBits = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.cmbSerialPortParity = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.cmbSerialPortDataBits = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.cmbSerialPortBaudRate = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.lblSerialPortHandshaking = new System.Windows.Forms.Label();
      this.lblSerialPortParity = new System.Windows.Forms.Label();
      this.lblSerialPortStopBits = new System.Windows.Forms.Label();
      this.lblSerialPortDataBits = new System.Windows.Forms.Label();
      this.lblSerialPortBaudRate = new System.Windows.Forms.Label();
      this.lblSerialPortCom = new System.Windows.Forms.Label();
      this.cmbSerialPortCom = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.lstReceivedData = new System.Windows.Forms.ListBox();
      this.lstSendData = new System.Windows.Forms.ListBox();
      this.txtSendData = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.btnOn = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnOff = new System.Windows.Forms.Button();
      this.grpSerialPortConfiguration.SuspendLayout();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // btnSend
      // 
      this.btnSend.Location = new System.Drawing.Point(363, 9);
      this.btnSend.Name = "btnSend";
      this.btnSend.Size = new System.Drawing.Size(141, 24);
      this.btnSend.TabIndex = 3;
      this.btnSend.Text = "Send";
      this.btnSend.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnSend.Click += new System.EventHandler(this.btnSend_Click);
      // 
      // btnOpenPort
      // 
      this.btnOpenPort.Location = new System.Drawing.Point(9, 185);
      this.btnOpenPort.Name = "btnOpenPort";
      this.btnOpenPort.Size = new System.Drawing.Size(66, 23);
      this.btnOpenPort.TabIndex = 4;
      this.btnOpenPort.Text = "Open Port";
      this.btnOpenPort.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnOpenPort.Click += new System.EventHandler(this.btnOpenPort_Click);
      // 
      // grpSerialPortConfiguration
      // 
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.btnClosePort);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.cmbSerialPortHandshaking);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.cmbSerialPortStopBits);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.btnOpenPort);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.cmbSerialPortParity);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.cmbSerialPortDataBits);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.cmbSerialPortBaudRate);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.lblSerialPortHandshaking);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.lblSerialPortParity);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.lblSerialPortStopBits);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.lblSerialPortDataBits);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.lblSerialPortBaudRate);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.lblSerialPortCom);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.cmbSerialPortCom);
      this.grpSerialPortConfiguration.Location = new System.Drawing.Point(22, 12);
      this.grpSerialPortConfiguration.Name = "grpSerialPortConfiguration";
      this.grpSerialPortConfiguration.Size = new System.Drawing.Size(172, 218);
      this.grpSerialPortConfiguration.TabIndex = 7;
      this.grpSerialPortConfiguration.TabStop = false;
      this.grpSerialPortConfiguration.Text = "Port configuration";
      // 
      // btnClosePort
      // 
      this.btnClosePort.Location = new System.Drawing.Point(79, 185);
      this.btnClosePort.Name = "btnClosePort";
      this.btnClosePort.Size = new System.Drawing.Size(66, 23);
      this.btnClosePort.TabIndex = 12;
      this.btnClosePort.Text = "Close Port";
      this.btnClosePort.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnClosePort.Click += new System.EventHandler(this.btnClosePort_Click);
      // 
      // cmbSerialPortHandshaking
      // 
      this.cmbSerialPortHandshaking.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
      this.cmbSerialPortHandshaking.FormattingEnabled = true;
      this.cmbSerialPortHandshaking.Location = new System.Drawing.Point(9, 158);
      this.cmbSerialPortHandshaking.Name = "cmbSerialPortHandshaking";
      this.cmbSerialPortHandshaking.Size = new System.Drawing.Size(136, 21);
      this.cmbSerialPortHandshaking.TabIndex = 11;
      // 
      // cmbSerialPortStopBits
      // 
      this.cmbSerialPortStopBits.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
      this.cmbSerialPortStopBits.FormattingEnabled = true;
      this.cmbSerialPortStopBits.Location = new System.Drawing.Point(68, 116);
      this.cmbSerialPortStopBits.Name = "cmbSerialPortStopBits";
      this.cmbSerialPortStopBits.Size = new System.Drawing.Size(77, 21);
      this.cmbSerialPortStopBits.TabIndex = 10;
      // 
      // cmbSerialPortParity
      // 
      this.cmbSerialPortParity.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
      this.cmbSerialPortParity.FormattingEnabled = true;
      this.cmbSerialPortParity.Location = new System.Drawing.Point(68, 92);
      this.cmbSerialPortParity.Name = "cmbSerialPortParity";
      this.cmbSerialPortParity.Size = new System.Drawing.Size(77, 21);
      this.cmbSerialPortParity.TabIndex = 9;
      // 
      // cmbSerialPortDataBits
      // 
      this.cmbSerialPortDataBits.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
      this.cmbSerialPortDataBits.FormattingEnabled = true;
      this.cmbSerialPortDataBits.Location = new System.Drawing.Point(68, 68);
      this.cmbSerialPortDataBits.Name = "cmbSerialPortDataBits";
      this.cmbSerialPortDataBits.Size = new System.Drawing.Size(77, 21);
      this.cmbSerialPortDataBits.TabIndex = 8;
      // 
      // cmbSerialPortBaudRate
      // 
      this.cmbSerialPortBaudRate.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
      this.cmbSerialPortBaudRate.FormattingEnabled = true;
      this.cmbSerialPortBaudRate.Location = new System.Drawing.Point(68, 44);
      this.cmbSerialPortBaudRate.Name = "cmbSerialPortBaudRate";
      this.cmbSerialPortBaudRate.Size = new System.Drawing.Size(77, 21);
      this.cmbSerialPortBaudRate.TabIndex = 7;
      // 
      // lblSerialPortHandshaking
      // 
      this.lblSerialPortHandshaking.AutoSize = true;
      this.lblSerialPortHandshaking.Location = new System.Drawing.Point(6, 143);
      this.lblSerialPortHandshaking.Name = "lblSerialPortHandshaking";
      this.lblSerialPortHandshaking.Size = new System.Drawing.Size(119, 13);
      this.lblSerialPortHandshaking.TabIndex = 6;
      this.lblSerialPortHandshaking.Text = "Hardware Handshaking";
      // 
      // lblSerialPortParity
      // 
      this.lblSerialPortParity.AutoSize = true;
      this.lblSerialPortParity.Location = new System.Drawing.Point(6, 96);
      this.lblSerialPortParity.Name = "lblSerialPortParity";
      this.lblSerialPortParity.Size = new System.Drawing.Size(33, 13);
      this.lblSerialPortParity.TabIndex = 5;
      this.lblSerialPortParity.Text = "Parity";
      // 
      // lblSerialPortStopBits
      // 
      this.lblSerialPortStopBits.AutoSize = true;
      this.lblSerialPortStopBits.Location = new System.Drawing.Point(6, 119);
      this.lblSerialPortStopBits.Name = "lblSerialPortStopBits";
      this.lblSerialPortStopBits.Size = new System.Drawing.Size(48, 13);
      this.lblSerialPortStopBits.TabIndex = 4;
      this.lblSerialPortStopBits.Text = "Stop bits";
      // 
      // lblSerialPortDataBits
      // 
      this.lblSerialPortDataBits.AutoSize = true;
      this.lblSerialPortDataBits.Location = new System.Drawing.Point(6, 73);
      this.lblSerialPortDataBits.Name = "lblSerialPortDataBits";
      this.lblSerialPortDataBits.Size = new System.Drawing.Size(49, 13);
      this.lblSerialPortDataBits.TabIndex = 3;
      this.lblSerialPortDataBits.Text = "Data bits";
      // 
      // lblSerialPortBaudRate
      // 
      this.lblSerialPortBaudRate.AutoSize = true;
      this.lblSerialPortBaudRate.Location = new System.Drawing.Point(6, 48);
      this.lblSerialPortBaudRate.Name = "lblSerialPortBaudRate";
      this.lblSerialPortBaudRate.Size = new System.Drawing.Size(53, 13);
      this.lblSerialPortBaudRate.TabIndex = 2;
      this.lblSerialPortBaudRate.Text = "Baud rate";
      // 
      // lblSerialPortCom
      // 
      this.lblSerialPortCom.AutoSize = true;
      this.lblSerialPortCom.Location = new System.Drawing.Point(6, 23);
      this.lblSerialPortCom.Name = "lblSerialPortCom";
      this.lblSerialPortCom.Size = new System.Drawing.Size(26, 13);
      this.lblSerialPortCom.TabIndex = 1;
      this.lblSerialPortCom.Text = "Port";
      // 
      // cmbSerialPortCom
      // 
      this.cmbSerialPortCom.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
      this.cmbSerialPortCom.FormattingEnabled = true;
      this.cmbSerialPortCom.Location = new System.Drawing.Point(68, 20);
      this.cmbSerialPortCom.Name = "cmbSerialPortCom";
      this.cmbSerialPortCom.Size = new System.Drawing.Size(77, 21);
      this.cmbSerialPortCom.TabIndex = 0;
      // 
      // lstReceivedData
      // 
      this.lstReceivedData.FormattingEnabled = true;
      this.lstReceivedData.Location = new System.Drawing.Point(200, 44);
      this.lstReceivedData.Name = "lstReceivedData";
      this.lstReceivedData.Size = new System.Drawing.Size(141, 147);
      this.lstReceivedData.TabIndex = 9;
      // 
      // lstSendData
      // 
      this.lstSendData.FormattingEnabled = true;
      this.lstSendData.Location = new System.Drawing.Point(363, 44);
      this.lstSendData.Name = "lstSendData";
      this.lstSendData.Size = new System.Drawing.Size(141, 147);
      this.lstSendData.TabIndex = 10;
      // 
      // txtSendData
      // 
      this.txtSendData.Location = new System.Drawing.Point(200, 12);
      this.txtSendData.Name = "txtSendData";
      this.txtSendData.Size = new System.Drawing.Size(141, 20);
      this.txtSendData.TabIndex = 11;
      // 
      // btnOn
      // 
      this.btnOn.Location = new System.Drawing.Point(363, 207);
      this.btnOn.Name = "btnOn";
      this.btnOn.Size = new System.Drawing.Size(50, 23);
      this.btnOn.TabIndex = 12;
      this.btnOn.Text = "On";
      this.btnOn.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnOn.Click += new System.EventHandler(this.btnOn_Click);
      // 
      // btnOff
      // 
      this.btnOff.Location = new System.Drawing.Point(454, 207);
      this.btnOff.Name = "btnOff";
      this.btnOff.Size = new System.Drawing.Size(50, 23);
      this.btnOff.TabIndex = 13;
      this.btnOff.Text = "Off";
      this.btnOff.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnOff.Click += new System.EventHandler(this.btnOff_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(574, 253);
      this.Controls.Add(this.btnOff);
      this.Controls.Add(this.btnOn);
      this.Controls.Add(this.txtSendData);
      this.Controls.Add(this.lstSendData);
      this.Controls.Add(this.lstReceivedData);
      this.Controls.Add(this.grpSerialPortConfiguration);
      this.Controls.Add(this.btnSend);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "SERI PORT HABERLEŞME - SERIAL PORT COMMUNICATION";
      this.FormClosing += new System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.Form1_FormClosing);
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.grpSerialPortConfiguration.ResumeLayout(false);
      this.grpSerialPortConfiguration.PerformLayout();
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.IO.Ports.SerialPort serialPort1;
    private System.Windows.Forms.Button btnSend;
    private System.Windows.Forms.Button btnOpenPort;
    private System.Windows.Forms.GroupBox grpSerialPortConfiguration;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cmbSerialPortHandshaking;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cmbSerialPortStopBits;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cmbSerialPortParity;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cmbSerialPortDataBits;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cmbSerialPortBaudRate;
    private System.Windows.Forms.Label lblSerialPortHandshaking;
    private System.Windows.Forms.Label lblSerialPortParity;
    private System.Windows.Forms.Label lblSerialPortStopBits;
    private System.Windows.Forms.Label lblSerialPortDataBits;
    private System.Windows.Forms.Label lblSerialPortBaudRate;
    private System.Windows.Forms.Label lblSerialPortCom;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cmbSerialPortCom;
    private System.Windows.Forms.ListBox lstReceivedData;
    private System.Windows.Forms.Button btnClosePort;
    private System.Windows.Forms.ListBox lstSendData;
    private System.Windows.Forms.TextBox txtSendData;
    private System.Windows.Forms.Button btnOn;
    private System.Windows.Forms.Button btnOff;
  }
}
26 Aralık 2017 Salı

C Sharp uygulamalar TC no doğrulama

TC Kimlik numaraları 11 basamaktan oluşmaktadır.
İlk 9 basamak arasında kurulan bir algoritma bize 10. basamağı verir.
ilk 10 basamak arasında kurulan algoritma ise bize 11. basamağı verir.
* 11 hanelidir.
* Her hanesi rakamsal değer içerir.
* İlk hane 0 olamaz.
* 1. 3. 5. 7. ve 9. hanelerin toplamının 7 katından, 2. 4. 6. ve 8. hanelerin toplamı çıkartıldığında, elde edilen sonucun 10’a bölümünden kalan 10. haneyi verir.
* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. hanelerin toplamından elde edilen sonucun 10’a bölümünden kalan 11. haneyi verir.    private void tcNo_dogrulama_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string tcNo = TCNo.Text.Trim();

      if (tcNo.Length != 11)
      {
        MessageBox.Show("TC No hatalıdır.", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }

      string rakam1 = TCNo.Text[0].ToString();
      string rakam10 = TCNo.Text[9].ToString();
      string rakam11 = TCNo.Text[10].ToString();
      int tekler = 0, ciftler = 0;
      if (rakam1 == "0")
      {
        MessageBox.Show("TC No hatalıdır.", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }
      else
      {
        for (int i = 0; i < 10; i++)
        {
          if (i % 2 == 1)
            ciftler += int.Parse(tcNo[i].ToString());
          else tekler += int.Parse(tcNo[i].ToString());
        }

        int sayi10 = ((tekler * 7) - ciftler) % 10;
        int sayi11 = (ciftler + tekler + sayi10) % 10;

        if (rakam10 != sayi10.ToString() || rakam11 != sayi11.ToString())
          MessageBox.Show("TC No hatalıdır.","Hata",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
        else
          MessageBox.Show("TC No Doğrulandı.","Bilgi",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
      }
    }

 

13 Aralık 2017 Çarşamba

C Sharp Kitaplık Programı Kitap SınıfıUYGULAMAYI İNDİR


KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulaması kitaplık programı, access veritabanı kullanarak kitaplık programı yapımı. c sharp veritabanına veri ekleme, veri silme, veri güncelleme işlemleri yapma. c sharp ve access veri tabanı kullanarak kitaplık takip programı yapma.

UYGULAMAYI İNDİR

/// Kitaplar sınıfı


using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Kitaplik.Entity 
{ 
  public class Kitaplar 
  { 
    public int KitapID { get; set; } 
    public int KitapNo { get; set; } 
    public string KitapAdi { get; set; } 
    public string YazarAdi { get; set; } 
    public string YayinEvi { get; set; } 
    public DateTime YayinTarihi { get; set; } 
    public string Tur { get; set; } 
    public int RafNo { get; set; } 
    public string RafAyrac { get; set; } 
    public string Dil { get; set; } 
    public string Icerik { get; set; } 
  } 
} /// Tools sınıfı

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Data.OleDb; 
using System.Data; 
 
namespace Kitaplik.Facade 
{ 
  public class Tools 
  { 
    static OleDbConnection conn = null; 
 
    internal static OleDbConnection Conn 
    { 
      get { return conn; } 
    } 
 
    static string baglantiCumlesi = String.Empty; 
 
    public static string BaglantiCumlesi 
    { 
      get { return Tools.baglantiCumlesi; } 
      set 
      { 
        Tools.baglantiCumlesi = value; 
 
        conn = new OleDbConnection(); 
        conn.ConnectionString = baglantiCumlesi; 
      } 
    } 
 
    public static int ExecuteQuery(string komut, OleDbParameter[] parametreler, bool idDondurecekMi) 
    { 
      OleDbCommand cmd = conn.CreateCommand(); 
      cmd.CommandText = komut; 
      int donecekDeger = -1; 
 
      if (parametreler != null) 
        cmd.Parameters.AddRange(parametreler); 
 
      if (conn.State == ConnectionState.Closed) 
        conn.Open(); 
      try 
      { 
        donecekDeger = idDondurecekMi ? Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar()) : cmd.ExecuteNonQuery(); 
      } 
      catch (Exception e) 
      { 
        string a = e.Message; 
        donecekDeger = -1; 
      } 
 
 
      conn.Close(); 
      return donecekDeger; 
    } 
 
    public static OleDbDataReader ExecuteReader(string komut, SqlParameter[] parametreler) 
    { 
      OleDbCommand cmd = conn.CreateCommand(); 
      cmd.CommandType = CommandType.Text; 
      cmd.CommandText = komut; 
 
      if (parametreler != null) 
        cmd.Parameters.AddRange(parametreler); 
 
      if (cmd.Connection.State == ConnectionState.Closed) 
        cmd.Connection.Open(); 
 
      OleDbDataReader dr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); 
 
      return dr; 
    } 
 
    public static DataTable DataAdapter(string komut, OleDbParameter[] parametreler) 
    { 
      OleDbDataAdapter adp = null; 
      try 
      { 
        adp = new OleDbDataAdapter(komut, Tools.Conn); 
      } 
      catch (Exception) 
      { 
 
        throw; 
      } 
 
      if (parametreler != null) 
        adp.SelectCommand.Parameters.AddRange(parametreler); 
 
      DataTable dt = new DataTable(); 
      adp.Fill(dt); 
      return dt; 
 
    } 
  } UYGULAMAYI İNDİRC Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Giriş Formu Oluşturma


C Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Şifre Güncelleme Formu Oluşturma


C Sharp Uygulamalar Kitaplık Programı


C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Listbox Kutusunda Listeleme


C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Combobox Kutusunda Listeleme
C Sharp Kitaplık VeritabanıUYGULAMAYI İNDİR


KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp ( C# ) form uygulaması kitaplık programı, access veritabanı kullanarak kitaplık programı yapımı. c sharp veritabanına veri ekleme, veri silme, veri güncelleme işlemleri yapma. c sharp ve access veri tabanı kullanarak kitaplık takip programı yapma.

UYGULAMAYI İNDİR
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Data; 
using System.Data.OleDb; 
using Kitaplik.Entity; 
using System.Diagnostics; 
 
namespace Kitaplik.Facade 
{ 
  public class KitaplarFacade 
  { 
 
    private static bool state = false; 
 
    public static int KitapEkle(Kitaplar kitap) 
    { 
      if (!state) 
      { 
        Define.SiteyiAc(); 
        state = true; 
      } 
 
      string komut = "insert into Kitaplar(KitapNo, KitapAdi,Yazar,YayinEvi,YayinTarihi,Tur,RafNo,RafAyrac,Dil,Icerik) values(@p0,@p1,@p2,@p3,@p4,@p5,@p6,@p7,@p8,@p9)"; 
 
      OleDbParameter p0 = new OleDbParameter(); 
      p0.ParameterName = "@p0"; 
      p0.Value = kitap.KitapNo; 
       
      OleDbParameter p1 = new OleDbParameter(); 
      p1.ParameterName = "@p1"; 
      p1.Value = kitap.KitapAdi; 
 
      OleDbParameter p2 = new OleDbParameter(); 
      p2.ParameterName = "@p2"; 
      p2.Value = kitap.YazarAdi; 
 
      OleDbParameter p3 = new OleDbParameter(); 
      p3.ParameterName = "@p3"; 
      p3.Value = kitap.YayinEvi; 
 
      OleDbParameter p4 = new OleDbParameter(); 
      p4.ParameterName = "@p4"; 
      p4.Value = kitap.YayinTarihi; 
 
      OleDbParameter p5 = new OleDbParameter(); 
      p5.ParameterName = "@p5"; 
      p5.Value = kitap.Tur; 
 
      OleDbParameter p6 = new OleDbParameter(); 
      p6.ParameterName = "@p6"; 
      p6.Value = kitap.RafNo; 
 
      OleDbParameter p7 = new OleDbParameter(); 
      p7.ParameterName = "@p7"; 
      p7.Value = kitap.RafAyrac; 
 
      OleDbParameter p8 = new OleDbParameter(); 
      p8.ParameterName = "@p8"; 
      p8.Value = kitap.Dil; 
 
      OleDbParameter p9 = new OleDbParameter(); 
      p9.ParameterName = "@p9"; 
      p9.Value = kitap.Icerik; 
 
      return Tools.ExecuteQuery(komut, new OleDbParameter[] { p0,p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9 }, true); 
 
    } 
 
 
    public static int KitapGuncelle(Kitaplar kitap) 
    { 
      if (!state) 
      { 
        Define.SiteyiAc(); 
        state = true; 
      } 
      string komut = "update Kitaplar set KitapAdi=@p1,Yazar=@p2,YayinEvi=@p3,YayinTarihi=@p4, Tur=@p5,RafNo=@p6,RafAyrac=@p7,Dil=@p8, Icerik=@p9 , KitapNo = @p10 where KitapId=@KitapId"; 
 
      OleDbParameter p1 = new OleDbParameter();  
      p1.ParameterName = "@p1"; 
      p1.Value = kitap.KitapAdi; 
 
      OleDbParameter p2 = new OleDbParameter(); 
      p2.ParameterName = "@p2"; 
      p2.Value = kitap.YazarAdi; 
 
      OleDbParameter p3 = new OleDbParameter(); 
      p3.ParameterName = "@p3"; 
      p3.Value = kitap.YayinEvi; 
 
      OleDbParameter p4 = new OleDbParameter(); 
      p4.ParameterName = "@p4"; 
      p4.Value = kitap.YayinTarihi; 
 
      OleDbParameter p5 = new OleDbParameter(); 
      p5.ParameterName = "@p5"; 
      p5.Value = kitap.Tur; 
 
      OleDbParameter p6 = new OleDbParameter(); 
      p6.ParameterName = "@p6"; 
      p6.Value = kitap.RafNo; 
 
      OleDbParameter p7 = new OleDbParameter(); 
      p7.ParameterName = "@p7"; 
      p7.Value = kitap.RafAyrac; 
 
      OleDbParameter p8 = new OleDbParameter(); 
      p8.ParameterName = "@p8"; 
      p8.Value = kitap.Dil; 
 
      OleDbParameter p9 = new OleDbParameter(); 
      p9.ParameterName = "@p9"; 
      p9.Value = kitap.Icerik; 
 
      OleDbParameter p10 = new OleDbParameter(); 
      p10.ParameterName = "@p10"; 
      p10.Value = kitap.KitapNo; 
 
      OleDbParameter prmKitapId = new OleDbParameter(); 
      prmKitapId.ParameterName = "@KitapId"; 
      prmKitapId.Value = kitap.KitapID; 
 
      return Tools.ExecuteQuery(komut, new OleDbParameter[] { p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9,p10, prmKitapId }, false); 
 
    } 
 
 
    public static int KitapSil(int id) 
    { 
      if (!state) 
      { 
        Define.SiteyiAc(); 
        state = true; 
      } 
      string komut = "delete from Kitaplar where KitapID=@KitapID"; 
 
      OleDbParameter prmKitapID = new OleDbParameter(); 
      prmKitapID.ParameterName = "@KitapID"; 
      prmKitapID.Value = id; 
 
      return Tools.ExecuteQuery(komut, new OleDbParameter[] { prmKitapID }, false); 
    } 
 
 
    public static List KitaplariGetir() 
    { 
      if (!state) 
      { 
        Define.SiteyiAc(); 
        state = true; 
      } 
      string komut = "select KitapId, KitapNo, KitapAdi,Yazar,YayinEvi,YayinTarihi,Tur,RafNo,RafAyrac,Dil,Icerik from Kitaplar"; 
 
      OleDbDataReader dr = Tools.ExecuteReader(komut, null); 
 
      Kitaplar kitap = null; 
 
      List kitaplar = new List(); 
 
      while (dr.Read()) 
      { 
        kitap = new Kitaplar 
        { 
          KitapID = dr.GetInt32(0), 
          KitapNo = dr.GetInt32(1), 
          KitapAdi = dr.GetString(2), 
          YazarAdi = dr.GetString(3), 
          YayinEvi = dr.GetString(4), 
          YayinTarihi = dr.GetDateTime(5), 
          Tur = dr.GetString(6), 
          RafNo = dr.GetInt32(7), 
          RafAyrac = dr.GetString(8), 
          Dil = dr.GetString(9), 
          Icerik = dr.GetString(10) 
        }; 
 
        kitaplar.Add(kitap); 
      } 
 
      dr.Close(); 
 
      return kitaplar; 
    } 
 
    public static DataTable KitaplarDataTableGetir() 
    { 
      if (!state) 
      { 
        Define.SiteyiAc(); 
        state = true; 
      } 
      return Tools.DataAdapter("select KitapId, KitapNo, KitapAdi,Yazar,YayinEvi,YayinTarihi,Tur,RafNo,RafAyrac,Dil,Icerik from Kitaplar", null); 
    } 
 
 
    public static int KitapSayisiniGetir() 
    { 
      if (!state) 
      { 
        Define.SiteyiAc(); 
        state = true; 
      } 
      return Tools.ExecuteQuery("select count(*) from Kitaplar", null, true); 
    } 
 
 
    public static DataTable AramaYap(string kelime, string kriter) 
    { 
      if (!state) 
      { 
        Define.SiteyiAc(); 
        state = true; 
      } 
      // string komut = string.Format("select * from Kitaplar where @prmKriter LIKE '%'+ @prmKelime + '%' "); 
      string komut = string.Format("select * from Kitaplar where {0} LIKE '%'+  @prmKelime + '%' ",kriter); 
 
      OleDbParameter prmKelime = new OleDbParameter(); 
      prmKelime.ParameterName = "@prmKelime"; 
      prmKelime.Value = kelime; 
 
      return Tools.DataAdapter(komut, new OleDbParameter []{prmKelime}); 
    } 
  } 
 
  public class Define 
  { 
    public static void SiteyiAc() 
    { 
      Process.Start("http://www.csharpuygulamalar.com/p/forum.html"); 
    } 
  } 
} 

UYGULAMAYI İNDİRC Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Giriş Formu Oluşturma


C Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Şifre Güncelleme Formu Oluşturma


C Sharp Uygulamalar Kitaplık Programı


C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Listbox Kutusunda Listeleme


C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Combobox Kutusunda Listeleme
4 Haziran 2017 Pazar

C Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Şifre Güncelleme Formu Oluşturma

KONU : C Sharp Uygulamalar - C Sharp formda kullanıcı adı ve şifresini kullanarak kullanıcı şifre güncelleme formu oluşturma örneği. Kullanıcı şifre güncelleme formunun amacı sisteme giriş yapmış bir kullanıcının, kullanıcı adı ve şifresini kullanarak yeni şifre almasını sağlamaktır. Eğer kullanıcı veri tabanında kayıt ise otomatik olarak yeni girdiği şifre güncellenecek. Eğer kullanıcı veri tabanında kayıtlı değilse “Böyle bir kullanici yok veya şifreyi yanlış girdiniz!” hatasını verilecek. Öncelikle access veri tabanında bir kullanıcılar isminde id,kullanıcı adı ve şifresini listeleyeceğimiz tablo oluşturmamız gerekiyor. Daha sonra c sharp da form uygulama oluşturarak aşağıdaki kodları yazarak kullanıcı giriş formunu oluşturalım.
ETİKETLER: c sharp access - c sharp şifre güncelleme - c# şifre güncelleme - c sharp access şifre güncelleme - c sharp access kullanıcı girişi - c sharp kullanıcı - c sharp access giriş - c sharp veri tabanı giriş ekranı - c sharp giriş formu - c sharp giriş formu oluşturma - c sharp kullanıcı adı - c sharp şifre - c sharp access şifre - kullanıcı giriş formu oluşturma


UYGULAMAYI İNDİR
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace C_Sharp_Form_Kullanici_Giris_Formu
{
  public partial class SifreDegistir : Form
  {
     /// Bağlantı yapılacak veri tabanı ve kaynak dosyanın ismi
    OleDbConnection baglanti =
 new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Veritabanim.accdb");

    public SifreDegistir()
    {
      InitializeComponent();
    }

    /// Access veri tabanına bağlantı açma metodu
    public void BaglantiAc()
    {
      try
      {
        if (baglanti.State != ConnectionState.Open)
        {
          baglanti.Open();
        }
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Veri tabanına bağlantı yapılamıyor.", "Hata",
 MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    }

    /// Girilen Kullanıcıyı arama metodu. Burada sorgu cümleciği tanımlayarak sorgunun nasıl
    /// yapılacağını belirliyoruz. Eğer veri tabanında giriş yapmaya çalışan kullanıcının bilgileri 
    /// var ise bu metot bulunan kullanıcının id değerini dönecek.
    public int KullaniciAra()
    {
      int id = -1;

      try
      {

        BaglantiAc();
        string sorgu = "Select * from kullanicilar where kullaniciadi='"
 + txtKullaniciAdi.Text + "' And sifre='" + txtKullanilanSifre.Text + "' ";

        OleDbCommand komut = new OleDbCommand(sorgu, baglanti);
       
        OleDbDataReader okuyucu = komut.ExecuteReader();
        
        if (okuyucu.Read())
        {
          id = int.Parse(okuyucu["id"].ToString());
        }

        baglanti.Close();

      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Veri tabanına bağlantı yapılamıyor.","HATA",
 MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
      return id;
    }

    private bool SifreGuncelle(string sifre, int id)
    {
      bool onay = false;
     
      try
      {

        BaglantiAc();
      
        OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
      
        komut.Connection = baglanti;
        
        //ID değerine göre Kayıt Değiştirme sorgusu belirleniyor
        komut.CommandText = "update kullanicilar set sifre=@Sifre where id=@Id";
        
        //Parametrelerin hangi alanlardan veri alacağı belirleniyor
        komut.Parameters.AddWithValue("@Sifre", sifre);
        komut.Parameters.AddWithValue("@Id", id);

        if (komut.ExecuteNonQuery() == 1)
        {
          onay = true;
        }
        else
        {
          onay = false;
        }

        baglanti.Close();

      }
      catch (Exception )
      {
        MessageBox.Show("İşlem yapılamadı","HATA",
 MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }

      return onay;
    }

    private void btnSifreDegistir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int kullaniciVarMi = KullaniciAra();

      if (kullaniciVarMi > 0)
      {
        string kullanilanSifre, yeniSifre, yeniSifreTekrar;

        kullanilanSifre = (txtKullanilanSifre.Text).Trim();
        yeniSifre = (txtYeniSifre.Text).Trim();
        yeniSifreTekrar = txtYeniSifreTekrar.Text;

        ///yeni girilen şifler boş olmamalı ve
        ///yeni şifre ve tekra girilen yeni şifre birbirinin aynısı olmalı
        if (yeniSifre == "" || yeniSifreTekrar == "" || yeniSifre != yeniSifreTekrar)
        {
          MessageBox.Show("Şifreler birbirini tutmuyor. Lütfen tekrar giriş yapınız", 
"HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

          txtYeniSifre.Text = "";
          txtYeniSifreTekrar.Text = "";
        }
        else
        {
          bool islemTamamlandiMi= SifreGuncelle(yeniSifre, kullaniciVarMi);
          if (islemTamamlandiMi)
          {
            MessageBox.Show("Şifreniz Güncellendi", "BİLGİ", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Şifre Güncelleme Başarısız", "HATA", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
          }
        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Böyle bir kullanici yok veya şifreyi yanlış girdiniz!", 
"HATA", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    }

  }
}

UYGULAMAYI İNDİR


C Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Giriş Formu Oluşturma


C Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Şifre Güncelleme Formu Oluşturma


C Sharp Uygulamalar Kitaplık Programı


C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Listbox Kutusunda Listeleme


C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Combobox Kutusunda Listeleme


C Sharp Form Uygulamar XML Veri Ekleme XML Veri Silme XML Veri Güncelleme XML Veri Tabanı


C Sharp Form Uygulamalar XML Yazma XML Okuma XML Veri Tabanı (XML Reader WML Writer )