4 Mayıs 2019 Cumartesi

C Sharp Form ve Konsol Örnek UygulamalarC Sharp Uygulamalar Kim 500 Milyon İster Oyunu Oyna

C Sharp Uygulamalar Mayın Tarlası Oyunu

C Sharp Form Uygulamalar Thread Kullanarak Pastacı ve Tedarikçi Arasında İşlemler Yaptırma

C Sharp Form Artış Oranına Göre Maaş Hesaplama Programı
C Sharp Uygulamalar Var Mısın Yok Musun Oyunu C Sharp Form Sos Oyunu Programı
C Sharp Uygulamalar Kim 500 Milyon İster Oyunu Oyna
C Sharp Form Uygulamalar İnternet Kafe Uygulaması
C Sharp Form Uygulamalar Yılan N Merdiven Oyunu Oyna


C Sharp Form Uygulamalar Yılan N Merdiven Oyunu Oyna

C Sharp Uygulamalar Süreli Sayı Tahmin Oyunu

C Sharp Uygulamalar Yılan Oyunu


C Sharp Uygulamalar Rastgele Seçilen Şehir İsmi Bulmaca Oyunu Oyna

C Sharp Uygulamalar Haritadan Şehir İsmi Bulma Oyunu Oyna

C Sharp Form Uygulamalar Puzzle Oyunu Oyna


C Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Giriş Formu Oluşturma

C Sharp Form Access Veri Tabanı Kullanarak Kullanıcı Şifre Güncelleme Formu Oluşturma

C Sharp Uygulamalar Kitaplık Programı

C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Listbox Kutusunda Listeleme

C Sharp Uygulamalar SQL VeriTabanı Kategorilere Göre Ürünleri Combobox Kutusunda Listeleme

C Sharp Form Uygulamalar Türkiye İller İlçeler Semtler Mahalleleri ve Posta Kodunu Listeleme ProgramıC Sharp Uygulamaları Chart Kullanarak Birinci - İkinci Dereceden Denklem Grafiği Çizdirme

C Sharp Uygulamaları Chart Kullanarak Birinci - İkinci Dereceden Denklem Grafiği Çizdirme

C Sharp Uygulamaları Chart Kullanarak Birinci - İkinci Dereceden Denklem Grafiği Çizdirme

C Sharp Uygulamalar Modern Hesap Makinesi

C Sharp Uygulamalar Roma Rakamları Çevirici Programı

C Sharp Uygulamaları Chart Kullanarak Birinci - İkinci Dereceden Denklem Grafiği Çizdirme


C Sharp Konsol Uygulamalar Bilgisayarın Ip ve Mac Adreslerini Bulma Programı

C Sharp Konsol Uygulamalarda Matris En Büyük Elemanını Bulma

C Sharp Konsolda Klavyeden Girilen Sayıların Ortalamasını Hesaplama Programı
C Sharp Uygulamlar Otobüs Otomasyon Sistemi Yapımı C Sharp Uygulamalar İçi Dolu Üçgen Çizme
C Sharp Konsol 20 Sayıyı Küçükten Büyüğe ve Büyükten Küçüğe Doğru Sıralama12 Ocak 2019 Cumartesi

C Sharp Listview da Kolon Rengini Değiştirme


Bu örnek uygulamada Listview üzerinde 7. kolon (SubItems[6]) tarihleri gösteriyor. Burada amacımız eğer tarih ayın 14 ünü gösterdiğinde 15 olan kolonların BackColor rengini yeşil olarak değiştireceğiz. Tarih 15 ini gösterdiğinde 15 kolonların BakColor rengini kırmızı yapacağız. Diğer kolonların rengini değiştirmeyeceğiz. Bu tarihler dışındaki tarihlerin de backcolor rengini değiştirmeyeceğiz. Bu örnek için Listview form designer kısmında kolonları oluşturulmuştur.

 

DateTime now = DateTime.Now;
if (now.Day == 14)
{
  for (int i = 0; i < yourListview.Items.Count; i++)
  {
    if (yourListview.Items[i].SubItems[6].Text == (new DateTime(now.Year, now.Month, 15)).ToShortDateString())
    {
      yourListview.Items[i].UseItemStyleForSubItems = false;
      yourListview.Items[i].SubItems[6].BackColor = Color.Green;
    }
  }
}
else if (now.Day == 15)
{
  for (int i = 0; i < yourListview.Items.Count; i++)
  {
    if (yourListview.Items[i].SubItems[6].Text == (new DateTime(now.Year, now.Month, 15)).ToShortDateString())
    {
      yourListview.Items[i].UseItemStyleForSubItems = false;
      yourListview.Items[i].SubItems[6].BackColor = Color.Red;
    }
  }
  MessageBox.Show("UYARI", "BİLGİ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
}
else 
{
  for (int i = 0; i < yourListview.Items.Count; i++)
  {
    if (yourListview.Items[i].SubItems[6].Text == (new DateTime(now.Year, now.Month, 15)).ToShortDateString())
    {
      yourListview.Items[i].UseItemStyleForSubItems = false;
      yourListview.Items[i].SubItems[6].BackColor = Color.White;
    }
  }
}      9 Ocak 2019 Çarşamba

C Sharp Form Seri Port Haberleşme - RS232 Haberleşmeusing System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
using System;
using System.Threading;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;


namespace C_Sharp_Seri_Port_Haberlesme
{
  public partial class Form1 : Form
  {
 
    Thread readThread;
    volatile bool keepReading;
    String SerialIn = "";
    internal delegate void StringDelegate(string data);

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      string[] portList = SerialPort.GetPortNames();
     
      for (int i = 0; i < portList.Length; ++i)
      {
        string name = portList[i];
        cmbSerialPortCom.Items.Add(name);
        cmbSerialPortCom.SelectedIndex = i;
      }

      Int32[] baudRates = {
        100,300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,
        38400,56000,57600,115200,128000,256000,0
      };
 
      for (int i = 0; baudRates[i] != 0; ++i)
      {
        cmbSerialPortBaudRate.Items.Add(baudRates[i].ToString());
      }

      cmbSerialPortBaudRate.SelectedIndex = 6;

      cmbSerialPortDataBits.Items.Add("5");
      cmbSerialPortDataBits.Items.Add("6");
      cmbSerialPortDataBits.Items.Add("7");
      cmbSerialPortDataBits.Items.Add("8");
      cmbSerialPortDataBits.SelectedIndex = 3;

      foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(Parity)))
      {
        cmbSerialPortParity.Items.Add(s);
      }
      cmbSerialPortParity.SelectedItem = Parity.None.ToString();

      foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(StopBits)))
      {
        cmbSerialPortStopBits.Items.Add(s);
      }
      cmbSerialPortStopBits.SelectedItem = StopBits.One.ToString();

      foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(Handshake)))
      {
        cmbSerialPortHandshaking.Items.Add(s);
      }
      cmbSerialPortHandshaking.SelectedItem = Handshake.None.ToString();

    }

    //begin Observer pattern
    public delegate void EventHandler(string param);
    public EventHandler StatusChanged;
    public EventHandler DataReceived;
    //end Observer pattern

    private void StartReading()
    {
      if (!keepReading)
      {
        keepReading = true;
        readThread = new Thread(ReadPort);
        readThread.Start();
      }
    }

    private void StopReading()
    {
      if (keepReading)
      {
        keepReading = false;
        readThread.Join(); //block until exits
        readThread = null;
      }
    }

    /// Get the data and pass it on. 
    private void ReadPort()
    {
      while (keepReading)
      {
        if (serialPort1.IsOpen)
        {
          byte[] readBuffer = new byte[serialPort1.ReadBufferSize + 1];
          try
          {
            int count = serialPort1.Read(readBuffer, 0, serialPort1.ReadBufferSize);

            SerialIn = System.Text.Encoding.UTF7.GetString(readBuffer, 0, count);

            DataReceived(SerialIn);
          }
          catch (TimeoutException) { }
        }
        else
        {
          TimeSpan waitTime = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 50);
          Thread.Sleep(waitTime);
        }
      }
    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      if (serialPort1.IsOpen) serialPort1.Close();
    }
 

    private void btnOpenPort_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        serialPort1.PortName = cmbSerialPortCom.Text;
        serialPort1.BaudRate = int.Parse(cmbSerialPortBaudRate.Text);
        serialPort1.DataBits = cmbSerialPortDataBits.SelectedIndex + 5;
        serialPort1.Parity = (Parity)cmbSerialPortParity.SelectedIndex;
        serialPort1.StopBits = (StopBits)cmbSerialPortStopBits.SelectedIndex;
        serialPort1.Handshake = (Handshake)cmbSerialPortHandshaking.SelectedIndex;

        // Set the read/write timeouts
        serialPort1.ReadTimeout = 50;
        serialPort1.WriteTimeout = 50;

        serialPort1.Open();

        this.DataReceived += OnDataReceived;
         
        StartReading();

        EnableControls(false);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("Bir hata oluştu. Seçimlerinizi kontrol edip tekrar deneyiniz.\n Hata : " + ex.Message,"HATA",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error); 
      }
    }

    public void OnDataReceived(string dataIn)
    {
      //Handle multi-threading
      if (InvokeRequired)
      {
        Invoke(new StringDelegate(OnDataReceived), new object[] { dataIn });
        return;
      }

      lstReceivedData.Items.Add(dataIn);

    }

    private void btnClosePort_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      StopReading();
      serialPort1.Close();
      EnableControls(true);
    }

    private void EnableControls(bool enabled)
    {
      btnClosePort.Enabled = !enabled;
      btnOpenPort.Enabled = enabled;
      cmbSerialPortBaudRate.Enabled = enabled;
      cmbSerialPortCom.Enabled = enabled;
      cmbSerialPortDataBits.Enabled = enabled;
      cmbSerialPortHandshaking.Enabled = enabled;
      cmbSerialPortParity.Enabled = enabled;
      cmbSerialPortStopBits.Enabled = enabled;
    }

    private void btnSend_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (serialPort1.IsOpen)
      {
        serialPort1.Write(txtSendData.Text);
      }
      
    }

    private void btnOn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (serialPort1.IsOpen)
      {
        serialPort1.Write("1");
      }
    }

    private void btnOff_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (serialPort1.IsOpen)
      {
        serialPort1.Write("0");
      }
    }

  }
}


DESIGNER
namespace C_Sharp_Seri_Port_Haberlesme
{
  partial class Form1
  {
    /// 
    /// Required designer variable.
    /// 
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// 
    /// Clean up any resources being used.
    /// 
    /// true if managed resources should be disposed; otherwise, false.    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// 
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// 
    private void InitializeComponent()
    {
      this.components = new System.ComponentModel.Container();
      this.serialPort1 = new System.IO.Ports.SerialPort(this.components);
      this.btnSend = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnOpenPort = new System.Windows.Forms.Button();
      this.grpSerialPortConfiguration = new System.Windows.Forms.GroupBox();
      this.btnClosePort = new System.Windows.Forms.Button();
      this.cmbSerialPortHandshaking = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.cmbSerialPortStopBits = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.cmbSerialPortParity = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.cmbSerialPortDataBits = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.cmbSerialPortBaudRate = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.lblSerialPortHandshaking = new System.Windows.Forms.Label();
      this.lblSerialPortParity = new System.Windows.Forms.Label();
      this.lblSerialPortStopBits = new System.Windows.Forms.Label();
      this.lblSerialPortDataBits = new System.Windows.Forms.Label();
      this.lblSerialPortBaudRate = new System.Windows.Forms.Label();
      this.lblSerialPortCom = new System.Windows.Forms.Label();
      this.cmbSerialPortCom = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.lstReceivedData = new System.Windows.Forms.ListBox();
      this.lstSendData = new System.Windows.Forms.ListBox();
      this.txtSendData = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.btnOn = new System.Windows.Forms.Button();
      this.btnOff = new System.Windows.Forms.Button();
      this.grpSerialPortConfiguration.SuspendLayout();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // btnSend
      // 
      this.btnSend.Location = new System.Drawing.Point(363, 9);
      this.btnSend.Name = "btnSend";
      this.btnSend.Size = new System.Drawing.Size(141, 24);
      this.btnSend.TabIndex = 3;
      this.btnSend.Text = "Send";
      this.btnSend.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnSend.Click += new System.EventHandler(this.btnSend_Click);
      // 
      // btnOpenPort
      // 
      this.btnOpenPort.Location = new System.Drawing.Point(9, 185);
      this.btnOpenPort.Name = "btnOpenPort";
      this.btnOpenPort.Size = new System.Drawing.Size(66, 23);
      this.btnOpenPort.TabIndex = 4;
      this.btnOpenPort.Text = "Open Port";
      this.btnOpenPort.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnOpenPort.Click += new System.EventHandler(this.btnOpenPort_Click);
      // 
      // grpSerialPortConfiguration
      // 
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.btnClosePort);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.cmbSerialPortHandshaking);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.cmbSerialPortStopBits);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.btnOpenPort);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.cmbSerialPortParity);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.cmbSerialPortDataBits);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.cmbSerialPortBaudRate);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.lblSerialPortHandshaking);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.lblSerialPortParity);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.lblSerialPortStopBits);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.lblSerialPortDataBits);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.lblSerialPortBaudRate);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.lblSerialPortCom);
      this.grpSerialPortConfiguration.Controls.Add(this.cmbSerialPortCom);
      this.grpSerialPortConfiguration.Location = new System.Drawing.Point(22, 12);
      this.grpSerialPortConfiguration.Name = "grpSerialPortConfiguration";
      this.grpSerialPortConfiguration.Size = new System.Drawing.Size(172, 218);
      this.grpSerialPortConfiguration.TabIndex = 7;
      this.grpSerialPortConfiguration.TabStop = false;
      this.grpSerialPortConfiguration.Text = "Port configuration";
      // 
      // btnClosePort
      // 
      this.btnClosePort.Location = new System.Drawing.Point(79, 185);
      this.btnClosePort.Name = "btnClosePort";
      this.btnClosePort.Size = new System.Drawing.Size(66, 23);
      this.btnClosePort.TabIndex = 12;
      this.btnClosePort.Text = "Close Port";
      this.btnClosePort.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnClosePort.Click += new System.EventHandler(this.btnClosePort_Click);
      // 
      // cmbSerialPortHandshaking
      // 
      this.cmbSerialPortHandshaking.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
      this.cmbSerialPortHandshaking.FormattingEnabled = true;
      this.cmbSerialPortHandshaking.Location = new System.Drawing.Point(9, 158);
      this.cmbSerialPortHandshaking.Name = "cmbSerialPortHandshaking";
      this.cmbSerialPortHandshaking.Size = new System.Drawing.Size(136, 21);
      this.cmbSerialPortHandshaking.TabIndex = 11;
      // 
      // cmbSerialPortStopBits
      // 
      this.cmbSerialPortStopBits.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
      this.cmbSerialPortStopBits.FormattingEnabled = true;
      this.cmbSerialPortStopBits.Location = new System.Drawing.Point(68, 116);
      this.cmbSerialPortStopBits.Name = "cmbSerialPortStopBits";
      this.cmbSerialPortStopBits.Size = new System.Drawing.Size(77, 21);
      this.cmbSerialPortStopBits.TabIndex = 10;
      // 
      // cmbSerialPortParity
      // 
      this.cmbSerialPortParity.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
      this.cmbSerialPortParity.FormattingEnabled = true;
      this.cmbSerialPortParity.Location = new System.Drawing.Point(68, 92);
      this.cmbSerialPortParity.Name = "cmbSerialPortParity";
      this.cmbSerialPortParity.Size = new System.Drawing.Size(77, 21);
      this.cmbSerialPortParity.TabIndex = 9;
      // 
      // cmbSerialPortDataBits
      // 
      this.cmbSerialPortDataBits.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
      this.cmbSerialPortDataBits.FormattingEnabled = true;
      this.cmbSerialPortDataBits.Location = new System.Drawing.Point(68, 68);
      this.cmbSerialPortDataBits.Name = "cmbSerialPortDataBits";
      this.cmbSerialPortDataBits.Size = new System.Drawing.Size(77, 21);
      this.cmbSerialPortDataBits.TabIndex = 8;
      // 
      // cmbSerialPortBaudRate
      // 
      this.cmbSerialPortBaudRate.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
      this.cmbSerialPortBaudRate.FormattingEnabled = true;
      this.cmbSerialPortBaudRate.Location = new System.Drawing.Point(68, 44);
      this.cmbSerialPortBaudRate.Name = "cmbSerialPortBaudRate";
      this.cmbSerialPortBaudRate.Size = new System.Drawing.Size(77, 21);
      this.cmbSerialPortBaudRate.TabIndex = 7;
      // 
      // lblSerialPortHandshaking
      // 
      this.lblSerialPortHandshaking.AutoSize = true;
      this.lblSerialPortHandshaking.Location = new System.Drawing.Point(6, 143);
      this.lblSerialPortHandshaking.Name = "lblSerialPortHandshaking";
      this.lblSerialPortHandshaking.Size = new System.Drawing.Size(119, 13);
      this.lblSerialPortHandshaking.TabIndex = 6;
      this.lblSerialPortHandshaking.Text = "Hardware Handshaking";
      // 
      // lblSerialPortParity
      // 
      this.lblSerialPortParity.AutoSize = true;
      this.lblSerialPortParity.Location = new System.Drawing.Point(6, 96);
      this.lblSerialPortParity.Name = "lblSerialPortParity";
      this.lblSerialPortParity.Size = new System.Drawing.Size(33, 13);
      this.lblSerialPortParity.TabIndex = 5;
      this.lblSerialPortParity.Text = "Parity";
      // 
      // lblSerialPortStopBits
      // 
      this.lblSerialPortStopBits.AutoSize = true;
      this.lblSerialPortStopBits.Location = new System.Drawing.Point(6, 119);
      this.lblSerialPortStopBits.Name = "lblSerialPortStopBits";
      this.lblSerialPortStopBits.Size = new System.Drawing.Size(48, 13);
      this.lblSerialPortStopBits.TabIndex = 4;
      this.lblSerialPortStopBits.Text = "Stop bits";
      // 
      // lblSerialPortDataBits
      // 
      this.lblSerialPortDataBits.AutoSize = true;
      this.lblSerialPortDataBits.Location = new System.Drawing.Point(6, 73);
      this.lblSerialPortDataBits.Name = "lblSerialPortDataBits";
      this.lblSerialPortDataBits.Size = new System.Drawing.Size(49, 13);
      this.lblSerialPortDataBits.TabIndex = 3;
      this.lblSerialPortDataBits.Text = "Data bits";
      // 
      // lblSerialPortBaudRate
      // 
      this.lblSerialPortBaudRate.AutoSize = true;
      this.lblSerialPortBaudRate.Location = new System.Drawing.Point(6, 48);
      this.lblSerialPortBaudRate.Name = "lblSerialPortBaudRate";
      this.lblSerialPortBaudRate.Size = new System.Drawing.Size(53, 13);
      this.lblSerialPortBaudRate.TabIndex = 2;
      this.lblSerialPortBaudRate.Text = "Baud rate";
      // 
      // lblSerialPortCom
      // 
      this.lblSerialPortCom.AutoSize = true;
      this.lblSerialPortCom.Location = new System.Drawing.Point(6, 23);
      this.lblSerialPortCom.Name = "lblSerialPortCom";
      this.lblSerialPortCom.Size = new System.Drawing.Size(26, 13);
      this.lblSerialPortCom.TabIndex = 1;
      this.lblSerialPortCom.Text = "Port";
      // 
      // cmbSerialPortCom
      // 
      this.cmbSerialPortCom.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
      this.cmbSerialPortCom.FormattingEnabled = true;
      this.cmbSerialPortCom.Location = new System.Drawing.Point(68, 20);
      this.cmbSerialPortCom.Name = "cmbSerialPortCom";
      this.cmbSerialPortCom.Size = new System.Drawing.Size(77, 21);
      this.cmbSerialPortCom.TabIndex = 0;
      // 
      // lstReceivedData
      // 
      this.lstReceivedData.FormattingEnabled = true;
      this.lstReceivedData.Location = new System.Drawing.Point(200, 44);
      this.lstReceivedData.Name = "lstReceivedData";
      this.lstReceivedData.Size = new System.Drawing.Size(141, 147);
      this.lstReceivedData.TabIndex = 9;
      // 
      // lstSendData
      // 
      this.lstSendData.FormattingEnabled = true;
      this.lstSendData.Location = new System.Drawing.Point(363, 44);
      this.lstSendData.Name = "lstSendData";
      this.lstSendData.Size = new System.Drawing.Size(141, 147);
      this.lstSendData.TabIndex = 10;
      // 
      // txtSendData
      // 
      this.txtSendData.Location = new System.Drawing.Point(200, 12);
      this.txtSendData.Name = "txtSendData";
      this.txtSendData.Size = new System.Drawing.Size(141, 20);
      this.txtSendData.TabIndex = 11;
      // 
      // btnOn
      // 
      this.btnOn.Location = new System.Drawing.Point(363, 207);
      this.btnOn.Name = "btnOn";
      this.btnOn.Size = new System.Drawing.Size(50, 23);
      this.btnOn.TabIndex = 12;
      this.btnOn.Text = "On";
      this.btnOn.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnOn.Click += new System.EventHandler(this.btnOn_Click);
      // 
      // btnOff
      // 
      this.btnOff.Location = new System.Drawing.Point(454, 207);
      this.btnOff.Name = "btnOff";
      this.btnOff.Size = new System.Drawing.Size(50, 23);
      this.btnOff.TabIndex = 13;
      this.btnOff.Text = "Off";
      this.btnOff.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btnOff.Click += new System.EventHandler(this.btnOff_Click);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(574, 253);
      this.Controls.Add(this.btnOff);
      this.Controls.Add(this.btnOn);
      this.Controls.Add(this.txtSendData);
      this.Controls.Add(this.lstSendData);
      this.Controls.Add(this.lstReceivedData);
      this.Controls.Add(this.grpSerialPortConfiguration);
      this.Controls.Add(this.btnSend);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "SERI PORT HABERLEŞME - SERIAL PORT COMMUNICATION";
      this.FormClosing += new System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.Form1_FormClosing);
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.grpSerialPortConfiguration.ResumeLayout(false);
      this.grpSerialPortConfiguration.PerformLayout();
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.IO.Ports.SerialPort serialPort1;
    private System.Windows.Forms.Button btnSend;
    private System.Windows.Forms.Button btnOpenPort;
    private System.Windows.Forms.GroupBox grpSerialPortConfiguration;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cmbSerialPortHandshaking;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cmbSerialPortStopBits;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cmbSerialPortParity;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cmbSerialPortDataBits;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cmbSerialPortBaudRate;
    private System.Windows.Forms.Label lblSerialPortHandshaking;
    private System.Windows.Forms.Label lblSerialPortParity;
    private System.Windows.Forms.Label lblSerialPortStopBits;
    private System.Windows.Forms.Label lblSerialPortDataBits;
    private System.Windows.Forms.Label lblSerialPortBaudRate;
    private System.Windows.Forms.Label lblSerialPortCom;
    private System.Windows.Forms.ComboBox cmbSerialPortCom;
    private System.Windows.Forms.ListBox lstReceivedData;
    private System.Windows.Forms.Button btnClosePort;
    private System.Windows.Forms.ListBox lstSendData;
    private System.Windows.Forms.TextBox txtSendData;
    private System.Windows.Forms.Button btnOn;
    private System.Windows.Forms.Button btnOff;
  }
}
XML veritabanı oluşturma, ekleme, güncelleme
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Printing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Xml;
using System.Xml.Linq;
using System.Net.Mail;
using System.Net;
using System.Net.Security;
using System.Net.Sockets;

namespace SiparisFormu
{
  public partial class Urunler : Form
  {
    int guncellenecekSatir = -1;
    string xmldocument_dosya = "ürün\\ürün.xml";
    XmlDocument xmldocument = null;
    XmlNode guncellenecekNod = null;

    public Urunler()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Urunler_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listView1.Items.Clear();
      this.listView1.View = System.Windows.Forms.View.Details;
      if (!File.Exists("ürün\\ürün.xml"))
      {
        XmlTextWriter xmlolustur = new XmlTextWriter("ürün\\ürün.xml", null);

        xmlolustur.WriteStartDocument();

        xmlolustur.WriteComment("Oluşturulan xml hakkında bilgi");

        xmlolustur.WriteStartElement("urunler");

        xmlolustur.WriteEndDocument();

        xmlolustur.Close();
      }

      xmldocument = new XmlDocument();
      xmldocument.Load("ürün\\ürün.xml");

      listele();
    }

    private void listele()
    {
      if (File.Exists("ürün\\ürün.xml"))
      {
        listView1.Items.Clear();

        XmlElement root = xmldocument.DocumentElement;
        XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes("/urunler/ürün");

        foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
        {
          ListViewItem lv = new ListViewItem();
          lv.Text = secilen["id"].InnerText;

          lv.SubItems.Add(secilen["adi"].InnerText);
          lv.SubItems.Add(secilen["satis"].InnerText);
          lv.SubItems.Add(secilen["adet"].InnerText);
          lv.SubItems.Add(secilen["kalan"].InnerText);
          lv.SubItems.Add(secilen["grup"].InnerText);

          listView1.Items.Add(lv);
        }
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      for (int i = 0; i < listView1.Items.Count; i++)
      {
        listView1.Items[i].SubItems[4].Text = textBoxKalan.Text;
      }
    }

    private void urunekle()
    {
      bool varmi = false;
      int enBuyukid;

      XmlElement root = xmldocument.DocumentElement;
      XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes("/urunler/ürün");

      if (kayitlar.Count > 0)
      {
        varmi = true;
      }

      if (varmi == true)
      {
        int[] kayittakiSayilar = new int[kayitlar.Count];

        int i = 0;
        foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
        {
          kayittakiSayilar[i] = Convert.ToInt32(secilen["id"].InnerText);
          i = i + 1;
        }
        Array.Sort(kayittakiSayilar);
        enBuyukid = kayittakiSayilar[kayittakiSayilar.Length - 1];
        enBuyukid = enBuyukid + 1;
      }
      else
      {
        enBuyukid = 0;
      }
      if (File.Exists("ürün\\ürün.xml"))
      {
        XmlElement UserElement = xmldocument.CreateElement("ürün");

        XmlElement id = xmldocument.CreateElement("id");
        id.InnerText = enBuyukid.ToString();
        UserElement.AppendChild(id);

        XmlElement adi = xmldocument.CreateElement("adi");
        adi.InnerText = textBoxAd.Text;
        UserElement.AppendChild(adi);

        XmlElement satis = xmldocument.CreateElement("satis");
        satis.InnerText = textBoxSatis.Text;
        UserElement.AppendChild(satis);

        XmlElement adet = xmldocument.CreateElement("adet");
        adet.InnerText = textBoxAdet.Text;
        UserElement.AppendChild(adet);

        XmlElement kalan = xmldocument.CreateElement("kalan");
        kalan.InnerText = textBoxKalan.Text;
        UserElement.AppendChild(kalan);

        XmlElement Gurup = xmldocument.CreateElement("grup");
        Gurup.InnerText = textBoxGrupNo.Text;
        UserElement.AppendChild(Gurup);

        xmldocument.DocumentElement.AppendChild(UserElement);

        XmlTextWriter xmleekle = new XmlTextWriter("ürün\\ürün.xml", null);
        xmleekle.Formatting = Formatting.Indented;
        xmldocument.WriteContentTo(xmleekle);
        xmleekle.Close();

        textBoxGrupNo.Text = "";
        textBoxAd.Text = "";
        textBoxSatis.Text = "";
        textBoxAdet.Text = "";
        textBoxKalan.Text = "";
      }
      listele();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      urunekle();
    }

    private void btnGrup1Sec_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Listview içinde grup 1 olan elemanları listele
      grupSec(1);
    }

    private void btnGrup2Sec_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Listview içinde grup 2 olan elemanları listele
      grupSec(2);
    }

    private void btnGrup3Sec_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Listview içinde grup 3 olan elemanları listele
      grupSec(3);
    }

    private void grupSec(int secilenGrup)
    {
      listView1.Items.Clear();

      XmlElement root = xmldocument.DocumentElement;
      XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes("/urunler/ürün");

      foreach (XmlNode secilen in kayitlar)
      {
        if (secilen["grup"].InnerText == secilenGrup.ToString())
        {
          ListViewItem lv = new ListViewItem();
          lv.Text = secilen["id"].InnerText;
          lv.SubItems.Add(secilen["adi"].InnerText);
          lv.SubItems.Add(secilen["satis"].InnerText);
          lv.SubItems.Add(secilen["adet"].InnerText);
          lv.SubItems.Add(secilen["kalan"].InnerText);
          lv.SubItems.Add(secilen["grup"].InnerText);

          listView1.Items.Add(lv);
        }
      }
    }

    //seçilen elemanın Kalan textbox ına girilen değere göre güncelle.
    private void btnSeciliElamanGuncelle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (guncellenecekSatir < 0) return; // Eğer bir satır seçilmediyse hiçbir işlem yapma

      guncellenecekNod = xmldocument.DocumentElement.ChildNodes[guncellenecekSatir];

      guncellenecekNod.ChildNodes[4].InnerText = textBoxKalan.Text;

      xmldocument.Save(xmldocument_dosya);

      xmldocument.Load(xmldocument_dosya);

      listele();
    }

    private void btnSecilenGrubunHepsiniGuncelle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      for (int i = 0; i < listView1.Items.Count; i++)
      {
        guncellenecekSatir = int.Parse(listView1.Items[i].SubItems[0].Text);

        //güncellenecek nodu seç.
        guncellenecekNod = xmldocument.DocumentElement.ChildNodes[guncellenecekSatir];

        //güncellenecek nodun kalan elemanını textboxdaki yazana değere göre güncelle
        guncellenecekNod.ChildNodes[4].InnerText = textBoxKalan.Text;

        xmldocument.Save(xmldocument_dosya);

        xmldocument.Load(xmldocument_dosya);
      }

      listele();
    }

    private void listView1_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
    {
      if (listView1.SelectedIndices[0] < 0) return;

      //seçilen elamanın id si saklıyorum. daha sonra güncelle butonunda bu değer kullanılacak
      guncellenecekSatir = int.Parse(listView1.SelectedItems[0].SubItems[0].Text);

      textBoxAd.Text = listView1.SelectedItems[0].SubItems[1].Text;
      textBoxSatis.Text = listView1.SelectedItems[0].SubItems[2].Text;
      textBoxAdet.Text = listView1.SelectedItems[0].SubItems[3].Text;
      textBoxKalan.Text = listView1.SelectedItems[0].SubItems[4].Text;
      textBoxGrupNo.Text = listView1.SelectedItems[0].SubItems[5].Text;
    }

  }
}